Behandling av medborgarnas personuppgifter i tjänster som kräver inloggning

​​​​​​​​​​​​​​​​Personuppgiftsansvarig

När du loggar in i Hälsobyn registreras dina uppgifter i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) kundregister. HUS är personuppgiftsansvarig med avseende på kunduppgifterna.

Om du använder tjänsten i en vårdrelation, är det vårdansvariga sjukvårdsdistriktet eller den andra enheten inom hälsovården den som fungerar som personuppgiftsansvarig.

HUS tillhandahåller och underhåller tjänsten Hälsobyn och hanterar personuppgifter om patienter i andra sjukvårdsdistrikt. HUS upprätthåller kundregistret och om du har en vårdrelation med ett sjukvårdsdistrikt, är den personuppgiftsansvariga det vårdande sjukvårdsdistriktet (t.ex. HUS, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Birkalands sjukvårdsdistrikt, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt).

​​Kontaktuppgifter och dataskyddsombud

Du får kontaktuppgifter, information om dataskyddsombuden och mer information om hur dina personuppgifter behandlas på webbplatsen för respektive sjukvårdsdistrikt.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)

Birkalands sjukvårdsdistrikt (TAYS)

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt (PSSHP)

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (PPSHP)

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY)

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (VSSHP)

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Program för egenvård i servicekanalen Min vårdväg

Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa dig en personlig profil så att du kan använda tjänsterna. De uppgifter du anger i programmen för egenvård varierar enligt programmets för egenvård användningsändamål. Till exempel samlar programmet för egenvård för viktkontroll in uppgifter om dina matvanor och kroppens mått. Det är frivilligt att ange uppgifter i programmen​ för egenvård.

Vi behandlar dina personuppgifter också för att utreda eventuella datasäkerhetsavvikelser, till exempel genom att samla in information om datatrafiksystem och datasystem.

Behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke, ett avtal eller gällande lagstiftning.

​​

Digitala vårdvägar

Kunder som använder Hälsobyns tjänster med remiss har en vårdrelation och behandlingen omfattas av den lagstiftning som gäller behandling av personuppgifter inom hälsovården. Behandlingen syftar till att göra det möjligt för dig att använda elektroniska tjänster som stöd för din hälsovård. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas får du från den hälsovårdsenhet som vårdar dig. Varje enhet inom hälsovården har sin egen patientregisterbeskrivning och dataskyddspolicy för att säkra uppgifterna.

Behandlingen av personuppgifterna baseras på ditt samtycke och på en lagstadgad skyldighet.

Vilka uppgifter behandlar vi?

När du loggar in behandlar vi följande uppgifter: namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt e-postadress. Vi samlar in uppgifterna av dig och ur Befolkningsregistercentralens befolkningsregister.

Dessutom behandlar vi uppgifter som du anger i tjänsten (inklusive uppgifter om ditt hälsotillstånd). Användningen av tjänsterna ger även en logg som ska trygga patientens och proffsets säkerhet.

Vem har åtkomst till dina uppgifter och till vem överlåter vi dina uppgifter?​

Program för egenvårdi servicekanalen Min vårdväg

Vi överlåter inte dina uppgifter till tredje parter utan separat samtycke eller begäran från dig. Vi använder emellertid tjänsteleverantörer för systemunderhållet och dessa parter har begränsad åtkomst till dina personuppgifter.

Vi överlåter inte dina uppgifter utanför EU/EES.

Digitala vårdvägar

Åtkomsten till dina personuppgifter har begränsats enligt ditt samtycke så att endast den hälsovårdsenhet som deltar i vården av dig har åtkomst till dina uppgifter. Åtkomst till dina uppgifter förutsätter alltså alltid en vårdrelation.

Vi överlåter inte dina uppgifter utanför EU/EES.

Hur länge bevarar vi dina uppgifter?

Program för egenvård i servicekanalen Min vårdväg

Dina kunduppgifter bevaras i fem år från den senaste inloggningen.

Digitala vårdvägar

I de digitala vårdvägarna är behandlingen av personuppgifter förknippad med bevaringsskyldigheter enligt lagen. Dina patientjournaler sparas i patientdatasystemen hos respektive vårdande instans. Den vanligaste bevaringstiden för patienthandlingar är tolv år från att personen har dött eller 120 år från födseln. Journaler och andra datainsamlingsblanketter bevaras i tolv år från att de upprättats eller tills uppgifterna har överförts till ett patientdatasystem.

Vilka rättigheter har du?

Program för egenvård i servicekanalen Min vårdväg

Om du har loggat in på Min vårdväg utan någon vårdrelation och du vill använda dina rättigheter med avseende på patientuppgifterna kan du kontakta:

 • ​HUS Registratorskontoret per brev. Adress: HUS Registratorskontoret, PB 200, 00029 HUS.

Digitala vårdvägar

Om du använder tjänsten i en vårdrelation, är det vårdansvariga sjukvårdsdistriktet personuppgiftsansvarig och du kan kontakta det per brev:

 • ​​​HUS kontaktuppgifter:
  HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS.
 • ​Kontaktuppgifter till Birkalands sjukvårdsdistrikt:
  Tampereen yliopistollinen sairaala, Potilaskertomuskeskus, PL 2000, 33521 Tampere
  Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere
 • Kontaktuppgifter till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt:
  Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS
 • ​Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt:
  Oulun yliopistollinen sairaala, potilaskertomusarkisto, PL 50, 90029 OYS
  Oulun yliopistollinen sairaala, Kirjaamo PL 10, 90029 OYS
 • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY)
  Mari Kallinen tietosuojavastaava
  Telefonnummer. 044 482 8241
  E-postadress​: mari.kallinen@phsotey.fi
  ​Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä HALL K1. kerros Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti​​
 • ​​​Kontaktuppgifter till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt:
  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Tyks:in Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar och rätt att få dessa uppgifter till påseende. Dessutom har du för de digitala vårdvägarnas del rätt att få veta vem som har behandlat dina uppgifter under de två senaste åren.

Rätt att kräva att uppgifterna korrigeras

Vår skyldighet är att hålla dina personuppgifter uppdaterade. Om du märker att dina uppgifter är felaktiga har du rätt att kräva att de korrigeras. Du kan även korrigera dina personuppgifter själv när du loggar in.

Rätt att begära att uppgifterna raderas

Du har även rätt att kräva att dina uppgifter raderas (rätt att bli bortglömd). Du kan även själv radera uppgifter i programmen för egenvård. Observera att det inte nödvändigtvis är möjligt att radera uppgifter i de digitala vårdvägarna på grund av våra lagstadgade skyldigheter att bevara uppgifter.

Rätt att få uppgifterna flyttade

Du har rätt att begära uppgifterna du gett i maskinläsbar form, och om det är tekniskt möjligt, även att dessa uppgifter flyttas direkt till en annan tjänsteleverantör. Detta gäller till exempel dina journalanteckningar eller andra uppgifter som du har angett.​

Rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det betyder att vi bara har rätt att bevara uppgifterna men inte i övrigt använda dem. Du kan kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du kräver att de raderas eller korrigeras. Då begränsas behandlingen av uppgifterna tills uppgifterna är aktuella eller tills beslut om radering har fattats.

Rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndighet

Dataskyddet är viktigt för oss och vi hoppas att du alltid kontaktar oss om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter. Om du anser att dina lagstadgade rättigheter har kränkts eller att behandlingen av personuppgifter sker i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att lämna klagomål hos den nationella dataskyddsmyndigheten. Mer information om dina rättigheter hittar du i webbtjänsten för Dataombudsmannens byrå (Tietosuoja.fi​).

Uppdaterad  14.4.2020