Gå till sidans innehåll

Magvokabulär

Medicinsk vokabulär kan ibland kännas förvirrande eller förbli oklar. På denna sida hittar du defintioner av magtermer.

I den här vokabulären hittar du termer relaterade till anatomi, sjukdomar, åtgärder och ingrepp samt näring.

 • A

  • abdomen

   Bukhålan

  • abdominal

   Relaterad till magen, mag-

  • abscess

   En böld som orsakats av en inflammation och som innehåller ett sekret med inflammationsceller, mikrober och död vävnad

  • akut

   Plötsligt, symtomatiskt skede (av en sjukdom) som utvecklas snabbt

  • albumin

   En proteingrupp i blodplasman

  • analfissur

   En spricka i ändtarmsöppningen

  • anemi

   blodbrist, blodfattighet, onormalt lågt hemoglobin

  • antagonist

   Ett motverkande läkemedel, ett läkemedel som förhindrar effekten hos ett annat ämne.

  • antigen

   Ett ämne som gör att det bildas antikroppareller ett cellmedierat immunsvar i kroppen.

  • anus

   Ändtarmsöppningen

  • appendix

   Blindtarm

  • autoimmun sjukdom

   Sjukdomar som gör att immunsvaret riktas mot kroppens egna antigener

 • B

  • biopsi

   Ett vävnadsprov eller ett cellprov från vävnaden och en (mikroskopisk) undersökning av ett sådant prov.

  • botulinustoxin

   Ett läkemedel som man använder i form av lokala injektioner för att få muskeln att slappna av.

 • C

  • C-reaktivt protein, CRP

   Ett protein som produceras av levern och som då det ökar i mängd används för att påvisa en inflammation och vävnadsförstörelse. CRP reagerar ganska snabbt på förändringar i kroppen och är därför rätt en relativt bra måttstock vid snabbt uppkomna inflammationer och vävnadsskador.

  • CEA

   En carcinoembryonal antigen. En tumörmarkör sommäts i serum och som kan stiga vid elakartade sjukdomar i matsmältningskanalen,bröstkörteln, livmodern och lungan. Värdet kan också vara förhöjt utan någonkonstaterbar tumörsjukdom hos bland annat rökare. CEA-värdet används viduppföljningen av tarmcancer speciellt om värdet varit förhöjt i det inledandeskedet av sjukdomen.

  • cellgifter

   Cytostatika, ett ämne som saktar ner celldelningen och -tillväxten

  • colon

   Tjocktarmen

  • colon ascendens

   Den högra (uppåtgående) delen av tjocktarmen

  • colon descendens

   Den vänstra (nedåtgående) delen av tjocktarmen

  • colon sigmoideum

   Den sista delen av tjocktarmen

  • colon transversum

   Den tvärgående tjocktarmen

 • D

  • defekation

   Tarmtömning

  • diagnostisera

   Att fastställa en sjukdom, ställa en diagnos

  • divertikel

   En tarmficka (i tjock- eller tunntarmens vägg)

  • divertikulit

   En inflammation i tarmfickan, divertikelinflammation

  • duodenum

   Tolvfingertarmen, den första delen av tunntarmen som börjar vid magporten (ca 25 cm).

  • dysplasi

   En tillväxtstörning, utvecklingsstörning, störning i epitelcellernas differentiering

 • E

  • EMG

   En undersökning av bäckenbottenmusklerna med EMG ingår i fysioterapin av bäckenbotten och används som hjälp när man planerar och genomför träning.

  • endoskopi

   En titthålsundersökning som görs genom en naturlig öppning i kroppen eller genom en konstgjord öppning

  • endoskopisk undersökning

   Undersökning med ett böjligt endoskoprör med en kamera. Endoskopet förs in i kroppen antingen via en naturlig väg genom munnen, ändtarmsöppningen, urinröret eller slidan eller via ett litet snitt i bukväggen.

  • eosinofil

   En vit blodkropp vars granula i cytoplasman lättast färgas med sura färger som eosin. Mängden eosinofiler i blodet ökar bland annat vid allergiska reaktioner och protozo- och maskinfektioner.

  • epitel

   Det översta lagret; det blodkärlsfria lagret på hudens och slemhinnornas yta

  • erytrocyt

   En röd blodkropp; den vanligaste celltypen i blodet. En cell som hjälper till att transportera syre.

  • esofagus

   Matstrupen; ett rör med väggar av muskler som går från svalget till magsäcken

  • etiologi

   Läran om orsakssamband;

   1. en medicinsk gren som undersöker orsakerna till sjukdomar

   2. orsaken till en sjukdom, orsaken till en enskild sjukdom

 • F

  • fissur

   Spricka, reva, springa, fåra, skåra (spricka i ändtarmsöppningen)

  • fistel

   Fistula; en onormal förbindelse mellan två hålrum eller ett hålrum och hudens yta, vanligast från tarmen till huden, en fistel kan öppnas

  • flexura hepatica

   En krök i tjocktarmen på samma sida som levern (under höger revbensbåge)

  • flexura lienalis

   En krök i tjocktarmen på samma sida som bukspottkörteln (under vänster revbensbåge)

  • FODMAP-kost

   En kost där man undviker gasbildande kolhydrater. Förkortningen FODMAP kommer från orden fermenterande oligosackarider, disackarider, monosackarider och polyoler, som är kolhydrater.

 • G

  • gastroskopi

   En endoskopisk undersökning av matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen

  • genetisk

   Kopplad till ärftlighet, ärftlig

  • glutenfri kost

   Vid en glutenfri kost undviker man spannmålsprodukter som innehåller gluten, som råg, vete och korn.

 • H

  • hematokrit

   Procentandelen celler (främst röda blodkroppar) av blodets hela volym mätt efter att blodet har centrifugerats

  • hemoglobin (Hb)

   Ett protein i röda blodkroppar som binder syre då blodet cirkulerar i lungorna och avger det i andra vävnader

  • hernia (bråck)

   Ett organ eller en vävnad som sticker ut genom en onormal öppning

 • I

  • ileocekalklaff

   En klaff vid anslutningen mellan tunn- och tjocktarmen, som förhindrar innehållet i tjocktarmen från att återvända till tunntarmen.

  • ileum

   Krumtarmen, den sista delen av tunntarmen

  • immunförsvar

   En funktion i immunsystemet som bekämpar mikrober, tumörceller och andra skadliga faktorer

  • immunsvar

   Kroppens sätt att reagera på antigener som den möter

  • immunsystem

   De organ och vävnader i anknytning till produktionen av vävnadernas försvars- eller immunreaktioner där lymfkörteln (lymfocyten) alltid är den fungerande cellen

  • indikation

   Orsak till att ge vård eller behandling

  • invagination

   När tarmens vägg trycks in i sig själv

 • J

  • jejunum

   Tomtarmen, den mittersta delen av tunntarmen

 • K

  • kolektomi

   Borttagning (operation) av kolon, alltså tjocktarmen

  • kolit

   En inflammation i tjocktarmen

  • kolon (colon)

   Tjocktarmen; den mittersta delen av tjocktarmen mellan blindtarmen och ändtarmen

  • kolorektal

   Relaterad till tjock- och ändtarmen

  • koloskopi

   Endoskopi av tjocktarmen

  • komplikation

   Följdsjukdom, biverkning (av en behandling); ny störning i anknytning till ett tidigare sjukdomstillstånd eller en tidigare behandling

  • kontraindikation

   Orsak till att inte inleda vård eller en behandling

  • Krea

   Kreatinin, ett blodprov som beskriver njurarnas funktion

  • kronisk

   Långvarig, ihållande, kontinuerlig

 • L

  • laparoskopi

   Endoskopi av bukhålan

  • leukocyt

   Vit blodkropp; en gemensam benämning på de blodkroppar som deltar i immunförsvaret

  • lymfocyt

   Lymfkörtel; lymfkörtlar är vita blodkroppar som deltar i immunsvaret och som upprätthåller det specifika, alltså selektiva immunsystemets funktion.

 • M

  • magnetkameraundersökning

   (MK eller MRI) magnetresonansavbildning; en avbildning som baseras på hur väteatomer i kroppen reagerar i apparatens magnetfält. Med denna metod får man exakta anatomiska och delvis funktionella bilder utan röntgenstrålar.

  • MRCP (magnetic resonance cholangiopancreatography)

   En magnetkameraundersökningsmetod för gall- och bukspottkörtelgångarna

  • MRI-defekografi

   En magnetkameraundersökningsmetod för att utreda bäckenbottens anatomi och funktion

 • N

  • neutrofil

   En neutrofil granulocyt, mikrofag, som hör till blodets vita blodkroppar; den vanligaste typen av granulocyter, fagocyt

 • O

 • P

  • pH-mätning och manometri/impedansmätning

   En dygnslång registrering av syrahalten och eventuella störningar i matstrupens rörelser med hjälp av en liten sensor som förs in i matstrupen.

  • premalign

   En cellförändring som föregår cancer, ännu inte elakartad

  • proktologisk

   Relaterad till ändtarmen och ändtarmsöppningen

  • proktoskopi

   Endoskopi av ändtarmen med ett kort endoskop

  • PVK

   (B-PVK) grundläggande blodstatus, blodstatus (hemoglobin, volymandelen röda blodkroppar, det vill säga hematokrit, den totala mängden röda blodkroppar och den totala mängden vita blodkroppar)

 • R

  • recidiv

   Återfall, förnyelse (av en sjukdom)

  • Rectogesic

   Handelsnamnet på ett läkemedelsprepat som innehåller glycerylnitrat

  • rectopexi

   Upphängning av ändtarmen

  • regurgitation

   Uppstötning, när maten stiger när man hukar sig eller ligger ner

  • rektocele

   Utbuktning av ändtarmen mot den intilliggande vävnaden, vanligtvis framåt mot slidan

  • rektoskopi

   Endoskopi av ändtarmen; endoskopi av ändtarmen med ett styvt endoskoprör

  • rektumprolaps

   När ändtarmen trycks ut ur ändtarmsöppningen med väggens hela tjocklek

  • remission

   Återhämtningsskede (efter en sjukdom), symtomfritt skede

  • resektion

   Minska, förkorta genom en operation, (del)operation

 • S

  • sfinkter

   Slutmuskel

  • sfinkterotomi

   Att minska spänningen i slutmuskeln genom att kapa en del av muskeln

  • sigmoideum

   Colon sigmoideum; den S-formade sista delen av tjocktarmen som är kopplad till ändtarmen

  • sigmoidoskopi

   Endoskopi av sigmoideum, endoskopi av den vänstra delen av tjocktarmen

  • skiktröntgen

   Tomografi; en röntgenavbildningsmetod som ger en bild åt gången av varje skikt som går genom ett organ.

  • skiktröntgen, datortomografi

   (CT eller DT) datortomografi; en skiktröntgenmetod som använder röntgenavbildningar och datorberäkningar och som kännetecknas av en god förmåga att urskilja densiteter (i vävnader)

  • SNM, sakral neuromodulation

   En behandlingsmetod där man stimulerar nerverna i korsbenet med elström för att påverka regleringen av urinering och tarmtömning

  • sänka

   (B-LA); hastigheten med vilken plasmapelaren trycks ihop, uppmätt med en bestämd metod i ett provrör med tillsatt ämne för att förhindra koagulation. Ett förhöjt värde är ett mått på ett långvarigt infektionstillstånd.

 • T

  • transitundersökning

   En undersökning som mäter genomgångstiden i tarmen

  • trombocyt

   Blodplätt; blodets celler som bland annat bidrar till att stoppa blödningar och koagulera blod

  • TVK

   (B-TVK) blodstatus med differentialräkning; blodstatusundersökningar (PVK) plus differentialräkning av den totala mängden blodplättar och vita blodkroppar.

 • U