Gå till sidans innehåll

Behandling av livmoderhalscancer

Behandlingen av livmoderhalscancer bestäms av cancerns spridning och patientens allmäntillstånd.

I ett mycket tidigt skede kan det räcka med konisering. När cancern är begränsad till livmoderhalsen, behandlas den oftast med operation som vid behov, beroende på återfallsrisken, kompletteras med strålbehandling, cytostatikabehandling eller en kombination av dessa, radiokemoterapi. Om operationsbehandling inte kan användas, får man lika goda resultat med strålbehandling i de fall där cancern är begränsad till livmoderhalsen. Vid en längre framskriden sjukdom ges strålbehandling och cytostatika, om operation inte är möjlig.

Behandlingen av en patient med livmoderhalscancer planeras i ett multidisciplinärt behandlingsmöte individuellt och med beaktande av olika undersöknings- och operationsfynd. Behandlingsplanerna baserar sig på nationella och internationella behandlingsrekommendationer.

Mikroskopisk, tidigt upptäckt cancer kan behandlas genom att avlägsna området med förändringar genom konisering. Om tumörens storlek är under två centimeter och man inte misstänker spridning, kan livmoderhalsen och intilliggande vävnad avlägsnas så att man behåller livmoderkroppen och därmed möjligheten att få barn.

Vid en vanlig operation av livmoderhalscancer avlägsnar man livmodern, slidans övre del, lymfkörtlarna i bäckenet och livmoderns sidoorgan. Hos unga kvinnor kan man i vissa fall behålla äggstockarna. Operationsmetoden (titthålsoperation, robotassisterad titthålsoperation eller en öppen operation) väljs från fall till fall med beaktande av tumörens storlek och egenskaper före operationen. I samband med operationen kontrollerar man om det finns metastaser i lymfkörtlarna genom att undersöka portvaktskörteln, varvid man redan under operationen får information om eventuella metastaser i lymfkörtlarna.

När cancern spridit sig från livmoderhalsen till den omgivande vävnaden eller till lokala lymfkörtlar i bäckenets område är en kirurgisk behandling inte längre möjlig. Då ges behandlingen som radiokemoterapi, alltså en kombination med strålbehandling och cytostatika, som varar i fem veckor. Direkt efter att denna behandling är avslutad fortsätter man med inre strålbehandling i hög dos (brakyterapi) lokalt på kvarvarande tumörrester i livmoderhalsen och området runtomkring. Strålbehandlingsplanen är alltid baserad på en magnetröntgenundersökning. I de fall när man uppnår de för tumörområdet rekommenderade stråldoserna, uppnås lokal kontroll hos 90 procent av patienterna.

Om man upptäcker mycket metastaser i lymfkörtlarna, de inre organen eller skelettet, är en botande behandling i praktiken inte längre möjlig. Då använder man vanligtvis cisplatinbaserad cytostatikabehandling med vilken man kan kombinera paklitaxel, topotekan eller gemcitabin. I vissa situationer kan cytostatikabehandlingen kombineras med bevacizumab som hämmar tillväxtfaktorer för blodkärl. Cisplatin kan även ersättas med karboplatin. Lokala symtom som orsakas av metastaser, till exempel smärta i skelettet eller hjärnsymtom, kan lindras genom några omgångar strålbehandling.

Vid återfall i livmoderhalscancer beror behandlingen på vilken behandling som getts vid den första diagnosen och var recidivet ligger. Recidiv hos en patient som opererats kan behandlas med strålbehandling. Recidivet kan även behandlas med samma cytostatika som spridd livmoderhalscancer. I vissa situationer kan man överväga operation för tömning av bäckenet om det är fråga om lokalt återfall efter en operation eller strålbehandling.

Uppdaterad 22.3.2022