Gå till sidans innehåll

Behandling av skelning

Behandlingen av skelning är individuell. Skelning kan behandlas med glasögon, prismaglasögon och ibland med ögongymnastik och operation.

Glasögon med tillfälliga plastprisma som klistras på
Glasögon med tillfälliga plastprisma som klistras på

Bakgrundsfaktorer till skelning påverkar vårdplanen

Skelningspatienter undersöks och behandlas på sjukhusens polikliniker för ögonsjukdomar eller alternativt på en privat ögonläkarmottagning (om familjen så önskar eller om sjukhuset köper tjänster av privata företag).

Behandling av skelning planeras individuellt beroende på hurdan skelning det är fråga om, vid vilken ålder den har börjat, om skelningen är relaterad till amblyopi eller brytningsfel och om skelningen orsakar symptom.

Behandlingsalternativ för skelning

Skelning kan behandlas med glasögon, prismaglasögon och ibland med ögongymnastik och operation. Behandling med förtäckning av ögat kan inledas för behandling och förebyggande av funktionell synnedsättning, det vill säga amblyopi i ögat.

Ibland räcker vanliga glasögon som behandling för skelning. Särskilt vissa typer av inåtskelning behandlas bäst med glasögon. Ibland kan glasögon användas för behandling av skelning även om synskärpan i sig är bra utan glasögon.

Glasögon för behandling av skelning hör till medicinsk rehabilitering av barn under 8 år. Praxisen för den medicinska rehabiliteringen skiljer sig något i olika regioner, men i huvudsak ersätts glasögon för behandling av skelning eller amblyopi (behandling av funktionell synnedsättning) för barn under 8 år och vanligtvis en gång per år.

Prismastav med vilken man fastställer rätt styrka på prismaglas
Prismastav med vilken man fastställer rätt styrka på prismaglas

Utöver den vanliga styrkan i glasögon kan man även sätta prismor på dem, med vilka man minskar ögats ansträngning och symptom. Prisman korrigerar inte ögonens placering och minskar inte graden av skelning, men kan underlätta ögonens egen kontroll och hålla dem raka. Detta minskar dubbelseende och trötthetssymptom i ögonen. En prisma kan även orsaka olika typer av bieffekter.

Glasögon med en tillfällig plastprisma påklistrad på den ena linsen. Prisman ändrar placeringen av bilden som man tittar på.

Ibland behandlas skelning särskilt vid förlamningsskelning eller vid planering av operation av skelning med en tillfällig plastprisma som fästs på glasögonen.

Fresnelprisman består av flera olika intilliggande verkligt små prismor, vilket gör att den utåt sett ser randig ut. Användning av prisma i glasögonen kan lindra de symptom som skelningen orsakar. Detta minskar dubbelseende och trötthetssymptom i ögonen. Prisman minskar inte graden av en konstant, synlig skelning.

Prisman kan även orsaka olika slags bieffekter. Patienten bör öva på att använda prisman hemma och även undvika att köra bil tills hen har vant sig vid plastprisman.

Fresnelprismans bieffekter

  • Fresnelprisman är randig och suddig, vilket kan störa synen..

  • Ljus kan ”brytas upp” i regnbågsfärger.

  • Ljus kan generera reflektioner, som stör till exempel vid bilkörning i mörker.

  • Prisman ändrar placeringen av bilden som man tittar på och i till exempel trappor uppstår det förvrängningar.

  • Fresnelprisman ser annorlunda ut jämfört med glasögonens andra lins (estetik).

Monterings- och underhållsanvisning för Fresnelprisma

  1. Plastprisman placeras på innerytan av den ena glasögonlinsen.

  2. Plastprismans placering på linsen (basens riktning) måste vara riktad i enlighet med anvisningen.

  3. Plastprisman går att ta bort vid till exempel rengöring av glasögonen. Efter rengöringen måste man säkerställa att plastprismans placering är korrekt.

  4. Plastprisman kan vid behov rengöras med ett milt rengöringsmedel under rinnande vatten. Använd inte starka rengöringsmedel, eftersom de gör plastprisman suddigare (också rökning gör plastprisman gulaktig).

  5. Kom ihåg att synen inledningsvis kan ändras. Vanligtvis vänjer man sig vid ändringen med tiden.

Ibland kräver behandling av skelning operation, såvida andra behandlingsmetoder inte är tillräckliga eller ändamålsenliga. Före operationen kan ögonen vid behov vänjas vid den nya synskärpan på båda ögonen med hjälp av en tillfällig plastprisma som fästs på glasögonen.

Förhandsundersökningar före operation

Operationen planeras utgående från en noggrann förhandsundersökning. Vid operationen förstärks eller försvagas vissa ögonmuskler för att rätta till ögonen. Ögat rörs av sammanlagt sex ögonmuskler, varav man vanligtvis opererar 1–2 muskler åt gången, men ibland till och med 3–4 muskler. Oftast opereras det skelande ögat, men ibland krävs samtidig (eller på varandra följande) operation av båda ögonen eller ibland till och med operation av bara det så att säga friska ögat.

Det är möjligt att en skelningsoperation ger tillräcklig lindring, men ibland kan det krävas ytterligare en operation vid ett senare tillfälle. Behovet av ytterligare en operation är mer sannolik hos barn, eftersom ögonens naturliga placering förändras något med åldern. De flesta får hjälp med skelningsproblematiken med operationen. Operation är det enda behandlingsalternativet för skelning som stör i sociala situationer.

Igreppent är vanligtvis dagkirurgiskt, vilket innebär att patienten oftast får åka hem samma dag. Barn opereras alltid under narkos, men vuxna kan även opereras med lokalbedövning.

Skelningsoperationen är ett ytligt ingrepp i ögat. Operationen lämnar inte några sår eller ärr på huden. Under operationen ligger ögat i ögonhålan på sin egen plats, bindhinnan som skyddar ögats yta öppnas och muskeln som ska opereras lossas.

Muskeln försvagas genom att flytta den längre bak jämfört med utgångspunkten och fästa den på nytt i ögats yta. Muskeln förstärks genom att avlägsna en bit av den och sedan på nytt fästa den på sin ursprungliga plats.

Vid ingreppet används nästan alltid självupplösliga suturer. Slutligen försluts bindhinnan med en tunn, självupplöslig sutur och ögat täcks över med en lapp eller en klar sköld.

Efter ingreppet är ögat vanligtvis rött och det känns som att det ligger skräp i det, det är ömt vid rörelse och rinner. Dessa symptom lindras dock redan under de första dagarna och veckorna.

Efter operationen används antibiotika-kortisondroppar. De ytliga suturerna löses upp av sig själva inom ett par veckor. Övergående dubbelseende kan förekomma under de första veckorna då ögonen och hjärnan vänjer sig vid den nya synskärpan på båda ögonen.

Skelningsoperationen påverkar inte synskärpan permanent, vilket innebär att man efter operationen ska fortsätta använda sina glasögon precis som förut (såvida det inte är fråga om glasögon avsedda för behandling av skelningen, det vill säga så kallade plastprismor, som efter operationen inte längre är lämpliga).

iv rodnad, svullna ögonlock och tydligt gult var är däremot särskilt under de första två veckorna tecken på en inflammation. Då är det viktigt att utan dröjsmål kontakta enheten som utförde operationen.

Tidpunkten för den normala efterkontrollen varierar mellan olika sjukhus. Beroende på arbetsuppgifterna är längden på sjukskrivningen efter operationen 1–3 veckor.

Skelningsoperationen är förknippad med vissa risker, såsom med vilket annat medicinskt ingrepp som helst. Det vanligaste problemet är över- eller underkorrigering och den behandlas vanligtvis med plastprismor, ortoptiska övningar eller en ny operation.

Ytliga inflammationer och överkänslighetsreaktioner behandlas vanligen genom att effektivisera eller byta ut det lokala läkemedlet. Det är mycket ovanligt med allvarligare inflammationer, likaså bestående dubbelseende.

Under operationen kan det uppstå en blödning och problem med att fästa muskeln. På det stora hela är risken för en betydlig synförsämring eller en permanent, värre skelning vid operationen extremt ovanligt.

En ortoptisk behandling, det vill säga så kallad ögongymnastik eller ”fysioterapi” för ögonmusklerna, kan vara lämplig för att förstärka ögonens försämrade samarbetskapacitet. Syftet med ögongymnastiken är att minska eller eliminera de symptom som skelningen ger upphov till genom att förstärka ögonmusklerna och på så sätt förbättra ögonkontrollen.

Under vårdperioden kräver behandlingen några ledda kontrollbesök hos poliklinikens ortoptist eller sjuksköterskemottagning samt regelbundna hemövningar i enlighet med anvisningarna.

Ortoptiska övningar kan vara ett behandlingsalternativ till plastprismor. Övningarna kräver motivation och tillräcklig koncentrationsförmåga, varför behandlingen lämpar sig bäst för lite äldre barn i skolåldern och vuxna.

Uppdaterad 20.9.2019