Gå till sidans innehåll

Ekonomiskt stöd för sjukdomsrelaterade kostnader

Till en långvarig sjukdom hör kostnader som kan uppkomma till exempel för vårddagar på sjukhuset, poliklinikavgifter och behövliga läkemedel. Man kan få stöd för obligatoriska kostnader.

Till sjukhusavgifterna hör vårddagsavgifter och poliklinikavgifter. Av under 18-åringar uppbärs endast 7 dygn avdelningsvård på ett kalenderår. Därtill betalar man en skild avgift för dagkirurgiska ingrepp.

Den offentliga hälso- och sjukvården har ett årligt avgiftstak, det vill säga hur mycket man som mest själv måste betala i hälsovårdsavgifter under ett kalenderår. Du måste själv följa med när avgiftstaket blir fullt. Om avgiftstaket överskrids, ta kontakt med patientavgiftsbyrån, från vilken du kan få ett frikort.

FPA ersätter resor som blivit gjorda på grund av sjukdom eller rehabilitering. För resornas del betalar kunden självriskandelen och FPA betalar den överskridande delen. FPA kan också ersätta logikostnader om man måste övernatta på grund av undersökningar, behandlingar eller trafikförhållanden.

FPA kan ersätta en del av läkemedelskostnaderna. Efter initialsjälvrisken för läkemedelskostnader ersätter FPA en viss procent av priset på läkemedel förskrivna av läkare.

Om sjukdomen är så besvärlig att det inte är möjligt att arbeta eller gå i skolan kan man ansöka om sjukdagpenning från FPA. Sjukdagpenningen betalas vanligen på basis av årsinkomsterna som blivit bekräftade i beskattningen.

Uppdaterad 18.10.2022