Operation vid aortadissektion typ B

Typ B-dissektion behöver inte alltid opereras.

​Typ B-dissektion är begränsad till aortans nedåtgående del och behandlas i första hand med konservativa metoder. Hit hör

  • effektiv behandling av blodtrycket,
  • god smärtbehandling och
  • noggrann uppföljning av utvecklingen av eventuella komplikationer.

Kirurgisk behandling, oftast endovaskulär stentgraftbehandling, kommer i fråga om komplikationer uppkommer. Dessa är till exempel

  • aortaruptur,
  • syrebrist i terminalorganet,
  • ett stort aortaaneurysm,
  • okontrollerat högt blodtryck.
  • svåra smärtor.

I regel ligger ansvaret för den tidiga uppföljningen och behandlingen vid akut typ B-dissektion hos kardiologer i samarbete med kirurger.

 

Kyllä

Uppdaterad  11.9.2020