Gå till sidans innehåll

Vad är Palliativa huset?

Palliativa husets syfte är att stöda patienten, hens närstående och vårdpersonalen i genomförandet av övergripande palliativ vård för vuxna och att förbättra möjligheterna till en jämlik palliativ vård oberoende av boendeort.

Omfattande innehåll beträffande palliativ vård för vuxna och teman i samband med den har producerats för palliativa huset. Med palliativ vård avses aktiv övergripande vård av patienter med obotliga sjukdomar och deras närstående. Innehållet har utarbetats med beaktande av patienters och närståendes behov av information och stöd med en multidisciplinär approach. Webbtjänsten tjänar användare nationellt.

Palliativa huset har byggts upp av experter inom palliativ vård och vård i livets slutskede runt om i Finland. Innehållet har utarbetats i samarbete med den specialiserade sjukvården, primärvården och tredje sektorn. Innehållet har utvecklats och producerats av sakkunnigläkare och -vårdare inom palliativ vård och vård i livets slutskede, experter inom specialiteter, forskare, präster, socialarbetare och anställda i projektet Virtuella sjukhuset 2.0. Palliativa patienter, närstående, kamratstödjare och frivilliga har varit med och utvecklat tjänsten och producerat webbplatsen.

Målet är att baserat på feedback ytterligare utveckla webbtjänsten så att den motsvarar patienternas, de närståendes och vårdpersonalens behov.

Uppdaterad 1.11.2021