Gå till sidans innehåll

Återhämtning efter en lungtransplantation

Återhämtningen efter en lungtransplantation är alltid individuell. Tiden som krävs för sjukhusvården kan inte förutsägas. På återhämtningen inverkar konditionen före operationen samt eventuella komplikationer efter operationen.

Efter lungtransplantationen börjar återhämtningen på intensivvårdsavdelningen. På intensivvårdsavdelningen finns det alltid en sjukskötare i patientrummet och en läkare finns på avdelningen dygnet runt. De vitala funktionerna övervakas med hjälp av elektroder och katetrar. Patienten kan i regel väckas ur narkosen 1 - 2 dygn efter operationen. Respiratorn kopplas bort när patientens egen andning är tillräckligt effektiv.

På intensivvårdsavdelningen inleds rehabiliteringen omedelbart när tillståndet tillåter. Eftersom det inte finns nervförbindelser mellan den övriga kroppen och de transplanterade lungorna leder sekret i luftvägarna inte till hostretning. Eftersom hostreflex saknas och flimmerhårsrörelsen på luftrörens slemhinnor försämras tillfälligt efter operationen är sekretet mycket segt och svårt att hosta upp efter operationen. Det är viktigt att lära sig en ny andnings- och hostteknik för att få bort slemmet ur luftvägarna. Fysioterapeuterna samarbetar intensivt med sjukskötarna på intensivvårdsavdelningen.

När tillståndet tillåter får patienten assisterad av en sjukskötare sätta sig upp på sängkanten eller på en stol intill sängen.

Smärtbehandlingen är en viktig del av återhämtningen. Före operationen har eventuellt en epiduralkateter för smärtlindring satts in. Dessutom ges smärtlindrande läkemedel intravenöst och via munnen. Det är viktigt att informera om smärta så att tillräcklig smärtbehandling kan ges. Målet är att patienten ska kunna röra sig och hosta så smärtfritt som möjligt.

Ur operationsområdet löper vanligen fyra dränage så att överflödig utsöndring, bland annat vävnadsvätska, kan ledas ut. De olika katetrarna och dränagen kan i regel avlägsnas några dagar efter operationen. Behandlingen på intensivvårdsavdelningen varar i genomsnitt 2 - 5 dygn men beroende på tillståndet ibland upp till veckor. Behandlingen på intensivvårdsavdelningen kan vara psykiskt och fysiskt påfrestande.

På grund av infektionsrisken och för att trygga en smidig intensivvård rekommenderas det att endast de närmaste anhöriga, maka/make, föräldrar, syskon och 1 - 3 anhöriga åt gången, besöker intensivvårdsavdelningen.

I regel rekommenderas korta besök, 5 - 15 minuter åt gången, eftersom den lungtransplanterade förutom vård- och rehabiliteringsåtgärder även behöver tillräckligt med vila för återhämtning.

Besöken önskas ske helst kl. 13 - 19 eftersom läkarronder, undersökningar och vårdåtgärder utförs på förmiddagen. Lugn råder under sen kväll och natt för att trygga tillräcklig vila och sömn för patienterna.

Det är önskvärt att de anhöriga utser en person som har telefonkontakt med avdelningen och ser till att de andra anhöriga informeras. På detta sätt kan sjukskötaren som vårdar lungtransplantationspatienten koncentrera sig på att ge patienten god vård.

Information om patientens tillstånd kan endast utlämnas till namngivna personer eller de närmaste anhöriga.

Från intensivvårdsavdelningen flyttas patienten till vårdavdelningen där rehabiliteringen fortsätter enligt samma principer. På vårdavdelningen eftersträvas ökad självständighet, till exempel att lära sig att ta läkemedlen själv. I de dagliga rutinerna ingår kontroll av blodtryck, puls, blodsocker, syremättnad samt sekundkapaciteten (FEV1, mäter lungfunktionen). Patienten får en FEV1-mätare på sjukhuset och blir visad att använda den.

Sjukhusvårdens längd varierar mellan några veckor och några månader. Faktorer som inverkar på längden är tillståndet före operationen, rehabiliteringens framskridande och vårdsituationen som helhet. Målet är utskrivning direkt från Mejlans sjukhus. En förutsättning för utskrivning är att patienten klarar av på egen hand att ta de dagliga läkemedlen och engagerar sig i att följa tillståndet.

Patienter som bor längre bort kan bo på patienthotellet nära Mejlans sjukhus innan de åker hem. Detta möjliggör intensivuppföljning när patienten inte längre behöver fortgående sjukhusvård. Det kostar ingenting extra för patienten att bo på hotellet. Rummen är hotellrum för 1 - 2 personer.

Under det första året sker kontrollerna på Mejlans sjukhus. I fortsättningen sker uppföljningen i samarbete med Mejlans sjukhus och centralsjukhuset i det egna området.

Om blodtrycket förändras

 • det övre trycket stiger och dessutom får du huvudvärk eller blir illamående

 • undertrycket är över 100 mmHg

 • blodtrycket sjunker

Eller

 • FEV1-blåsvärdena sjunker under det angivna gränsvärdet (FEV1 sjunker >10 procent)

 • du känner av rytmstörningar

 • pulsfrekvensen sjunker eller stiger

 • du lider av andnöd

 • armar eller ben sväller eller vikten ökar plötsligt

 • temperaturen i armhålan är över 37,0 grader

 • du känner dig svag, trött eller mår dåligt

 • du har ihållande eller kraftig huvudvärk

 • du mår illa och inte kan ta medicin via munnen

 • du är aptitlös

 • du har diarré

 • du har symtom på infektion i luftvägarna, till exempel snuva eller hosta

Eller andra oroväckande förändringar i hälsotillståndet inträffar.

Uppdaterad 20.9.2019