Gå till sidans innehåll

Barnets synutveckling och uppföljning av den

Barnets syn är beroende av barnets ålder. Barnets synutveckling börjar efter att barnet fötts och fortsätter fram till 8–10 års ålder. Barnets synutveckling följs upp inom rådgivningen och skolhälsovården.

Barnets syn är beroende av barnets ålder. Barnets synskärpa är på en vuxens nivå först i skolåldern. Ibland tar sig synproblem hos barn uttryck som rastlöshet, skelning, kort synavstånd, avvikande synställning eller avvikande ögonrörelser, men ofta syns inte problemet i vardagen.

På grund av detta följs barns syn upp inom rådgivningen och senare inom skolhälsovården. En orsak till nedsatt synskärpa kan vara funktionell synnedsättning (amblyopi). Det är mer sällan fråga om avvikelser i ögat, synbanorna eller synbarkens struktur.

Nyfödda kan urskilja figurer och reagerar på bländande ljus. Sedan börjar blicken fästa vid svartvita och granna föremål med hög kontrast. En månad gammal bebis tittar på ljus och ansikten. De flesta två månader gamla bebisar besvarar leenden med ett leende och fyra månader gamla bebisar följer med blicken och upprättar ögonkontakt.

Svarsleendet och ögonkontakten vittnar om såväl synutvecklingen som en utvecklande växelverkan. Småningom lär sig barnet att urskilja allt mindre detaljer och uppnår till slut en vuxens synskärpa.

Synen är under hela utvecklingsperioden känslig för störningsfaktorer som kan leda till funktionell synnedsättning (amblyopi). På grund av detta ska glasögon som ordineras till exempel på grund av stort brytningsfel användas till slutet av synutvecklingsperioden, även om barnet har utvecklat en normal synskärpa redan tidigare.

Målet med screeningen av barns syn är att upptäcka avvikelser som medför synfel innan de förorsakar en permanent synnedsättning.

Då barnet är nyfött bör man upptäcka sjukdomar som kräver akut behandling och som kan leda till permanent synskada om de inte upptäcks.

När det gäller barn i lekåldern är målet att upptäcka funktionell synnedsättning, det vill säga amblyopi, skelning samt brytnings- och ögonfel som utsätter synen för dessa.

I skolan undersöks synen i årskurs 1, 5 och 8. Färgseendet undersöks i årskurs 7–9 för att man senare vid val av yrke ska kunna ta i beaktande eventuella avvikelser i färgseendet.

Synen undersöks vid behov även annars om barnet har huvudvärk eller svårigheter med synen.

Uppdaterad 20.11.2019