Gå till sidans innehåll

Hur kan jag delta i utarbetandet av min rehabiliteringsplan?

Du kan förbereda dig för utarbetandet av din rehabiliteringsplan genom att fundera på hur din sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar ditt liv. Om du agerar för en närståendes räkning bör ni fundera över dessa frågor tillsammans.

Om du förbereder dig för ditt mottagningsbesök i förväg blir det lättare för dig att delta i upprättandet av rehabiliteringsplanen tillsammans med din läkare eller ett multidisciplinärt team.

Reflektera över

 • Vad i din sjukdom eller funktionsnedsättning orsakar svårigheter och begränsningar i din vardag eller ditt arbete eller gör det svårt för dig att delta i saker som är viktiga för dig?

 • Vad behöver du hjälp eller vägledning med och vad går bra?

 • Är behovet av assistans till exempel relaterat till rörlighet, kommunikation, förståelse eller beteende?

 • Hur har du dragit nytta av tidigare rehabilitering?

 • Har din närstående nytta av en terapeuts vägledning, till exempel när det gäller interaktion, användning av hjälpmedel eller hjälp med dagliga sysslor?

Fundera på dina mål

 • Vilka konkreta mål vill du uppnå genom rehabiliteringen?

 • Vad kan du själv göra för att främja uppnåendet av dina rehabiliteringsmål?

Motivera

 • Varför skulle det vara bra att rehabiliteringen ägde rum på en annan plats än terapeutens mottagning?

 • Hur kommer din vardag att förändras när du uppnår dina mål?

Ta med till mottagningen

 • Terapeuternas feedback på de terapier som har utförts.

 • Besluten om de senaste rekommendationerna.

Reflektera tillsammans

 • Hur påverkar sjukdomen eller funktionsnedsättningen barnets eller den ungas vardag i hemmet, på dagis eller i skolan?

 • Vilken typ av stöd behöver barnet eller den unga på daghemmet eller i skolan?

 • Hindrar sjukdomen eller funktionsnedsättningen barnet eller den unga från att delta i saker som är viktiga för hen?

 • Vad behöver barnet eller den unga personen hjälp med eller vägledning för och vad går bra?

 • Är behovet av hjälp kopplat till exempelvis rörlighet, kommunikation, lek, färdigheter i vardagen, sociala färdigheter eller beteende?

 • Hur har barnet eller den unga gynnats av tidigare rehabilitering?

 • Behöver du som förälder vägledning i frågor som rör barnets eller den ungas rehabilitering, användning av hjälpmedel eller dagliga aktiviteter?

 • Finns det några problem i din familjs övergripande situation som påverkar barnets eller den ungas rehabilitering?

Fundera tillsammans över målen

 • Vilka är de konkreta, uppnåeliga mål som ni vill uppnå genom rehabilitering?

 • Vilka färdigheter eller saker skulle ni önska att barnet eller den unga kunde?

 • Hur kan barnet eller den unga, antingen själv eller tillsammans med sina närstående, främja uppnåendet av målen?

Motivera tillsammans

 • Hur kommer barnets eller den ungas vardag att förändras när målen är uppfyllda?

Ta med till mottagningen

 • Terapeuternas feedback på de terapier som har utförts.

 • Feedback från daghemmet eller skolan och eventuella frågeformulär som ni har fått.

 • Beslut om de senaste rekommendationerna.

Reflektera tillsammans

 • Vad i sjukdomen eller funktionsnedsättningen orsakar svårigheter och begränsningar i vardagen eller arbetet, eller gör det svårt att delta i saker som är viktiga för din närstående?

 • Vad behöver din närstående hjälp med och vad går bra?

 • Är behovet av assistans till exempel relaterat till rörlighet, kommunikation, förståelse eller beteende?

 • Hur har din närstående gynnats av tidigare rehabilitering?

 • Har du som närstående nytta av en terapeuts vägledning, till exempel när det gäller interaktion, användning av hjälpmedel eller hjälp med dagliga sysslor?

Fundera tillsammans över målen

 • Vilka är de konkreta, uppnåeliga mål som ni vill uppnå genom rehabilitering?

 • Vad kan din närstående göra för att främja uppnåendet av målen?

Motivera tillsammans

 • Varför skulle det vara bra att rehabiliteringen ägde rum på en annan plats än terapeutens mottagning?

 • Hur kommer din närståendes vardag att förändras när målen har uppnåtts?

Ta med till mottagningen

 • Terapeuternas feedback på de terapier som har utförts.

 • Beslut som din närstående har fått om de senaste rekommendationerna.

Uppdaterad 16.2.2024