Gå till sidans innehåll

Förebygga avstötning

Kroppens avstötningsreaktion är kroppens naturliga reaktion mot främmande vävnad. För att ett transplanterat organ ska fortsätta att fungera påbörjas behandling med immunsuppressiva läkemedel. Immunsuppressiva läkemedel dämpar kroppens försvarsreaktion.

Kroppen betraktar de transplanterade lungorna som farlig vävnad och startar en försvarsreaktion. För att de transplanterade lungorna ska fortsätta att fungera måste kroppens försvarssystem dämpas med immunsuppressiva läkemedel.

Idag används oftast en kombination av tre läkemedel: ciklosporin eller takrolimus, mykofenolatmofetil och kortison. En kombination av flera läkemedel har mindre biverkningar än en stor dos av ett läkemedel.

Regelbundet intag och rätt dosering av immunsuppressiva läkemedel är livsviktigt. Alltför stora doser kan ge biverkningar och alltför små doser kan åter öka risken för en avstötningsreaktion.

Lungorna står i ständig kontakt med den omgivande luften och de bakterier och virus som följer med den. Virus och bakterier som hamnar på lungornas slemhinnor kan orsaka en infektion men de kan också stärka den naturliga motståndskraften och starta en avstötningsreaktion. Kortison dämpar detta allmänna inflammationstillstånd.

Behandlingen med immunsuppressiva läkemedel är livslång och specialersättningsgill. Läkemedlen ska tas regelbundet varje dag vid samma tid. Läkemedelsbehandlingen planeras individuellt och doseringen får aldrig ändras på egen hand.

  • Läkemedelsförteckningen som gjorts upp på sjukhuset ska följas noggrant för att bevara avstötningsskyddet och nya läkemedel får inte tas i bruk på egen hand. På detta sätt kan icke-önskade interaktioner undvikas.

  • Läkemedlen ska bevaras i rumstemperatur och skyddas mot fukt och direkt solljus.

  • Recepten förnyas i samband med besök på mottagningen då det också kontrolleras att läkemedlen räcker till följande besök.

  • När du besöker andra än den behandlande läkarens mottagning ska du nämna lungtransplantationen.

  • Innan ett nytt läkemedel tas i bruk måste det säkerställas att det kan användas samtidigt som de immunsuppressiva läkemedlen.

Berätta för din läkare om nya biverkningar uppstår.

  • Receptfria läkemedel får inte användas utan diskussion med läkaren.

  • Naturprodukter får inte användas eftersom de kan ha överraskande interaktioner med de immunsuppressiva läkemedlen. Om läkemedelshalten i blodet sjunker ökar risken för avstötning.

  • Eftersom upptaget av läkemedlen är osäkert vid kräkningar eller diarré skall kontakt tas med den behandlande enheten. Vid behov följs läkemedelshalterna oftare.

  • Om du har glömt att ta de immunsuppressiva läkemedlen kan du ta dosen genast när du märker att du har glömt den. Om du märker det först när du borde ta följande dos tar du denna dos normalt och följer läkarens anvisningar.

  • Kontakta vårdenheten om du av misstag tar en dubbel dos eller om du har andra frågor som gäller läkemedelsbehandlingen.

Transbronkial biopsi

Med transbronkial biopsi (TBB) följs eventuell avstötning och inflammation efter lungtransplantationen. Proven (provbitarna) tas i samband med endoskopi av luftröret vid Mejlans sjukhus. I samband med ingreppet tas också infektionsprov. De första biopsierna tas i regel en månad efter operationen. Under det första året görs endoskopin av luftröret under narkos. Därefter görs det under lokalbedövning.

Efter ingreppet tas en lungröntgenbild. Du får åka hem några timmar efter ingreppet. Du kan dricka 2 timmar och äta 4 timmar efter ingreppet.

Biopsisvaret fås vanligen inom ett dygn efter ingreppet. Utifrån svaret planeras doseringen av de immunsuppressiva läkemedlen och tidpunkten för följande TBB.

Uppdaterad 20.9.2019