Gå till sidans innehåll

Yrkesinriktad rehabilitering för personer i arbetslivet

Om du är anställd och har arbetat under en längre tid kommer din yrkesinriktade rehabilitering förmodligen att täckas av ditt arbetspensionsbolag.

Om du är anställd och är orolig för din arbetsförmåga bör du diskutera frågan med din företagshälsovård och din chef.

Det är en bra idé att först ta reda på om ditt arbete kan underlättas, till exempel genom en förändring i arbetsuppgifterna eller andra arbetsarrangemang. Om arbetsarrangemangen inte är tillräckliga kan yrkesinriktad rehabilitering användas för att hjälpa dig att behålla ditt arbete.

Rehabilitering som tillhandahålls av ett arbetspensionsbolag

Du kan ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering som organiseras av ett arbetspensionsbolag om

 • du har en sjukdom som konstaterats av läkare och som kan leda till att du blir arbetsoförmögen inom de närmaste fem åren

 • inkomstgränsen uppfylls för de senaste fem kalenderåren

 • yrkesinriktad rehabilitering kan bidra till att förebygga eller skjuta upp risken för arbetsoförmåga.

Du kan kontrollera den gällande inkomstgränsen och ditt eget arbetspensionsbolag på työeläke.fi under Din arbetspensionsanstalt.

Om dina arbetsinkomster understiger inkomstgränsen ansvarar FPA för din yrkesinriktade rehabilitering. Bekanta dig med sidan om yrkesinriktad rehabilitering med sikte på arbetslivet.

Om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av ett olycksfall i arbetet, en trafikolycka eller en yrkessjukdom, kommer din yrkesinriktade rehabilitering att täckas av ditt försäkringsbolag. Läs mer på sidan för Olycksfall eller yrkessjukdom och yrkesinriktad rehabilitering.

Ekonomisk utkomst för personer i rehabilitering

Rehabiliteringspenning betalas vanligtvis för tiden för arbetspensionsrehabilitering, vilket är den beräknade sjukpensionen med en förhöjning på 33 procent. Om arbetsgivaren betalar lön för tiden för rehabilitering betalas rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren.

Om du får rehabiliteringsstöd när arbetspensionsrehabiliteringen börjar, betalas rehabiliteringsstödet förhöjt med 33 procent för den perioden.

Du kan kontrollera beloppet för din rehabiliteringspenning i ditt arbetspensionsbolags e-tjänst eller be om en uppskattning per telefon.

Arbetspensionsbolagen ersätter också kostnader för deltagandet i yrkesinriktad rehabilitering, till exempel resekostnader.

Metoder för yrkesinriktad rehabilitering som organiseras av arbetspensionsanstalter

Genom arbetspensionsbolaget kan du få personlig rådgivning när du ansöker om rehabilitering.

Du kan också be ditt arbetspensionsbolag om hjälp med att planera yrkesinriktad rehabilitering. Då kan du hänvisas till ett företag som erbjuder yrkesinriktad rehabiliteringsrådgivning på arbetspensionsbolagets bekostnad, och en planerare kommer att hjälpa dig att utarbeta en plan för återgång till arbetet.

En arbetsprövning hjälper dig att ta reda på om du kan återgå till ditt tidigare jobb eller byta till ett nytt jobb. Arbetsprövningen kan också användas för att hitta ett lämpligt utbildningsområde.

Arbetsprövningen kan genomföras antingen på din nuvarande arbetsplats eller hos en ny arbetsgivare.

 • Arbetsuppgifterna kan vara gamla eller nya.

 • Arbetsprövningen pågår vanligtvis i 2–3 månader.

 • Arbetstiden kan variera från cirka 20 timmar per vecka till heltid.

Vid en betald arbetsprövning betalar din arbetsgivare dig en heltidslön, oavsett hur många timmar du arbetar.

Under en obetald arbetsprövning betalar arbetspensionsbolaget rehabiliteringspenning till dig, varmed arbetsgivaren inte har några kostnader under prövningen.

Arbetsträning stöder dig när du bekantar dig med nya arbetsuppgifter och lär dig nya arbetsuppgifter på ditt nuvarande eller nya jobb.

Arbetsträningen kan vara längre än en arbetsprövning och kan vid behov kompletteras med extern utbildning eller kurser.

Arbetsträning kan vara betald eller obetald.

Du kan omskolas om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan utföra det arbete som du för närvarande är utbildad för.

Omskolning kan ske i form av till exempel

 • lärlingsutbildning

 • grundläggande eller specialiserad yrkesutbildning

 • yrkeshögskoleexamen i form av kurser

 • fortbildning.

Du kan få stöd för att starta eller fortsätta en näringsverksamhet. Stödet kan användas för att betala för saker som

 • hjälpmedel som underlättar arbetet

 • arbetsmaskiner

 • de ändringsarbeten som krävs för att fortsätta verksamheten.

Uppdaterad 27.7.2020