Gå till sidans innehåll

Om lungsjukdomar

Rökning och hög exponering av luftvägarna är de viktigaste riskfaktorerna för att insjukna i kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, dvs. KOL, är en vanligt förekommande lungsjukdom som går att förebygga. Den orsakas främst av långvarig och regelbunden rökning. Förutom rökning kan arbete med hög exponering av luftvägarna öka risken för att insjukna. I mycket sällsynta fall beror sjukdomen på genetiska sjukdomsanlag.

KOL karaktäriseras av en långsamt ökande förträngning av luftrören, lungemfysem och kronisk inflammation i luftrören under flera år. Sjukdomen är ofta symtomfri under lång tid och diagnostiseras först i ett mycket sent skede. Symtomen varierar från patient till patient. Man bör misstänka KOL åtminstone om man har rökt och får andnöd vid ansträngning.

KOL diagnostiseras huvudsakligen med hjälp av lungfunktionstester, varav spirometri är det viktigaste. Svårighetsgraden av KOL fastställs utifrån symtomen, risken för försämringsperioder, som också kallas skov, graden av obstruktion vid spirometri och behovet av regelbunden läkemedelsbehandling.

Man kan med egna handlingar påverka sjukdomsförloppet, prognosen och funktionsförmågan.Egenvård är viktigt för att förebygga skov.

Uppdaterad 12.7.2022