Gå till sidans innehåll

Vad är symtom av inomhusluft?

Symtom inomhus är vanliga. Vi människor är på olika sätt känsliga för att få olika symtom. Vissa människor är mer symtomatiska än andra.

Symtomen kan till excempel vara

 • symtom på ögon, hud eller andningsvägar

 • allmänna symtom som huvudvärk, utmattning och sjukdomskänsla

 • långvariga varierande symtom och benägenhet till symtom.

Förklarande faktorer för symtom och negativa erfarenheter i byggnader kan t.ex. vara

 • bristfällig ventilation

 • luftföroreningar

 • hög inomhustemperatur och torr luft.

Symtomen påverkas också alltid av

 • attityder och förväntningar hos individen och gemenskapen

 • farhågor om inomhusluftens inverkan på hälsan

 • individuella faktorer, såsom andra symtom eller sjukdomar

 • stress på grund av arbetet eller livssituationen

 • arbetsgemenskapens och -lokalernas funktionalitet.

Vanligtvis försvinner symtomen när problemet med inomhusluften är löst.

Symtom relaterade till inomhusluften kan vara mycket irriterande, men de är inte i sig ett tecken på sjukdom eller en risk för insjuknande.

Symtom av inomhusluft kan orsakas av en sjukdom. Det finns många olika faktorer som kan orsaka sjukdomar och symtom. Personer med astma och atopi kan vara mer mottagliga för luftvägssymtom. Det är bra att utreda orsakerna till besvärliga symtom hos hälso- och sjukvården.

Betydande fuktskador kan vara förknippade med en något ökad risk för astma. Asbest i byggnader som släpps ut i luften vi andas och radon i marken kan öka risken för cancer.

Symtombilden kan vara mycket varierande. Symtomen kan vara hes röst, hosta, andnöd eller luktkänslighet. Förekomsten och intensiteten av symtomen kan öka på grund av oro för inomhusluftens skadlighet. Ett behov av att undvika vissa utrymmen begränsar livet.

När de långvariga symtomen inte kan förklaras av faktorer i inomhusluften kan det vara fråga om nervsystemets sensibilisering för miljöfaktorer. Då talar vi om funktionella symtom. De förklaras inte av enskilda sjukdomar, som t.ex. astma, som i allmänhet är en sjukdom som går att behandla.

Uppdaterad 19.1.2021