Gå till sidans innehåll

Behandling av vaskuliter

Det är viktigt att påbörja behandlingen i ett tidigt skede, innan bestående skador hinner uppstå. Om läkemedelsbehandling av sjukdomen kan inledas tidigt är prognosen vanligtvis god.

Läkemedelsbehandling av vaskulit baseras på behandling med höga doser kortison och andra läkemedel som dämpar kroppens immunförsvar. Behandlingen av vaskulit är komplicerad och förutsätter ofta ett samarbete mellan flera olika specialiteter. Behandlingen ska koncentreras till sådana enheter inom den specialiserade sjukvården som har tillräcklig erfarenhet av behandling av vaskulit. Prognosen för vaskuliter är god med nutida behandling, förutsatt att behandlingen påbörjas i god tid.

Typen av vaskulit påverkar valet av behandling

Vid avancerad ANCA-vaskulit används en kombination av kortison och intravenös cyklofosfamid eller rituximab som inledande behandling. Vid lindrigare och lokaliserade former av sjukdomen kan metotrexat ersätta cyklofosfamid eller rituximab. Efter att sjukdomens symtom har lugnat sig bibehålls kortisondosen på så låg nivå som möjligt och cyklofosfamid eller rituximab ersätts med ett annat läkemedel, vanligtvis azatioprin, som används som underhållsbehandling. Den immunsuppressiva behandlingen av ANCA-vaskuliter fortsätter oftast i 2–5 år och ibland hela livet ut. Om sjukdomen orsakar symtom under behandlingen effektiviseras läkemedelsbehandlingen, först genom att höja kortisondosen.

En del av vaskuliterna, speciellt IgA-glomerulonefrit, läker av sig själva i synnerhet hos barn. Kortisonbehandling och i svåra fall även annan immunsuppressiv behandling kan dock krävas i sjukdomens allvarliga form.

Det kan räcka med att identifiera och eliminera sjukdomens bakomliggande orsak i sådana former av vaskulit som begränsar sig till huden. Andra bakomliggande orsaker, till exempel en utdragen virusinfektion, behandlas med antivirala läkemedel.

Risker i samband med andra hälsotillstånd

Riskerna med en långvarig kortisonbehandling och annan immunsuppressiv behandling tas alltid i beaktande då man behandlar vaskulit. Det är viktigt att förebygga osteoporos. Den immunsuppressiva medicineringen gör patienten mottaglig för infektioner. Därför är säsongsinfluensa- och pneumokockvaccinationerna viktiga. Andra viktiga behandlingsmål är behandling mot högt blodtryck och möjligast god stödbehandling av njursvikt. Patienten uppmuntras att sluta röka.

Uppdaterad 15.4.2020