Gå till sidans innehåll

Rehabilitering som stöd för ett självständigt liv

I synnerhet personer med långvariga sjukdomar har ofta nytta av rehabilitering, med vilken man strävar till att få vardagen att löpa smidigare.

Rehabiliteringen kan hjälpa dig om sjukdomarna eller funktionsnedsättningarna har gjort det svårare för dig att klara dig i din livssituation. Till rehabiliteringstjänsterna kan till exempel höra rådgivning, terapi, utbildning, hjälpmedelsservice eller ekonomiskt stöd.

Medicinsk rehabilitering kan till exempel vara fysioterapi, ergoterapi eller neuropsykologisk rehabilitering. Syftet är att du med hjälp av rehabiliteringen ska kunna arbeta eller klara av dagliga funktioner bättre trots sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Rehabiliteringen kan ordnas som öppen terapi eller som rehabiliteringsperioder på en rehabiliteringscentral.

Hälsovården kan ordna terapin eller så kan den fås som en krävande medicinsk rehabilitering som betalas av FPA. Ibland kan också olycksfalls-/trafikförsäkringen stå för kostnaderna.

Hälsovården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen när det på basis av speciallagstiftningen (till exempel olycksfallsförsäkringen) inte hör till FPA eller någon annan instans att anordna rehabiliteringen eller om rehabiliteringen har ett direkt samband med sjukvården.

För att du ska få FPA:s krävande medicinska rehabilitering förutsätts det att man har gjort en behörig rehabiliteringsplan i den offentliga hälso- och sjukvården. FPA ersätter kostnaderna för rehabiliteringen.

Rehabilitering som stöds av FPA

Via FPA kan du få yrkesinriktade rehabiliteringstjänster för att stöda din arbets- och förvärvsförmåga eller för att förhindra arbetsoförmåga. Tjänsterna kan till exempel omfatta att man kartlägger rehabiliteringsbehovet och möjligheterna, utbildningsprövning, arbetsprövning, arbetscoachning och yrkesinriktade rehabiliteringskurser.

FPA kan bevilja neuropsykologisk rehabilitering för över 16 åringar. Syftet är att stöda och förbättra den ungas arbets- och studieförmåga. Med rehabiliteringen säkerställer man att man hålls kvar i arbetslivet eller övergår till arbetslivet, återgår till arbetslivet eller att studierna framskrider.

Den unga kan också få individuella rehabiliteringsperioder på en rehabiliteringscentral. Till dessa hör till exempel rehabiliteringsperioder för personer med sensoriska funktionsnedsättningar, för personer med sjukdomar i rörelseorganen och för reumatiker. Den individuella rehabiliteringsperioden bör basera sig på det aktuella rehabiliteringsbehovet.

Rehabilitering som stöds av TE-centralen

Sakkunniga inom yrkesmässig rehabilitering (bland annat psykologer på TE-centralen) ger personlig rådgivning och guidning vid val av yrke och ger råd om hur och var du kan skaffa dig en lämplig utbildning.

Arbetslinjens utbildningsrådgivning hjälper dig i ärenden som gäller studierna, studiernas finansiering samt ger information om olika yrken och utbildningar som leder till dem.

Arbets- och näringsbyrån kan vid behov anordna undersökningar och arbets- och utbildningsprövningar. En tjänsteman ger dig information om utkomst och andra möjliga ersättningar för den tid man får åtgärder utförda.

Utbildning som yrkesinriktad rehabilitering

Du kan få en allmänbildande utbildning, yrkesinriktad grundutbildning samt en yrkesförberedande utbildning eller omskolning och vidareutbildning som rehabilitering.

Kartläggning av rehabiliteringsbehovet och -möjligheterna

Du kan få en yrkesinriktad rehabiliteringsutredning på en rehabiliteringscentral om en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning har förorsakat eller förorsakar en väsentlig nedsättning på din arbets- eller studieförmåga under de närmaste åren. I den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen bedöms i synnerhet behovet av yrkesinriktad, men även medicinsk rehabilitering.

Hjälpmedel för arbete och studier

Om du inte klarar dig i arbetet eller studierna utan krävande hjälpmedel kan du ansöka om dem som yrkesinriktad rehabilitering från FPA. Sådana hjälpmedel kan till exempel vara tekniska specialapparater, såsom lästelevision, punkt- eller stormonitorer samt IT-utrustning. FPA kan också ersätta kostnader för service, reparationer och anvisningar för användning. FPA beviljar också hjälpmedel som en del av behovsprövande rehabilitering då de är nödvändiga för att du ska klara dig i arbetet med din sjukdom eller funktionsnedsättning.

Du kan fråga efter andra hjälpmedel som hjälper dig att klara vardagen från den offentliga hälsovården, till exempel hälsocentralen.

Utbildningsprövning

Med en utbildningsprövning kan man reda ut utbildningsmöjligheter och bekanta sig med studielivet. Med hjälp av prövningen skapar du en bild av kraven på utbildningen och yrkesbranschen i fråga. Utbildningsprövningarna förverkligas på yrkesinriktade läroanstalter och de pågår från några dagar till två veckor.

Rehabiliterande psykoterapi

Målet med rehabiliterande psykoterapi är att stöda och förbättra rehabiliteringsklientens arbets- och studieförmåga. Med rehabiliteringen säkerställer man att man hålls kvar i arbetslivet eller övergår till arbetslivet, återgår till arbetslivet eller att studierna framskrider. För att få psykoterapi förutsätts det att din arbets- eller studieförmåga är hotad på grund av en psykisk störning.

Neuropsykologisk rehabilitering

Neuropsykologisk rehabilitering beviljas 16 år fyllda för utvecklingsmässiga störningar, inlärningsproblem eller efter hjärnskador. Målet med rehabiliteringen är att förbättra och återställa studie- eller arbetsförmågan. Rehabiliteringen hjälper att framskrida i studierna eller slutföra studierna, att söka sig till arbetslivet, hålla sig i arbetslivet eller återgå till arbetslivet.

Kurser som ordnas som FPA:s rehabilitering kan också beviljas som krävande medicinsk rehabilitering, yrkesinriktad rehabilitering eller rehabilitering enligt prövning. Till kurserna hör rehabiliteringskurser och anpassningskurser.

Syftet med rehabiliteringskurserna är att förbättra eller upprätthålla arbets- och funktionsförmågan. Kurserna handleder dig att självmant hålla dig i skick.

Syftet med anpassningskurserna är att stöda beredskapen för att leva ett så fullödigt liv som möjligt trots sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Man strävar till det genom att till exempel ge information om sjukdomen och dess påverkan, samt ge stöd för att klara sig med sjukdomen.

Kurserna som FPA ordnar åt unga är avsedda för över 13-åringar. Vissa kursdagar är tillsammans med föräldrarna och en del av dagarna förverkligas bland unga. En väsentlig del av kurserna är att man får kamratstöd och får träffa andra i samma situation.

Du kan på sidan om rehabiliteringskurser söka rehabiliteringskurserna som FPA ordnar till exempel enligt tidsintervall eller sjukdomsgrupp.

Om du behöver särskilt stöd i din nuvarande livssituation på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan du kontakta FPA. Du kan få hjälp med kartläggningen över din helhetssituation, med att söka stöd från FPA och att fylla i ansökningarna.

Försäkringsbolagen, socialväsendet, barnskyddet och omsorgen för personer med funktionsnedsättningar kan i särskilda situationer också hjälpa till att ordna yrkesinriktad rehabilitering.

Uppdaterad 18.10.2022