Gå till sidans innehåll

Vad beror interaktionerna på?

Läkemedelsinteraktioner är förknippade antingen med hur läkemedlet verkar i kroppen eller hur läkemedlen inverkar på varandra.

Läkemedel har både gynnsamma och skadliga effekter på kroppen. Farmakodynamik är studien av vilken effekt läkemedlet har på kroppen. Farmakokinetik beskriver sambandet mellan läkemedelskoncentrationen i kroppen och den effekt läkemedlet ger på verkningsstället.

Det först nämnda, det vill säga farmakodynamiska interaktioner, är vanliga mellan läkemedel som har likadan verkan (agonister) eller omvänd verkan (antagoister). Ofta gäller det läkemedel som används vid behandling av en och samma sjukdom.

De senare, det vill säga farmakokinetiska interaktioner, kan däremot uppstå mellan nästa vilka läkemedelsgrupper som helst.

Farmakodynamik

Exempel på farmakodynamiska interaktioner:

Starkt skadliga läkemedelseffekter kan uppstå vid samtidig användning av läkemedel som hämmar det centrala nervsystemet och läkemedel som orsakar förvirring eller samtidig användning av läkemedel som ökar aktiviteten i centrala nervsystemets serotoninämnesomsättning.

Samtidig användning av vätskedrivande läkemedel som innehåller kalium och blodtryckssänkande läkemedel som höjer kaliumhalten kan leda till att kaliumhalten i blodet blir farligt hög.

K-vitamin kan upphäva det blodförtunnande warfarinets effekt medan kaffe (kofein) kan delvis upphäva effekten av lugnande läkemedel och sömnmedel, och därigenom leda till en försvagning av den önskade läkemedelseffekten.

Farmakokinetik

nteraktioner som påverkar nivån på halterna av ett läkemedel kan uppstå under läkemedlets upptag (absorption), fördelning i kroppen, under läkemedelsämnesomsättningen i levern och under utsöndringen som sker i njurarna. Under alla dessa processer kan interaktionen leda till antingen att läkemedlets halt ökar och därmed förstärkt effekt eller att halten minskar och effekten försvagas. När de är som störst kan förändringarna vara tiofaldiga.

Exempel på farmakokinetiska interaktioner:

Svampinfektionsläkemedlet itrakonazol kan öka halten av kolesterolläkemedlet simvastatin 20-faldigt genom att förhindra simvastatinets ämnesomsättning i tarmväggen och levern. Då stiger kolesterolläkemedels halt märkbart, vilket kan öka biverkningarna som drabbar musklerna.

Å andra sidan kan växtbaserade preparat tillverkade av äkta johannesört försnabba ämnesomsättningen av simvastatin och minska dess halt märkbart.

Uppdaterad 21.3.2023