Gå till sidans innehåll

Stöd till personer som insjuknat i cancer och deras närstående

Det finns stöd och tjänster tillgängliga för personer som insjuknat i cancer och deras närstående.

Tveka inte att prata med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården om saker som du upplever att du behöver stöd med. Nedan följer några exempel på tjänster som finns tillgängliga.

Tveka inte att berätta för personalen som vårdar dig om ditt eget eller dina närståendes mentala välbefinnande och ork. Att prata med vårdpersonalen kan ofta hjälpa till att underlätta situationen och strukturera den inre världen i ditt sinne. Personalen som vårdar dig kan hänvisa dig till:

 • en psykiatrisk sjukskötare

 • en psykolog

 • den psykiatriska enheten på sjukhuseten

 • socialarbetare

 • en rehabiliteringshandledare

 • en sjukhuspräst

 • en sexualrådgivare

 • mentalvårdstjänsterna i ditt välfärdsområde, där yrkesverksamma inom psykiskt välbefinnande kan ge dig stöd.

Att insjukna i cancer påverkar i många fall även utkomsten. Ta upp ekonomiska utmaningar i god tid. Sjukhusets eller den egna kommunens socialarbetare hjälper dig att ansöka om social trygghet och socialservice och stöder dig i den förändrade livssituationen. Du kan få en bedömning av servicebehovet och erbjudas stöd för:

 • ekonomiska utmaningar

 • behov relaterade till boende

 • förebyggande av social utslagning och främjande av delaktighet

 • plötsliga krissituationer

 • stödjande av barnets balanserade utveckling och välbefinnande

 • missbruksproblem, mentala problem samt stödbehov på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller åldrande

 • andra stödbehov som är förknippade med den fysiska, psykiska, sociala eller kognitiva funktionsförmåga

 • natt stödja anhöriga och närstående som är i behov av stöd och att hantera frågor som rör närståendevård.

Läs mer:

Cancer behandlas ofta inom den specialiserade sjukvården, vilket innebär att vårdplatsen inte nödvändigtvis ligger på samma ort där du bor. Kom ihåg att du också har rätt och möjlighet att få hjälp och stöd med cancerrelaterade frågor från mentalvårds- och socialtjänsterna i ditt välfärdsområde.

Den egna välfärdsområden erbjuder stöd bland annat för att klara sig hemma och ger stöd till hela familjen om en förälder har cancer. Dessutom erbjuder den egna välfärdsområde kris- och socialjour. Tveka inte att kontakta hälso- och socialtjänsterna i ditt eget välfärdsområde om du är orolig för din egen eller en närståendes mentala hälsa och ork.

Folkpensionsanstalten, FPA, ordnar anpassningskurser för cancerpatienter och deras närstående. Kurserna hjälper patienten och hens familj att anpassa sig till de förändringar som cancern medför och att återhämta sig. Kurserna ger information om sjukdomen, kamratstöd och stöd för aktiviteter i vardagen och hantering av dem. Närmare information om innehåll och tidpunkterna för FPA:s anpassningskurser hittar du i FPA:s kurssökning med sökordet "cancer". Hitta en FPA-kurs som passar dig:

Vissa av FPA:s kurser är avsedda för personer med en viss cancerform (till exempel prostatacancer, hematologisk cancer, cancer i mun och svalg, bröstcancer). Av kursinformationen framgår om kursen är avsedd för en viss åldersgrupp. Kurserna ordnas som individuella kurser och parkurser.

Läs mer.

Cancerorganisationerna anordnar tematiska rehabiliteringskurser för cancerpatienter och deras närstående, med syftet att främja återhämtningen från cancer, förbättra arbets- och funktionsförmågan samt välbefinnandet. Kurserna ger deltagarna information från yrkesutbildade personer, stöd i att hitta sina egna resurser och copingmetoder samt motivation att uppnå sina mål. Kurserna erbjuder också kamratstöd. Kurserna är individuella kurser, par- eller familjekurser. Deltagandet i kurserna är kostnadsfritt och det krävs varken läkarremiss eller utlåtande för att ansöka.

Hitta en kurs som passar dig.

Rikstäckande rådgivningstjänst

I Cancerorganisationernas rikstäckande rådgivningstjänst kan du kostnadsfritt prata med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om allt som har att göra med cancer, till exempel symtom, behandlingar, psykiskt välbefinnande, din livssituation, din parrelation eller de stödtjänster som finns tillgängliga. Du kan få hjälp via telefon, e-post eller chatt. Läs mer:

Regionala cancerföreningars och nationella patientföreningars rådgivningstjänster

Cancerorganisationernas regionala cancerföreningar och nationella patientföreningar erbjuder möjlighet att träffa yrkesutbildade personer och frivilliga ansikte mot ansikte och att delta i kamratstödsgrupper och evenemang som föreningen ordnar. Läs mer:

Smärtlinjen för cancerpatienter

Smärtlinjen för cancerpatienter hjälper och stödjer dig i frågor som gäller behandling av cancersmärta. Tjänsten tillhandahålls i samarbete med vårdpersonalen vid Smärtkliniken vid HUCS.

Rådgivning om sociala förmåner

På Cancerorganisationernas kostnadsfria rådgivningstelefon om sociala förmåner kan du prata med en socialarbetare om din personliga situation och få stöd och råd om utkomst och sociala förmåner. Rådgivningen om sociala förmåner är öppen på onsdagar kl. 15–17 på telefonnumret 0800 411 303.

I Psykporten hittar du information, egenvårdsprogram, guider, symtomnavigatorer och tjänstsökningar. Psykporten erbjuder också nätterapi, som man kommer till med läkarremiss var som helst i Finland. Bekanta dig med Psykportens anvisningar för egenvård och guider.

En person som insjuknat i cancer kan få rehabiliterande psykoterapi från FPA om en psykiater i sitt utlåtande bedömer att rehabiliterande psykoterapi är nödvändig för att stödja eller förbättra personens arbets- eller studieförmåga. Du kan få rehabiliterande psykoterapi om:

 • du är 16–67 år gammal

 • din arbets- eller studieförmåga är hotad på grund av en psykisk störning

 • du har fått erforderlig behandling i minst 3 månader efter att ha diagnostiserats med en psykisk störning.

Läs mer:

Uppdaterad 19.3.2021