Siirry sivun sisältöön

Tietoa lymfoomasta

Lymfooma on ihmisen imusoluista, eli lymfosyyteistä alkunsa saanut syöpä. Siitä käytetään myös nimityksiä imukudossyöpä tai imusolmukesyöpä. Lymfooma syntyy, kun tietynlaiset veren valkosolut eli lymfosyytit alkavat jakaantua epänormaalilla tavalla ja lisääntyvät kontrolloimattomasti.

Lymfoomat eivät ole yksi sairaus, vaan yli sadan erilaisen sairauden muodostama sairausryhmä. Ihmisen valkosolut huolehtivat elimistön puolustuksesta ulkoisia vihollisia kuten bakteereja ja viruksia vastaan. Lymfosyytit ovat osa tätä puolustusjärjestelmää. Ne partioivat

 • imusolmukkeissa

 • luuytimessä

 • pernassa

 • kateenkorvassa

 • sekä tarvittaessa myös muissa elimissä etsien tuhottavia vihollisia.

Lymfooma syntyy, kun yhden imusolun geenistöön kertyy riittävä määrä kriittisiä virheitä. Ne muuttavat kehon oman solun pahanlaatuiseksi syöpäsoluksi, joka puolestaan lähtee kasvamaan hallitsemattomasti muodostaen syöpäkasvaimia.

Vuonna 2021 Suomessa todettiin miehillä 1268 ja naisilla 941 uutta lymfoomatapausta. Lymfoomia tavataan kaiken ikäisillä, mutta sairastumisriski kasvaa iän myötä. Sairastumisriski on vahvasti ympäristösidonnaista ja myös sairauksien kirjo vaihtelee maapallon eri alueilla. Länsimaisissa yhteiskunnissa on nähty voimakas lymfoomien yleistyminen koko sen ajan, kun käytössä on ollut luotettavia syöpärekisterejä. Ilmaantuvuuden kasvu on ollut pitkään noin 3 prosenttia vuodessa. Tällä hetkellä se on hidastunut, mutta lievää kasvua nähdään edelleen.

Usealle syövälle voidaan osoittaa selkeitä yksittäisiä vahvoja riskitekijöitä, kuten tupakointi keuhkosyövässä tai papilloomavirus kohdunkaulansyövässä. Lymfoomien osalta emme edelleenkään tiedä varmasti, mikä yksittäinen tekijä meidän länsimaisessa elämäntyylissämme lisää lymfoomien ilmaantuvuutta.

Taudin riskitekijöissä on eroja myös eri lymfoomatyyppien välillä. Yhteisenä piirteenä on, että lymfoomaan sairastumisen riskiä lisäävät elimistön puolustusjärjestelmää heikentävät tilat. Tällaisia tiloja ovat muun muassa

 • eräät synnynnäiset immuunivajavuustilat

 • HIV-infektio ja

 • autoimmuunisairauksissa ja elinsiirroissa käytetyt puolustuskykyä alentavat lääkitykset.

Osassa lymfoomissa, esimerkiksi Hodgkinin lymfoomassa ja joissakin T-solulymfoomissa, voidaan todeta mononukleeosia aiheuttavaa Epstein-Barrin virusta. Lähes kaikki aikuiset sairastavat tämän viruksen aiheuttaman infektion elämänsä aikana. Iso kysymys on, miksi se aiheuttaa osalle ihmisistä syövän mutta suurimmalle osalle ei. Myös muilla mikrobeilla, kuten C-hepatiitilla ja vatsalaukun helicobacter pylori -bakteerilla, on yhteys eräisiin melko harvinaisiin lymfoomatyyppeihin.

Selkeitä, joskin suhteellisen harvinaisia vahvasti lymfoomariskiä nostavia altisteita ovat radioaktiivinen säteily sekä aiempi solunsalpaajahoito. Elintavoilla on riskiin vähäisempi vaikutus, mutta

 • tupakointi

 • korkeat veren rasva-arvot

 • matala D-vitamiinipitoisuus sekä

 • altistuminen kasvinsuojeluaineille ja bentseeniyhdisteille

lisäävät jossain määrin sairastumisriskiä.

Lymfoomaa ei pidetä perinnöllisenä sairautena. Kuitenkin poikkeuksiakin on ja joissakin perinnöllisissä oireyhtymissä on kohonnut lymfoomariski. Lisäksi kohonnut lymfoomariski liittyy moniin synnynnäistä immuunivajetta aiheuttaviin geneettisiin syndroomiin kuten rustohiushypoplasiaan. Geneettisten syndroomien ulkopuolella muutamalla prosentilla potilaista on suvuissa esiintynyt useammassa sukupolvessa leukemioita ja lymfoomia, herättäen epäilyn poikkeuksellisesta tautiriskin periytymisestä.

Perinnöllisen riskin tunnistamiseen on olemassa geenitesti ainoastaan harvinaisen nodulaarisen lymfosyyttivaltaisen ei-klassisen Hodgkinin lymfooman suhteen. Muissa tapauksissa perinnöllisyyttä ei pystytä tällä hetkellä varmuudella määrittämään, vaikka suvussa olisi ollut toistuvia tautitapauksia. Riski sairastua autoimmuunitauteihin on jossain määrin periytyvä ja autoimmuunitaudit puolestaan lisäävät lymfoomaan sairastumisen riskiä.

Lymfoomien ennuste on pääosin melko hyvä. Suomen syöpärekisterin vuoden 2020 Syöpä Suomessa -julkaisun mukaan Hodgkinin lymfooman sairastuneiden naisten suhteellinen viiden vuoden elossaololuku oli 91 prosenttia ja miesten vastaava luku oli 87 prosenttia. Suhteellinen elossaololuku kertoo, kuinka monta prosenttia sairastuneista on elossa verrattuna muuhun samanikäiseen ja samaa sukupuolta edustavaan väestöön.

Syöpärekisterin mukaan kypsiin B-solulymfoomiin sairastuneilla miehillä viiden vuoden suhteellinen elossaololuku oli 64 prosenttia ja naisista 68 prosenttia. Ennuste vaihtelee kuitenkin hyvin paljon eri lymfoomatyyppien mukaan. Tarkemmista tautikohtaisista ennusteisista kerrotaan kappaleessa Lymfoomien alatyypit.

Lymfoomista on tehty vuosikymmeniä valtavasti tutkimusta. Tällä hetkellä lääketutkimuksissa on kymmeniä uusia, lupaavia lääkeainemolekyylejä. Niinpä lymfoomien ennuste paranee jatkuvasti. Tänä päivänä diagnosoitujen potilaiden ennuste on parempi verrattuna vuonna 2013 sairastuneisiin ja seuraavat kymmenen vuotta pienentävät kuoleman riskiä edelleen merkittävästi. Tämä kannattaa myös huomioida omaehtoisessa tiedonhaussa. Vanhoista lähteistä voi saada liian pessimistisen kuvan taudin ennusteesta.

Päivitetty 27.5.2024