Gå till sidans innehåll

Vad handlar en lungtransplantation om?

Lungtransplantation är en etablerad behandling vid progressiv lungsjukdom som inte reagerar på andra behandlingar.

Lungtransplantation är inte det första behandlingsalternativet men blir aktuellt om en lungsjukdom avancerar trots andra behandlingar.

Nästan vilken som helst livshotande lungsjukdom i slutstadiet, bortsett från cancer, kan behandlas med lungtransplantation.

En lungtransplantation kan göras på patienter som i övrigt har friska organ. Patientens lungsjukdom, ålder och kondition inverkar på beslutet om ena eller båda lungorna transplanteras eller om det görs en s.k. blocktransplantation som betyder att både hjärtat och lungorna transplanteras. Största delen av operationerna som utförs i Finland är transplantationer av båda lungorna.

De vanligaste indikationerna för lungtransplantation är:

  • bindvävsbildning i lungorna (lungfibros)

  • lungemfysem (kronisk utvidgning av lungorna)

  • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  • pulmonell hypertoni (högt blodtryck i lungornas blodkärl)

  • svåra variga lunginfektioner

Alla lungtransplantationer i Finland samt kombinerade hjärt-lungtransplantationer (”blocktransplantationer”) utförs vid HUS Hjärt- och lungcentrum vid Mejlans sjukhus. Den första hjärt-lungtransplantationen gjordes år 1988 och den första lungtransplantationen år 1990.

Årligen görs i genomsnitt 20 - 25 lungtransplantationer vid HUS och deras antal har ökat de senaste åren.

En förutsättning för lungtransplantation är att patienten är samarbetsvillig och förbinder sig till bestående medicineringar och kontroller. Engagemang i vården krävs livet ut. Exaktare transplantationsutredningar bör göras enligt ett internationellt schema redan i ett stabilt stadium av sjukdomen så att ett lämpligt transplantat kan hittas i tid.

Syftet med en lungtransplantation är att förlänga livstiden och förbättra livskvaliteten samt prestationsförmågan. En lungtransplantation medför även risker och är inte nödvändigtvis lämplig för alla.

Uppdaterad 20.9.2019