Gå till sidans innehåll

Ekonomiskt stöd då sjukdomen blir långvarig

Handikapp- och rehabiliteringsbidrag samt rehabiliteringspenning hjälper om sjukdomen blir långvarig eller om det är fråga om en sjukdom som försvårar arbetet eller studierna.

Jag har fyllt 16 år

Man kan betala handikappbidrag åt en person som fyllt 16 år och vars funktionsförmåga uppskattas vara nedsatt minst ett år på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Därtill bör sjukdomen eller funktionsnedsättningen förorsaka besvär, behov av hjälp eller handledning och övervakning.

Jag är under 16 år gammal

Syftet med handikappbidraget är att underlätta det dagliga livet för barn under 16 år som har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att barnet behöver regelbunden vård och/eller rehabilitering.

Handikappbidrag för unga kan beviljas 16–19-åringar, vars arbetsförmåga eller möjligheter att välja yrke eller utbildning märkbart har försvagats på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning, och som behöver särskilda stödåtgärder under studierna.

Hos en ung person kan en fara för arbetsoförmåga vara en grund för att bli beviljad rehabiliteringspenning av FPA, till exempel i en situation där förutsättningarna för rehabiliteringspenning för unga inte annars uppfylls.

Även en partiell rehabiliteringspenning kan komma i fråga för rehabiliteringstiden om arbetstiden under rehabiliteringsdagarna har minskat minst 40 procent.

Rehabiliteringsstöd är en tidsbunden sjukpension. Förutsättningarna för rehabiliteringsstödet är att man har utarbetat en vård- eller rehabiliteringsplan åt den sökande eller att den håller på att förberedas. Rehabiliteringsstödets belopp motsvarar beloppet av en normal sjukpension. Om din arbetsförmåga inte återställs eller blir bättre under rehabiliteringen kan du ha rätt till sjukpension.

Man kan få vårdbidrag för pensionstagare då man har fyllt 16 år. För att få bidraget förutsätter det att du är bosatt i Finland och får sjukpension eller rehabiliteringsstöd endera från Finland eller från utlandet.

Uppdaterad 18.10.2022