Gå till sidans innehåll

Läkemedelsavfall

Läkemedelsavfall utgörs av läkemedel och preparat vars datum har gått ut eller som har skadats på något sätt.

Även oanvänt läkemedel som blivit kvar i läkemedelsflaskor, -påsar, -ampuller och sprutor eller andra läkemedelsförpackningar klassificeras som läkemedelsavfall.

Preparat klassade som kosttillskott eller livsmedel, såsom kliniska näringspreparat, är inte läkemedelsavfall. I vätskeform kan dessa preparat hällas ut i avloppet och deras tomma förpackningar kastas i blandavfall. Inte heller tomma läkemedelsflaskor, -påsar och -ampuller eller sprutor, slangar och andra tomma läkemedelsförpackningar är läkemedelsavfall. Förpackningen är tom när den tömts på den läkemedelsmängd som man lätt får ut; man behöver inte skölja förpackningen tom.

Läkemedelsavfall ska hållas separat från annat avfall, kasserade läkemedel får inte blandas sinsemellan eller med annat avfall eller andra ämnen. Läkemedelsavfall får inte hällas i avloppet. Läkemedelsavfall ska lämnas till apotek som skickar det vidare till anläggningar för hantering av farligt avfall.

Olika grupper inom läkemedelsavfall:

Läkemedelsavfall i fast form är till exempel:

 • tabletter och kapslar

 • salvor och geler

 • läkemedelsplåster (använda plåster kasseras genom att vika ihop dem med limsidan inåt)

 • aerosoler och inhalatorer (förutom de som innehåller brom, se längre ned)

Så här returnerar du ditt medicinska avfall:

 • Ta bort etiketter, som innehåller patientuppgifter (såsom klistermärke med instruktioner), från läkemedelsförpackningen.

 • Packa läkemedlen i en genomskinlig, lufttät plastpåse.

 • Du kan ta ut tabletterna och kapslarna ur originalförpackningen. Det är inte nödvändigt att avlägsna tabletterna och kapslarna från blisterförpackningen. Släng tomma glasburkar i ett uppsamlingskärl för glas och tomma plastburkar i en avfallsbehållare.

Läkemedelsavfall i flytande form är till exempel:

 • orala lösningar (läkemedel i flytande form som tas genom munnen)

 • injektioner (= preparat som injiceras)

 • ögon-, öron- och näsdroppar och -sprayer

 • oanvända förfyllda sprutor och pennor (t.ex. insulin)/li>

Läkemedelspreparat i flytande form sätts i sina originalförpackningar som placeras till exempel i en påse så att de inte läcker och lämnas sedan in till apotek för kassering.

Vacciner, använda nålar och sprutor är smittfarligt avfall. Dessa förpackas i ett slutet kärl, till exempel i en plastflaska eller –burk, och förs till apotek för förstöring. Bland smittfarligt avfall får inte annat avfall sättas. Likaså får inte heller smittfarligt avfall placeras bland annat avfall.

Läkemedel som innehåller jod packas i egen, genomskinlig påse där man skriver ”Jod”. Dessa förs till apotek för förstöring. Berätta för apotekspersonalen att läkemedelsavfallet innehåller jod. Sådana läkemedel är till exempel Betadine® och Jodix®.

Det är viktigt att kassera plåstret på rätt sätt, eftersom det fortfarande finns verksamt ämne kvar i det använda plåstret. Ta försiktigt bort plåstret från huden, så att du inte vidrör den självhäftande ytan i onödan. Vik det använda plåstret dubbelt med den självhäftande sidan inåt och tryck ihop. Detta för att undvika att det i misstag fastnar på en annan person eller att det missbrukas avsiktligt. Det vikta plåstret sätts tillbaka i den ursprungliga skyddspåsen eller i det nya plåstrets skyddspåse. Plåster packade i skyddspåsen förvaras utom syn- och räckhåll för utomstående och barn, tills de levereras till apoteket för kassering. Medicinska plåster ska inte slängas med hushållsavfallet eller spolas ner i toaletten.

Uppdaterad 21.3.2023