Användarvillkor och ansvar: Hälsobyns öppna del

​​​​​Villkor för användningen

Hälsobyn är en webbtjänst inom specialsjukvården och den har utvecklats av experter tillsammans med patienter. När användaren använder webbplatsen förbinder sig användaren att iaktta de användarvillkor som beskrivs här. De olika tjänsterna/husen i Hälsobyn kan utöver dessa villkor ha ytterligare specialvillkor. På tjänster som används med beteckningar tillämpas även avtalsvillkor som gäller användningen av beteckningar.

​​Hänvisningar

Innehållet i Hälsobyn kan inom ramen för god sed citeras, bara man uppger källan. Webbplatsens adress ska synas i alla publikationer i formatet www.terveyskyla.fi/husets namn

Exempel

  • Texthänvisning: (Turvotuksen estohoito, Terveyskylä, Haavatalo)
  • Litteraturförteckning: Turvotuksen estohoito Terveyskylä, Haavatalo. Webbadress: https://www.terveyskyla.fi/haavatalo/omahoito/turvotuksen-estohoito läst: 19.11.2019

Serviceproducent

Tjänsterna i Hälsobyn utvecklas och produceras av de finländska sjukvårdsdistrikt som har ett universitetssjukhus. Ansvarig serviceproducent är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS. Kontaktuppgifter: Paciusgatan 25, 00290 Helsingfors. Tfn 09 4711.

Ändringar

Hälsobyn har när som helst rätt att utan föregående meddelande och av vilken orsak som helst ändra webbplatsens användarvillkor, utseende, innehåll, tillgång samt tjänster som levereras på via webbplatsen liksom övriga egenskaper hos webbplatsen eller lägga ner tjänsten. Hälsobyn har rätt att avbryta tjänsten medan underhålls- och uppdateringsåtgärder pågår.

Serviceproducentens ansvar

Hälsobyns tjänster och innehåll har utarbetats utifrån tillförlitlig och säker, bevisad information. Den högkvalitativa och säkra hälsoinformationen har producerats av hälsovårdsproffs och granskats av ansvariga aktörer inom specialbranscherna och klinikerna i de finländska sjukvårdsdistrikten med universitet.

Informationen i Hälsobyn har granskats och är korrekt, men på enskilda sidor är den endast riktgivande för användaren. Det betyder att innehållet eller anvisningarna i Hälsobyns öppna del inte ersätter en bedömning som görs av ett hälsovårdsproffs eller en läkardiagnos, som baseras på en klinisk bedömning av tillståndet.

De finländska sjukvårdsdistrikten med universitet är inte skyldiga att med avseende på enskilda patienter följa det innehåll eller de principer som anges på webbplatsen. Sjukvårdsdistrikten tar inte heller ansvar för att individen förstår, tillämpar och iakttar anvisningar eller att läsaren gör korrekta tolkningar.

De finländska sjukvårdsdistrikten med universitet tar inget vårdansvar för dem som använder Hälsobyns öppna del, det vill säga vårdansvaret ligger alltid hos den vårdande instansen.

Hälsobyn ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som beror på att denna webbplats eller de elektroniska tjänsterna används eller inte kan användas eller för skada som hänger samman med dessa. Hälsobyn garanterar inte att webbsidorna fungerar oavbrutet eller felfritt. Den elektroniska information som publiceras på Hälsobyns webbsidor har endast producerats för informations- och kommunikationsändamål, om inte annat anges separat och uttryckligen.

Information från tredje part

Hälsobyn ansvarar inte för material som produceras eller publiceras av tredje part och som dessa webbsidor eventuellt länkar till.

Användarens ansvar

Användaren har ansvaret för att de uppgifter användaren ger är korrekta och kommer fram. Användaren intygar och ansvarar för att inte skicka något olagligt eller osakligt innehåll till webbplatsen. Användaren ska på alla skäliga sätt försäkra sig om att material som skickas inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till Hälsobyn ägs av samkommunen HUS, de finländska sjukvårdsdistrikten med universitet eller tredje parter. Alla rättigheter till sidorna och deras innehåll förbehålls. Det är förbjudet att publicera, kopiera, överföra eller ändra sidornas innehåll eller utseende utan tillstånd från den som äger rättigheterna, frånsett att förvara det på datorn eller skriva ut det för personlig användning. Innehållet på webbplatsen får användas för studie- och undervisningssyften när man uppger källan. (Se punkten Hänvisning ovan.) Om sidorna används för undervisning önskar vi få information om detta på adressen info@terveyskyla.fi.

Materialet får citeras i enlighet med den finländska upphovsrättslagen (404/1961). Källan ska alltid uppges när materialet citeras. Varumärken och logotyper på webbplatsen får dock inte kopieras, publiceras eller distribueras vidare utan skriftligt tillstånd från Hälsobyn.

Personuppgifter

Inga personuppgifter samlas in i Hälsobyns öppna del. Det finns separata registerbeskrivningar för de tjänster i Hälsobyn som förutsätter registrering eller inloggning.

Användningsdata och kakor (cookies)

Hälsobyn samlar in, behandlar och analyserar data om användningen av sidorna, trafik, händelser samt andra statistiska data om sidorna. Hälsobyn kan även skaffa sådana data från pålitliga tredje parter. Sådana data kan inte återskapas så att det skulle gå att identifiera en enskild person.

På Hälsobyns webbplats används kakor (cookies). Kakor är filer som beskriver användningen av Hälsobyns webbtjänst och de sparas automatiskt på användarens dator. Med hjälp av kakor kan Hälsobyn utveckla webbplatsen och säkerställa att webbplatsen allt bättre motsvarar användarnas behov. Med hjälp av kakor kommer webbtjänsten ihåg vilka sidor webbläsaren har läst och kan erbjuda tillhörande ytterligare information.

Du godkänner användningen av kakor genom att använda Hälsobyn. Hälsobyn kan med hjälp av kakor anonymiserat spara bland annat användarens IP-adress, tidpunkt för besöket, besökta sidor, använd webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox), den webbadress från vilken användaren har kommit till webbplatsen samt den server från vilken användaren har kommit till webbplatsen. Besökarna kan inte identifieras utifrån kakorna. Dataskyddet påverkas inte av att webbplatsen använder kakor.

Hälsobyn kan använda kakinformation om besökta sidor för att ge riktad information. Kakinformationen gör att användaren kan få se sådana meddelanden på olika webbplatser som är aktuella och viktiga för användaren. Alla meddelanden baseras inte på användningen av kakor, utan Hälsobyns meddelanden kan även annars visas på olika aktörers webbplatser.

Sannolikt godkänner användarens webbläsare kakorna som standard, men om användaren vill, kan denne ändra webbläsarinställningarna och även ta kakor ur bruk. Kakor behövs för att vissa webbtjänster i Hälsobyn ska fungera och Hälsobyn garanterar inte att tjänsterna fungerar om kakor inte är i bruk.

Tjänsten omfattar tredje parters sociala insticksprogram och tekniska verktyg. På första sidan i Hälsobyn har Hälsobyns Facebook- och Twitter-konton bäddats in. Google Analytics används för mätning och analys och Hotjar främst för att genomföra användarenkäter. På tredje parters tjänster tillämpas deras egna datakyddspraxisar och användarvillkor och Hälsobyn tar inte ansvar för den insamling eller behandling av data som dessa aktörer gör, innefattande kakor och annan uppföljningsteknik samt länkar. Vi rekommenderar att du tar del av användarvillkoren och dataskyddspraxisen för dessa tredje parters tjänster.

Tillämplig lag

På dessa villkor samt eventuella konflikter som föranleds av Hälsobyns webbplats eller dess innehåll tillämpas finsk lag. Eventuella tvister avgörs i Helsingfors tingsrätt.

​​
 

Uppdaterad  9.4.2020