Gå till sidans innehåll

Glaskropps- och näthinneoperationer

Glaskropps- och näthinneoperationer är utmanande ögonoperationer, där glaskroppen inuti ögat vanligtvis tas bort och näthinnan kan hanteras på andra sätt.

Operation

Glaskropps- och näthinneoperationer utförs oftast under lokalbedövning och under operationen får patienten även vid behov lugnande läkemedel. Under operationen känner ögat ingen smärta, men området runt ögat känner av beröring och till exempel flödet av sköljvätskan. Också ett bedövat öga kan under operationen uppfatta ljus, färger och gestalter i rörelse.

I samband med operationen tas glaskroppen bort antingen helt eller delvis.

När glaskroppen har tagits bort, kan man utföra de nödvändiga åtgärderna på näthinnan. Allt detta görs med mikrokirurgiska instrument via kanaler som är mindre än en millimeter. Efter operationen fylls glaskroppsutrymmet med en klar vätska, så att ögat alltid urskiljer det. Glaskroppen växer inte tillbaka, men den är inte vävnad som är nödvändig för synen.

Gaspåfyllning och lägesbehandling

I slutändan av näthinneoperationen fylls glaskroppsutrymmet ofta med gas. Till gaspåfyllningen hör även alltid lägesbehandling. Lägesbehandling är en lika viktig del av behandlingen som själva operationen.

Blicken riktas under några dagar så att den intraokulära gasen stöder just den delen av näthinnan som behöver stöd efter operationen. När operationen är klar ges detaljerade anvisningar om läget. Under gaspåfyllningen är synfältet suddigt, men synen återställs inom några veckor i takt med att gasen gradvis sugs ut ur ögat. Så länge det finns ens lite gas i ögat är det förbjudet att flyga.

Medicinering

Om de läkemedel som ska appliceras på det opererade ögat ges skriftliga anvisningar. Patienten ska fortsätta använda eventuella tidigare ögonläkemedel, såvida inget annat överenskommes. Vanliga smärtstillande kan man vanligtvis använda efter behov.

Bilkörning

Om det andra ögat har normal syn får man köra personbil först när gasen har försvunnit och synfältet i det behandlade ögat har återställts. Om också det andra ögat är svagt eller om det är fråga om ett yrkeskörkort, bedöms körförmågan från fall till fall.

Noggranna anvisningar ges till patienten av den vårdande enheten.

Vanliga hemsysslor, motion och lätt idrottande behöver patienten inte begränsa mer än vad lägesbehandlingen kräver.

Följande anvisningar bör dock uppmärksammas:

  • Kanterna på ögonlocken ska rengöras dagligen med ren bomullsrondeller eller engångsnäsdukar i en veckas tid efter operationen.

  • Ansiktsrengöring med en tvättlapp med ögonen lätt slutna.

  • Det får inte komma varken vatten eller främmande ämnen i ögat under en vecka till en månad, beroende på det genomförda ingreppet.

  • Bastu- och simförbud.

  • Ögonmakeup ska inte användas.

  • Det opererade ögat får inte gnuggas eller tryckas på. För att skydda ögat ska patienten nattetid använda plastskölden som hen fick med sig från sjukhuset.

  • Sjukskrivning krävs åtminstone under lägesbehandlingen.

Intraokulär inflammation

Den allvarligaste risken förknippad med intraokulär operation är intraokulär bakterieinflammation, det vill säga endoftalmit. Den är lyckligtvis mycket ovanlig och utvecklas sällan hos mer än en av tusen patienter. Risken ökar av dålig hygien och ögonoperationer. Med anledning av detta måste patienten efter operationen noggrant följa alla behandlingsanvisningar, begränsningar och använda ögondroppar enligt anvisningarna.

Starr

Glaskroppsavlägsnandet, det vill säga vitrektomin, orsakar att linsen i framdelen av ögat, det vill säga ögats egen lins, blir grumligt. Grumlingen av linsen kallas för starr. Tillväxten av gråstarr eskalerar nästan alltid efter en näthinneoperation, men starrens tillväxthastighet går inte att förutspå närmare.

Symptomen är synförsämring och bländning.

Näthinneavlossning

I samband med borttagning av glaskroppen, kan det på näthinnans kanter bildas små hål eller rupturer, via vilka det kan börja sippra vätska från ögat till under näthinnan. Symptomen består av snabba ljusblixtar (”blixtrande”) och att en mörk skugga dyker upp mitt i synfältet inom några timmar eller dagar.

Ögats läkning följs upp regelbundet. Ögats reaktionssätt går inte att förutspå. Därför är det viktigt att patienten går på de planerade kontrollerna och även följer upp ögats symptom själv.

Farliga postoperativa symptom är

  • försämring av synen

  • en immobil skugga och svarta prickar som sprider sig i synfältet

  • kraftig ökning av rodnad, smärtor och varande

Ovan nämnda kan vara tecken på näthinneavlossning, ögoninflammation eller något annat tillstånd som kräver snabb bedömning.

Uppdaterad 23.8.2023