Gå till sidans innehåll

Synskada

En synskadad person kan ha en synskada eller vara blind. Även om en person känner att vardagssysslorna är besvärliga på grund av en försvagad syn betyder det inte nödvändigtvis att kriterierna för en synskada uppfylls. Det officiella fastställandet av synskada görs alltid av en ögonläkare.

Vem är synskadad?

En person anses vara synskadad om synskärpan i det bättre ögat är med bästa tillgängliga ögon- eller kontaktlinskorrigering under 0,3.

Synfältets bredd är också en viktig del av synförmågan. Om bredden för det gemensamma synfältet för de båda ögonen är mindre än 60 grader, uppfylls kriterierna för synskada även om synskärpan är normal.

Personer vars synförmåga är försvagad av en annan anledning lika svårt som i de ovan nämnda situationerna anses också vara synskadade. Invaliditetsklassen för syn hos en synskadad person är 10 eller mer.

De ovan nämnda kriterierna för synskada är de internationella kriterierna som världshälsoorganisationen WHO använder och som också tillämpas i Finland. Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller hos oss ett register över förekomsten av och orsakerna till synskada samt förändringar som förekommer i dem.

En synskadad person har rätt till bland annat medicinsk synrehabilitering och hjälpmedelstjänster med avseende på syn. Vissa förmåner i samband med socialskydd och till exempel resande eller rabatter beviljas beroende på synskada.

Bilagan i lagen om olycksfallsförsäkring där invaliditetsklassificeringen för olika sjukdomar och skador beskrivs används i Finland för fastställandet av invaliditetsklass. Ursprungligen sammanställdes den för att fastställa olycksfallsförsäkring. En låg invaliditetsklass beskriver en lindrig och en hög invaliditetsklass en svår skada, och invaliditetsklassens storlek kan variera mellan 1-20.

För samma person kan fastställas med hjälp av tabellen en skadeklass som orsakas av en eller flera olika organsystem. Med avseende på endast synen kan det komma ifråga flera olika invaliditetsklasser, exempelvis finns en egen invaliditetsklass för synfältsbortfall och dubbelseende i tabellen. De enskilda skadeklasserna summeras inte utan den totala skadan som orsakas av många faktorer uppskattas och den är lägre än summan av de sammanlagda invaliditetsklasserna. Den totala invaliditetsklassen för en människa kan inte överstiga 20. Invaliditetsklassen för en fullständigt blind men annars frisk person är 18.

Invaliditetsgraden är samma som invaliditetsklass x 5. Invaliditetsgraden anges i procent (0-100 %). Den totala invaliditetsgraden kan inte överstiga 100 % och invaliditetsgraden för syn kan vara högst 90 %. Invaliditetsgraden användes i den föregående tabellen som beskrev skador bifogad i lagen om olycksfallsförsäkring. Nuförtiden är det vanligare att man använder invaliditetsklass än invaliditetsgrad.

Ögonläkaren fastställer invaliditetsklassen och invaliditetsgraden

Ögonläkaren fastställer invaliditetsklassen (och invaliditetsgraden) på din begäran efter att de nödvändiga undersökningarna avseende synförmåga har genomförts och eventuella behandlingar som är avsedda att förbättra synen har genomförts. Till exempel när starr är anledningen till synförsämringen hos en person som annars har friska ögon är det inte meningsfullt att fastställa en invaliditetsklass som skulle vara föråldrad information efter behandlingen av starr. Fastställande av invaliditet görs först när olägenheten bedöms sannolikt vara permanent.

Det är ett nationellt sätt att fastställa menets storlek. Samma typ av klassificering finns också i andra länder men grunderna för fastställande av men varierar och man kan inte göra en procentuell direkt jämförelse mellan synskadade som kommer från olika länder. Det är svårt att skilja mellan svårt och mycket svårt synskadade med informationen om invaliditetsklass men vi använder detta system.

Invaliditetsgrad 80 % betyder inte att det endast återstår 20 % syn.

Information om invaliditetsklass är ett sätt att beskriva synskadans svårighetsgrad. Hos en synskadad person som uppfyller kriterierna för synskada är invaliditetsklassen 10 -18 (invaliditetsgrad 50 – 90 %).

Invaliditetsklassen (invaliditetsgraden) för en synskadad person som är annars frisk är enligt den nuvarande tabellen aldrig högre än 18 (90 %). Enligt tabellen för invaliditetsklass som användes före 2010 var invaliditetsgraden för en blind person 100 %.

Svårigheterna som är kopplade till synskada är specifika för var och en även om diagnosen är densamma. Det är arbetsdrygt och också onödigt att jämföra synskada och svårighetsgraden hos en ögonsjukdom; någon kan ha svårt att läsa, den andra att röra sig, den tredje att vara i ljus o.s.v.

Invaliditetsgraden (-klassen) behövs till exempel för synskadekort som kan användas för att visa att man har en synskada för bland annat tjänsteleverantörer som beviljar rabatt enligt skadan.

Informationen om invaliditetsklass utnyttjas vid bedömningen av förutsättningarna för beviljande av FPA:s handikappbidrag för en person som har fyllt 16 år och nivån som är graderad i tre nivåer. FPA:s lägsta handikappbidrag kan nuförtiden i vissa fall också beviljas till en person som inte uppfyller kriterierna för synskada (invaliditetsgraden för synskada är lägre än vad synskadekriteriet förutsätter) om det ändå är frågan om en väsentlig olägenhet och de andra förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls.

FPA:s handikappbidrag är också ett handikappbidrag för en person som inte har fyllt 16 år och vårdbidrag för pensionstagare i vars kriterier för beviljande inte förutsätts ett men av en viss typ utan påfrestning, hjälpbehov och kostnader som skadan eller sjukdomen orsakar. Dessa kriterier uppfylls inte endast utgående från synskada utan kan också uppfyllas för en synskadad person.

En person som är svårt synskadad (invaliditetsklass ≥17) har rätt till parkeringstillstånd för person med funktionsnedsättning, som ansöks hos Trafi. Det är möjligt att ansöka om befrielse från grundskatten i fordonsskatt. Utgående från synskadan kan man också ansöka om återbäring av bilskatt om skadegraden är ≥ 80 %. Om bilen är nödvändig på grund av arbete eller studier måste invaliditetsgraden vara ≥ 60 %. Den synskadades bil körs vanligtvis av en familjemedlem.

En svårt synskadad person är berättigad enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp till transporttjänster eller exempelvis ändringsarbeten för belysning i bostad. Socialväsendet beviljar tjänsterna för en person som uppfyller kriterierna oberoende av inkomstnivå. Information om typen och graden av synnedsättning samt invaliditetsklass används vid bedömningen.

I serviceguiden för synskadade som publiceras av Förbundet för Finlands svenska synskadade hittar du mer information om socialskydd.

Jag ser ingenting med mitt andra öga. Är jag synskadad?

Om ditt andra öga är friskt anses du inte vara synskadad. Om det förekommer i det seende ögat en lindrigare synnedsättning än de tidigare nämnda kriterierna för synskada, uppfylls inte kriterierna för synskadad för dig i det fallet heller.

Styrkan på mina glasögon är -10 och jag ser ingenting utan glasögon. Är jag synskadad?

Om synen korrigeras och blir normal eller bättre än 0,3, när du har glasögon eller kontaktlinser, uppfylls inte kriterierna för synskadad.

Jag har näthinnedegeneration som kräver att jag går på behandling en gång per månad. Är jag synskadad?

Om din synskärpa är 0,3 eller bättre anses du inte vara synskadad. Om synskärpan försämras mer än det i de båda ögonen trots behandlingen uppfylls kriterierna för synskadad. (Behandlingen kan fortsätta trots det!)

Jag kan inte läsa utan glasögon. Är jag synskadad?

Du behöver en grundlig synundersökning. Då fastställs genom provning den bästa korrigeringen av brytningsfelet på avstånd på vartdera ögat separat och därefter behövs mängden för kort avstånd så att du ser att läsa t.ex. tidningstext. Om du endast kan läsa på nära håll med ett tillägg för nära håll som är kraftigare än normalt eller om du inte ser med det heller kan kriterierna för synskadad komma att uppfyllas med avseende på nära håll.

I vissa ögonsjukdomar kan synen på långt håll i förhållande till synen på nära håll vara bättre. Det kan också vara tvärtom. När synen försämras känns dock vanligtvis skärpan på långt håll ungefär lika dålig som skärpan på nära håll eller lika bra båda två.

Uppdaterad 14.11.2019