Gå till sidans innehåll

Jourlexikon

Jourlexikonet innehåller de vanligaste orden och termerna som används vid jouren. Vid jouren och i sjukhuset används det ibland medicinska begrepp som kan vara svåra att förstå. Jourlexikonet innehåller ord och termer som hjälper dig att förstå saker som rör din egen vård.

Saknas det något i lexikonet eller behöver någon förklaring förklaras noggrannare? Du kan skicka idéer till oss med hjälp av responsformuläret:


 • A

  • Akut

   Akut betyder ett plötsligt, oftast kortvarigt tillstånd. ​Jourmottagningar som är avsedda för akuta besvär kan också kallas akutmottagningar.​

   Nyckelord: plötslig

  • Akutvårdsrum

   Ett akutvårdsrum är ett rum där till exempel kritiskt skadade patienter vårdas.

   Nyckelord: traumarum, återupplivningsrum

  • Allmänanestesi

   Allmänanestesi (narkos) är ett tillstånd som uppnås med anestesiläkemedel. Under anestesin kan patienten inte känna, reagera, komma ihåg smärtan som operationen orsakar eller vara medveten om det som händer omkring under operationen. Även muskelförlamning kan höra till allmänanestesin.

   Nyckelord: narkos, narkossömn

  • Ambulans

   ​En ambulans, dvs. en akutvårdsenhet, som är avsedd för att ta akutvårdspersonalen till patienten. Kan också användas för att transportera patienten till en vårdenhet om patientens tillstånd kräver det efter den akutvård som patienten får hemma.

   Nyckelord: akutvård, sjuktransport

  • Anafylaxi

   ​En plötslig allergisk reaktion som orsakar kraftiga och till och med livsfarliga symptom, till exempel andningssvårigheter.

   Nyckelord: anafylaktisk reaktion, allergi

  • Andningsmaskin

   En andningsmaskin svarar för kroppens nödvändiga gasutbyte (inhämtning av syrgas och avlägsning av koldioxid) under anestesin.

   Nyckelord: respirator, ventilator

  • Anestesi

   ​Ett smärtfritt tillstånd som uppnås genom narkos, bedövning eller en annan medicinering och används till exempel under operationer. Anestesin möjliggör att patientens livsfunktioner håller sig stabila under operationen.

   Nyckelord: narkos, bedövning, smärtlindring

  • Anestesiläkare

   En anestesiläkare arbetar inom anestesi, smärtlindring, intensivvård och akutvård​.

   Nyckelord: anestesiolog, anestesiologi, anestesi, narkos, narkosläkare

  • Antiinflammatoriskt läkemedel

   Ett läkemedel som lindrar inflammation och värk och sänker feber. Det finns många olika läkemedel som räknas höra till den här läkemedelsgruppen, men de ska bara användas ett i taget. Ibuprofen, ketoprofen och diklofenak är exempel på antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel. Coxib är den nya generationens antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som inte irriterar magen lika mycket som de mer traditionella läkemedlen, och ökar inte blödningsrisken. Som smärtlindrare är coxib ungefär lika effektiv som de traditionella antiinflammatoriska läkemedlen.​

   Nyckelord: antiinflammatorisk värkmedicin, NSAID, NSAID-läkemedel, non-steroidal anti-inflammatory drug

  • Artärkanyl

   En tunn kanyl som förs in i venen för att mäta blodtrycket eller ta ett blodprov.

   Nyckelord: artärkateter

  • Asystoli

   ​När en människas hjärta slutar slå och all elektrisk aktivitet i hjärtat tar slut blir människans EKG-kurva en rak linje. Detta kallas asystoli. Om asystolin ses som patientens första rytm ska man genast börja med återupplivningen. Asystolin kan inte defibrilleras.

   Nyckelord: hjärtstopp, hjärtstillestånd

  • Avdelningsskötare

   Avdelningsskötare är avdelningens administrativa chef som ansvarar för att arbetet utförs på ett effektivt sätt och att det finns tillräckligt med utbildad personal i arbetsenheten. På detta sätt möjliggörs högklassig och trygg vård av patienten.

   Nyckelord: förman, närmaste chef, chef

 • B

  • Bakterieodling

   Bakterodling är en laboratorieteknik med hjälp av vilken det är möjligt att hitta bakterier som orsakar infektioner. Bakterieodlingsprov kan tas från svalget, ett sår eller blodet. Laboratoriet identifierar bakterierna och kartlägger deras känslighet för mikrobläkemedel för att få veta vilket läkemedel som fungerar bäst mot bakterien. Tiden för att få svar på bakterieodlingsproven varierar från några dagar till flera veckor.

   Nyckelord: laboratorieprov, blodprov

  • Bedömning av vårdbehov

   Bedömning av vårdbehovet är en bedömning av hur brådskande vård patienten behöver. Bedömningen görs av en yrkesutbildad person inom hälsovården.

   Nyckelord: primärbedömning, triage

  • Bedövning

   Ett smärtfritt tillstånd som uppnås genom ett bedövningsmedel.

   Nyckelord: avdomning, smärtfrihet

  • Bedövningsmedel

   Ett läkemedel som förebygger förekomst och överföring av nervimpulser i nerverna.

   Nyckelord: smärtförebyggande, smärtlindrande

  • Benign

   Benign betyder en godartad sjukdom. När det är fråga om tumörer betyder benign en tumör som inte sprider sig. Dess motsats är malign, som syftar till cancer eller elakartad tumör.

   Nyckelord: godartad

  • Biträdande avdelningsskötare

   ​En biträdande avdelningsskötare arbetar i par med avdelningsskötaren och ansvarar för planeringen av dagens schema, arbetsfördelningen och planeringen av arbetsscheman. Vid behov vikarierar den biträdande avdelningsskötaren för sin chef.

   Nyckelord: närmaste chef

  • Blodförtunnande läkemedel

   En grupp läkemedel som förhindrar blodet att koagulera. De används för att förebygga eller behandla blodpropp. Dessa läkemedel kan ha skadliga effekter i kombination med smärtstillande läkemedel, och de kan hindra användningen av vissa bedövningsmedel.

   Nyckelord: blodförtunnande läkemedel, warfarin, Marevan, Pradaxa, heparin

  • Blodpatch

   Med blodpatch behandlas postspinal huvudvärk som kan uppstå efter en lumbalpunktion. Patientens eget blod sprutas in i spinalrummet. Blodet pressar hjärn-ryggmärgskanalen vilket leder till att det låga trycket som punktionen har orsakat normaliseras.

   Nyckelord: långvarig huvudvärk, biverkning av spinalbedövning

  • Blodtomhet

   En metod där man tömmer venerna på blod med hjälp av ett bandage och en manschett. Tömning av venerna förbättrar operationsförhållanden. Metoden används i ben- och armoperationer.

   Nyckelord: tömning av blodkärl på blod, förbättring av operationsförhållanden

  • Blodtransfusion

   Blodtransfusion betyder tillförsel av blod eller dess delar i kroppen. Det är fråga om ett vårdingrepp där patienten får den delen av blodet som han eller hon behöver. I Finland kommer allt blod från Röda Korsets blodtjänst. Det är viktigt att se till att patientens och blodgivarens blodgrupper stämmer överens.

   Nyckelord: blodöverföring

  • Blodundersökning

   Blodet har en väsentlig uppgift i kroppen. Den transporterar olika ämnen, och därför är de flesta laboratorieproven blodprov. Blodet transporterar bland annat syre, näringsämnen, natrium, proteiner och flera hormoner som reglerar cellaktivitet. Blodet transporterar också ämnen som kroppen måste bli av med. Dessa ämnen transporteras till njurarna eller till andra vävnader. Blodprovet tas vanligen från en ven. Bra vener för blodprovstagning finns exempelvis i armvecket.

   Nyckelord: blodprov, laboratorieprov

  • Bradykardi

   Långsam hjärtfrekvens. Hjärtat slår mindre än 60 slag i minuten.

   Nyckelord: långsam hjärtfrekvens, hjärtarytmi

  • Brits

   På akutmottagningar är en del av sängarna smala och hårda britsar, som är avsedda för tillfälligt bruk. Britsar kan exempelvis användas som viloplatser i väntsalen.

   Nyckelord: säng, sjukhussäng, bår

  • Bäcken

   Ett redskap som är avsett att urinera i. Används ofta av sängliggande patienter.

   Nyckelord: portativ, urinflaska, stickbäcken

 • C

  • C-PAP

   Kontinuerligt positivt luftvägstryck som upprätthålls med hjälp av en mask eller en andningsrör vid spontan andning. En CPAP-mask kan användas för att stödja patientens andning efter en operation. Patienter med sömnapné använder ofta en CPAP-mask även hemma, och dessa patienter uppmanas att ha apparaten med sig när de kommer till sjukhuset för en operation.

   Nyckelord: mask, continuous positive airway pressure

  • Central venkateter

   En kateter som används för att föra in stora mångder av vätska i kroppen eller för att ge intravenös näring. Central venkateter används hos patienter som inte kan använda vanlig venkateter eller när patienten behöver intravenös näring i flera veckor. Katetern förs vanligen in i halsvenen eller nyckelbensvenen.

   Nyckelord: CVK, näringskateter, venkateter, artärkateter

  • Chock

   Kroppens reaktion mot en plötslig förändring av omständigheterna i omgivningen. Psykisk reaktion mot ett plötsligt mentalt chocktillstånd. Cirkulatorisk chock betyder ett tillstånd där den cirkulerande mängden av blod inte är tillräcklig. Detta leder till otillräcklig blodperfusion i vävnaderna och försämrad syresättning. Obehandlad cirkulatorisk chock är ett livsfarligt tillstånd.

   Nyckelord: kroppens reaktion

  • CRP

   C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein. CRP mäts för att kunna bedöma inflammationsreaktionens kraftighet i kroppen.

   Nyckelord: inflammationsvärde, blodprov, C-reaktivt protein

  • CT

   CT, DT eller datortomografi eller skivröntgen är en undersökning där man med hjälp av röntgenstrålar tar tvärsnittsbilder av bildtagningsområdet. Undersökningen ger detaljerad information om ben, fett, inre organ, luft i kroppen och blodkärl.

   Nyckelord: DT, datortomografi

  • Cyanos

   Purpuraktig missfärgning av huden eller slemhinnorna som orsakas av syrebrist. Orsaken till cyanos är vanligen en allmän störning i syreomsättningen som beror till exempel på hjärtsvikt, eller en lokal störning i syreomsättningen, till exempel blåaktighet i läpparna när det är kallt.

   Nyckelord: blåaktighet, blåaktig missfärgning av hud

  • Cystofix

   Cystofix är en slang av plast som förs in direkt till urinblåsan via buken. Urinen samlas direkt från urinblåsan i en påse som finns i den andra ändan av slangen.

   Nyckelord: subrapubisk kateter, sond, slang

 • D

  • Defibrillator

   Defibrillator (hjärtstartare) används för att behandla livshotande rytmstörningar. Dess syfte är att leda en elstöt i hjärtmuskeln. En defibrillator kan vara automatisk, halvautomatisk eller manuell. Defibrillatorn orsakar ett stopp i hjärtmuskelcellernas elektriska aktivitet, och syftet med detta är att det blir ett stopp i hjärtats egen elektriska aktivitet. Under asystolin (hjärtstopp) kan hjärtats sinusknuta eller någon annan del av hjärtats elektriska retledningssystem börja synkronisera hjärtmuskeln på nytt, vilket resulterar i att hjärtats sinusrytm normaliseras.

   Nyckelord: återupplivning, ström, defibrillering, hjärtstartare

  • Defibrillering

   Vid defibrillering leds en kortvarig men kraftig strömstöt i kroppen med hjälp av metalliska elektroder. Syftet med defibrilleringen är att sluta kammarflimret och få hjärtrytmen att normaliseras.

   Nyckelord: återupplivning, elektrisk stöt, defibrillator, hjärtstartare

  • Dialys

   Hos patienter med svår njursvikt ersätter dialysvården patientens egen njurfunktion. I dialysvården leds patientens blod genom en dialysmaskin som renar blodet från slaggprodukter och onödig vätska.

   Nyckelord: upplösning, dialysvård, rengöring

  • Diatermi

   En diatermiapparat är avsedd för att bränna vävnad eller små blodkärl. Apparatens funktion baserar sig på att man höjer temperaturen i vävnaden med högfrekvent ström.

   Nyckelord: diatermiapparat

  • Distal

   Avlägsen, fjärran, belägen långt bort från centrum (kroppen). Motsatsen till proximal.

   Nyckelord: avlägsen, fjärran

  • DNR

   Förkortningen DNR kommer från engelskans Do not resuscitate. DNR-beslutet (beslutet att inte återuppliva) betyder att man vid hjärtstillestånd avstår från att återuppliva patienten. Patienten kan också förbjuda återupplivning i sitt vårdtestamente.

   Nyckelord: återupplivningsförbjud, får inte återupplivas, do not resuscitate

  • Draglakan

   Ett draglakan är ett lakan som läggs tvärs över sängen. Lakanet är gjort av stark tyg och är avsett för att flytta och lyfta patienten.

   Nyckelord: lakan, sjukhussäng

  • Dränage

   Ett dränage är ett ofta tillfälligt rör som leder ut vätskor utanför kroppen.

   Nyckelord: dräneringsrör

 • E

  • EKG

   EKG, elektrokardiografi eller hjärtfilm betyder registrering av hjärtats elektriska funktion på papper. EKG tas med hjälp av elektroder som fästs på bröstkorgen, armarna och benen.

   Nyckelord: hjärtfilm

  • Elevator

   En elektrisk apparat som är avsedd för att exempelvis flytta patienten från sängen till duschen.

   Nyckelord: patientlyft

  • Endokrinolog

   En endrokrinolog är en läkare som har specialiserat sig i endrokrinologi. Endrokrinologin intresserar sig för endokrina organ (exempelvis sköldkörteln) och deras funktion och sjukdomar.

   Nyckelord: insöndring, specialistläkare, inre sjukdomar

  • Engångskateter

   Engångskateter är ett rör som förs in i urinblåsan via urinröret. Katetern tas bort efter att urinblåsan har tömts.

   Nyckelord: urinkateter, katetrisering

  • Enteral

   Nutrition, vätska eller läkemedel som tillförs via nutritionssond eller öppning på buken till mag-tarmkanalen.

   Nyckelord: via munnen, via ändtarmen

  • Epikris

   Eprikris är en vårdsammanfattning, slutbedömning eller slutanteckning som görs när patienten skrivs ut från vårdavdelningen eller polikliniken. I epikrisen beskriver läkaren diagnosen och den vård som patienten har fått samt ger en plan för fortsatt vård.

   Nyckelord: vårdsammanfattning

  • Etsning med lapis/silvernitrat

   Lapis eller silvernitrat är en behandlingsmetod som typiskt används för att stoppa näsblödning. Etsning hjälper inte mot aktiv blödning. Blödningsstället bedövas med ytlig bedövning, etsas med silvernitratsticka och neutraliseras med koksalt. Efter det bränns blodkärlen igen med en diatermiapparat.

   Nyckelord: stoppa näsblod, silvernitrat, lapis

  • Exkoriation

   En ytlig hudskada där läderhuden har blivit synlig. Hudskadan kan ha orsakats av rispning eller liknande.

   Nyckelord: hudskada

 • F

  • Främre och bakre tamponad

   En behandling som görs för att stoppa näsblödning. Vid främre tamponad läggs en tamponad i näsan via näsborren, och vid bakre tamponad läggs det dessutom en annan tamponad i näsan via munnen.

   Nyckelord: stoppa näsblod, nästampong, tamponad

  • Förstavårdare

   En yrkesutbildad sjukvårdare inom akutvården, som vårdar akut insjuknade eller skadade patienter på fältet eller på sjukhuset.

   Nyckelord: ambulansförare, prehospital akutsjukvård, patienttransport, akut

 • G

  • Gastroskopi

   Gastroskopi är en undersökning av magsäcken, matstrupen och tolvfingertarmen. Den görs med hjälp av en liten kamera (gastroskop).

   Nyckelord: endoskopi, skopi, gastroskop

  • God medicinsk praxis -rekommendationer

   God medicinsk praxis -rekommendationer är oberoende nationella rekommendationer som baserar sig på forskningsresultat. Rekommendationerna behandlar viktiga frågor om finländarnas hälsa, hälsovård och förebyggande av sjukdomar.

   Nyckelord: god medicinsk praxis -rekommendationer, god medicinsk praxis

  • Gynekolog

   Gynekolog är en läkare som har specialiserat sig i kvinnosjukdomar, dvs. sjukdomar i kvinnans könsorgan och deras vård.

   Nyckelord: kvinnosjukdomar

 • H

  • HB

   Hemoglobin (Hb) är ett järninnehållande protein i röda blodkroppar. Anemi betyder lågt hemoglobin, som ofta beror på järnbrist i kroppen.

   Nyckelord: hemoglobin, B-Hb, blodprov, laboratorieprov

  • Hematom

   Utgjutning av blod i huden, ett blåmärke.

   Nyckelord: blåmärke

  • Hematuri

   Förekomst av blod i urinen som kan ses med bara ögon eller med mikroskop.

   Nyckelord: blod i urinen

  • Hemothorax

   Hemothorax betyder förekomst av blod i lungsäcken. Hemothorax orsakas typiskt av högenergetiskt våld.

   Nyckelord: blödning i lungsäcken

  • Hemsjukhus

   Hemsjukhus ger sjukvård på sjukhusnivå dygnet runt hemma hos patienten. I hemsjukhuset kan patienten exempelvis få intravenös antibiotikabehandling, blodtransfusion eller palliativ vård.

   Nyckelord: sjukvård, hem, vård i hemmet

  • Hemsjukvård

   Hemsjukvård syftar till sådan sjukvård som ges i hemmet. Dess syfte är att underlätta utskrivningen från sjukhuset, göra det lättare för en sjuk person att klara sig i hemmet och stödja de anhöriga i vården av en sjuk person.

   Nyckelord: hemsjukvård, vård i hemmet

  • Hemvård

   Hemvårdstjänster är avsedda för att stödja och hjälpa sådana personer som bor hemma men inte kan klara av vissa vardagliga funktioner utan hjälp. Syftet med hemvården är att säkerställa att åldringar, konvalescenter, långtidssjuka och över 18-åriga handikappade får den vård och de tjänster de behöver, så att det är möjligt att leva tryggt i sitt eget hem även med nedsatt funktionsförmåga.

   Nyckelord: hem, vård i hemmet, stödjande vård

  • Hjärtstation

   Hjärtstation är en behandlingsenhet där det görs både invasiva och noninvasiva diagnostiska och vårdingrepp. Exempel på typiska invasiva ingrepp är kranskärlsröntgen, ballongvidgning av kranskärl, pacemakeroperationer osv.

   Nyckelord: hjärtavdelning, hjärtövervakning

  • Hjärtstimulator

   En batteridriven apparat som sänder elektriska impulser och kan följas upp på distans. En pacemaker stimulerar sammandragning av hjärtat, mellangärdet eller en annan muskel.

   Nyckelord: pacemaker

  • HLR

   Hjärt- och lungräddning för att upprätthålla andning och blodcirkulation. Utförs genom växelvis 30 kompressioner och 2 inblåsningar (30:2).

   Nyckelord: hjärt-och lungräddning, återupplivning, resuskitation

  • Hyperglykemi

   Hyperglykemi syftar till högt blodglukos. Det normala blodsockervärdet är högst 6.0 mmol/l. (millmol per liter).

   Nyckelord: sockersjuka, DM, diabetes, för hög blodsockernivå

  • Hypertension

   Hypertension betyder högt blodtryck. Blodtrycket är högt när övertrycket, dvs. det systoliska trycket är över 140 eller undertrycket, dvs. det diastoliska trycket är över 90. I längden skadar högt blodtryck blodkärl och orsakar stroke och hjärtinfarkter.

   Nyckelord: blodtryck, högt blodtryck

  • Hypoglykemi

   Hypoglykemi syftar till lågt blodglukos. Hos friska människor kan blodsockret inte vara farligt lågt även om symptom kan förekomma. Hos diabetespatienter kan lågt blodsocker orsaka olika symptom, till exempel svettning, förvirrning och medvetslöshet, och kan även leda till ett livsfarligt tillstånd.

   Nyckelord: sockersjuka, DM, diabetes, för låg blodsockernivå

  • Hypotermi

   Hypotermi betyder kroppens kraftiga nedkylning, som exempelvis kan bero på att man har fallit i kallt vatten. Vid mild hypotermi är kroppstemperaturen under 35 grader, vid medelsvår hypotermi 30-34 grader och vid svår hypotermi under 30 grader. Låg kroppstemperatur i vanliga fall känner läkarvetenskapen inte till.

   Nyckelord: sänkt kroppstemperatur, nedkylning

  • Hypovolemi

   Hypovolemi betyder minskad vätskevolym i vävnaderna, som till exempel kan bero på avdunstning eller blödning. Detta leder till lågt blodtryck, förlust av vävnadsspänning, störningar i elektrolytbalansen och i svåra fall chock.

   Nyckelord: för låg blodvolym

 • I

  • ICH

   ICH betyder hjärnblödning (intracerebralt hematom). Det betyder att blodet rinner in i hjärnvävnaden eller skallen.

   Nyckelord: hjärnblödning

  • Identifikationsband

   Ett indentifieringsarmband som varje patient får för att det skulle vara lättare för personalen att identifiera patienten i alla skeden av vården. Patientarmbandet ges i den enheten som tar emot patienten.

   Nyckelord: patientarmband, indentifiering

  • Ikteri

   Gulfärgningen av hud, slemhinnor och ögonvitor som orsakas av gallfärgämnen och beror ofta på problem med levern eller bukspottkörteln.

   Nyckelord: gulsot, ikterus

  • Infusion

   Vätskebehandling genom en kanyl eller en kateter.

   Nyckelord: dropp, vätskebehandling

  • Infusionsmaskin

   Med hjälp av en infusionsmaskin eller -mätare är det möjligt att noggrant dosera vätskor i kroppen en droppe eller milliliter i taget.

   Nyckelord: mätare, droppmaskin

  • INR

   INR eli international normalized ratio -värde är en kvot rekommenderad av WHO för att kontrollera antikoagulationsbehandlingen (warfarin, Marevan). Normalt INR är 1,0. Ju högre INR-värdet är, desto långsammare koagulerar blodet.

   Nyckelord: antikoagulationsbehandling, marevan, warfarin

  • Intensivvård

   Krävande vård ges på intensivvårdsavdelningen. Krävande vård kan exempelvis syfta till vård av en patient som behöver en andningsmaskin för att kunna andas.

   Nyckelord: krävande vård, krävande patientvård

  • Intern

   Inre, innanför, invärtes

   Nyckelord: inre, innanför

  • Intubation

   Införande av ett andningsrör i luftstrupen.

   Nyckelord: andningsrör, endotrakealtub, orotrakealtub, konstgjord luftväg

  • Intuberingsrör

   Ett rör som har förts in i struphuvudet eller luftstrupen för att hålla luftvägarna öppna och för att förse patienten med syre och anestesigaser. Andningsröret sätts in efter att patienten har somnat.

   Nyckelord: andningsrör, endotrakealtub, orotrakealtub, konstgjord luftväg

  • Invasiv

   Ett vårdingrepp eller en undersökning där man tränger (ett instrument) in i kroppen. Motsatsen till noninvasiv.

   Nyckelord: som tränger in i kroppen

  • Ischemi

   Ischemi betyder lokal blodbrist och således syrebrist. Vanligen syftar ischemin till syrebrist i hjärtat.

   Nyckelord: syrebrist

  • IV

   Iv eller intravenös (i en ven) syftar till sådan vätska eller medicin som injiceras i en ven. Intravenös vätskebehandling används när oral vätskebehandling eller medicinering inte är tillräcklig och/eller patientens tillstånd kräver snabb behandling eller vätskan eller medicinen inte kan tillföras kroppen via munnen.

   Nyckelord: intravenös

  • IV-AB

   Iv-ab eli intravenöst (i en ven) antibiotikum är ett antibiotikum som injiceras i en ven. Intravenös medicinering används exempelvis vid sådana infektioner där oral medicinering inte är en tillräckligt effektiv behandlingsform.

   Nyckelord: intravenös, antibiotikum

 • J

  • Jour

   På akutmottagningen ges patienten brådskande vård oberoende av bostadsort. Med brådskande vård avses den omedelbara bedömning och vård som patientens tillstånd kräver på grund av en akut sjukdom, skada, nedsatt funktionsförmåga eller en långtidssjukdom som har blivit värre och som inte kan skjutas upp. Akutmottagningar vid sjukhus har öppet dygnet runt.

   Nyckelord: brådskande vård, akutjour, akut, första vården, jour, sjukhusjour, hälsovårdscentraljour

 • K

  • Kardioversion

   Kardioversion betyder återställning av hjärtats normala rytm antingen med elektrisk konvertering eller med läkemedel. Den används vid hjärtats rytmstörningar.

   Nyckelord: elkonvertering, CV

  • Kateter

   En böjbar slang som används för att föra in eller tömma ut vätska till/från kroppen. Central venkateter och urinkateter är exempel på olika katetrar.

   Nyckelord: slang, kisslang

  • Kirurg

   Kirurg är specialistläkare inom kirurgi. Kirurgin är ett område inom läkarvetenskapen där sjukdomar botas med operationer eller andra invasiva ingrepp.

   Nyckelord: kirurgi

  • Kontrollista

   Ett verktyg eller en checklista för att främja säkerheten. Kan tillämpas i vilken situation som helst inom hälsovården. Checklistans syfte är att stödja accepterade säkerhetspraktiker och förstärka kommunikation och samarbete.

   Nyckelord: checklista, säkerhetspraktik, säkerhet

  • Kvarliggande kateter

   Kvarliggande kateter är ett rör som förs in i urinblåsan via urinröret. En kvarliggande kateter kan vid behov användas under en längre tid och den kan även vara en permanent lösning.

   Nyckelord: urinkateter, katetrisering

 • L

  • Laparoskopi

   Magoperation som genomförs med ett titthålsinstrument.

   Nyckelord: endoskopisk operation, skop, hål i huden

  • Laparotomi

   Magoperation där det görs ett snitt på magen. Laparotomi är en öppen operation.

   Nyckelord: öppen operation, operationssnitt

  • Laryngoskop

   En endoskop som används för att sätta in ett andningsrör.

   Nyckelord: struphuvud, endoskop, endoskop med ljus

  • Laryngoskopi

   Laryngoskopi betyder endoskopi av struphuvudet med ett instrument som heter laryngoskop. Den används för att sätta in ett andningsrör exempelvis i operationssalen.

   Nyckelord: endoskopi av struphuvudet

  • Lateral

   Bort från mitten, sidoställd. Motsatsen till medial.

   Nyckelord: fjärran, avlägsen

  • Lavemang

   En vätska som sprutas in i ändtarmen för att stimulera tarmtömning eller tillföra läkemedel.

   Nyckelord: rektal, rektum, genom analöppningen

  • Likvorrum

   Ett vätskerum runt ryggmärgen där det kan injiceras bedövningsmedel eller smärtstillande läkemedel.

   Nyckelord: spinalrum, vätskerum

  • Lyftlakan

   Ett starkt lakan som är avsett för att flytta patienten från sängen eller vända patienten. Lakanets mittparti är gjort av glidande tyg.

   Nyckelord: lyftsele, glidlakan

 • M

  • Malign

   En elakartad tumör som invaderar vävnad och sprider sig. Termen används när det är fråga om cancertumörer.

   Nyckelord: elakartad

  • Mask

   Syre, luft eller anestesigaser ges till patienten via olika slags masker.

   Nyckelord: syremask, näsgrimma

  • Maskanestesi

   Snabb och kortvarig narkos under vilken patienten kan till exempel vårdas med akutingrepp, såsom ekonvertering.

   Nyckelord: narkos, anestesi

  • Medial

   Nära mittlinjen, invärtes. Motsatsen till lateral.

   Nyckelord: invärtes

  • MET-grupp

   En vårdgrupp som tar hand om sjukhusets interna nödsituationer.

   Nyckelord: Medical emergency team, akutgrupp för nödsituationer

  • Monitering

   Patientövervakning. Monitering betyder övervakning av patientens blodtryck, puls, EKG och syresättning.

   Nyckelord: patientövervakning

  • Muskelrelaxans

   Ett allmänanestetikum som orsakar muskelavslappning.

   Nyckelord: som minskar skelettmuskelspänning, muskelförlamande, allmänanestetikum

 • N

  • Narkos

   Narkos eller allmänanestesi är ett tillstånd som uppnås genom medicinering. Under narkosen kan patienten inte känna, reagera eller komma ihåg smärtor som ingreppet orsakar. Patienten är inte heller medveten om det som händer omkring. Allmänanestesin består av sömn, smärtfrihet och ofta även muskelavslappning.

   Nyckelord: anestesi

  • Nasal

   Som har med näsan att göra, via näsan.

   Nyckelord: näsa, via näsan

  • Neurolog

   Specialistläkare inom neurologi som har specialiserat sig i undersökning och vård av symptom och sjukdomar i centrala nervsystemet, perifera nervsystemet och muskulaturen.

   Nyckelord: neurologi, specialistläkare

  • NGS

   En gummi- eller plastslang som förs in i magsäcken via näsan. Används exempelvis för att ge näring eller tömma magsäcken eller tarmen.

   Nyckelord: nasogastrisk sond

  • Näsgrimma

   Näsgrimma är en tilläggsdel för oxygenslangen som placeras på näsan.

   Nyckelord: mask, syre, syrebrist

 • O

  • Opioid

   Ett starkt smärtstillande medel som verkar via det centrala nervsystemet. Starka opioider är är till exempel morfin och oxikodon, svaga opioider tramadol och kodein.

   Nyckelord: smärtstillande läkemedel, starkt smärtstillande läkemedel, centrala nervsystemet

  • Ortoped

   Ortoped är en specialistläkare som har specialiserat sig i olika sjukdomar i stödorganen och benen och behandling av olika skador.

   Nyckelord: ortopedi, sjukdomar i skelett och rörelseorgan

 • P

  • Palliativ vård

   Symptomlindrande vård av cancerpatient eller patient som lider av någon annan obotlig sjukdom.

   Nyckelord: symtomatisk vård, symtomatisk behandling

  • Parenteral

   Tillförsel av läkemedel på något annat sätt än via mag-tarmkanalen. Syftar vanligen till intravenös tillförsel.

   Nyckelord: utanför tarmen, administreringsväg, läkemedelstilförsel, vätsketillförsel

  • PEA

   PEA (pulseless electrical activity) är en pulslös rytm som syns i EKG. EKG visar sk. QRS-komplex men det finns ingen puls. Orsaken till PEA är vanligen en allvarlig syrebrist i hjärtat.

   Nyckelord: pulslös rytm, återupplivning

  • PEG-kateter

   PEG, eller perkutan endoskopisk gastrostomi möjliggör näringstillförseln om intag av mat via munnen inte fungerar till. PEG-katetern läggs in via buken, och ingreppet görs under lokalbedövning.

   Nyckelord: nutritionssond

  • Pincett

   Ett instrument som används till exempel när man syr ett sår eller avlägsnar ett främmande föremål. Pincett kan vara engångspincett av plast eller metallpincett som kan användas flera gånger.​

   Nyckelord: pincett

  • Pleuradränage

   Ett dränage, eller ett ofta tillfälligt rör, som läggs in i lungsäcken och är avsett för att föra ut vätskor från kroppen.

   Nyckelord: pleura, pleuravätska, sond, lungkollaps, pneumothorax

  • PLV-prov

   PLV eller rent avgivet mittstråleurinprov. Urinprovet ska ges på så sätt att det inte skulle hamna utomstående bakterier i provet. Före provtagningen tvättas händerna och underlivet ordentligt, sedan släpps det lite urin i WC:n, och efter det samlas en ungefär halv dl urin i provkärlet utan att avbryta urinstrålen.

   Nyckelord: kissprov, PLV, urinprov, mittstråleurinprov

  • Pneumothorax

   Pneumothorax eller lungkollaps betyder att det finns luft i lungsäcken, vilket orsakar att lungan faller ihop. Detta i sin tur betyder att lungan inte kan fungera normalt. Pneumothorax orsakas av en skada i bröstkorgen som gör att det hamnar luft i lungsäcken.

   Nyckelord: lungkollaps

  • Post

   Efter något. Postoperativ infektion = en infektion som kommer efter operationen. Post partum = efter förlossning

   Nyckelord: efter

  • Postspinal huvudvärk

   Postspinal huvudvärk orsakas av försämring av trycket i hjärn-ryggmärgsvätskan. Huvudvärken försämras vanligen i stående och lindras i liggande ställning. Kan lindras med en blodpatch.

   Nyckelord: huvudvärk efter spinalpunktion, spinalbedövning, huvudvärk i stående

  • Pre

   Pre eller före något, till exempel ett preoperativt besök i operationsavdelningen före operationen.

   Nyckelord: före

  • Prehospital akutvård

   Prehospitala akutvården ansvarar för brådskande tillståndsbedömning av patienten och vid behov den prehospitala akutvård som ges på plats, till exempel i patientens hem eller arbetsplats.

   Nyckelord: ambulans, patienttransport, akut, förstavårdare

  • Primär bedömning

   Primär bedömning betyder den bedömning av vårdbehovet som görs av en yrkesutbildad person inom hälsovården.

   Nyckelord: bedömning av vårdbehovet, triage

  • Proximal

   Nära, belägen nära centrum. Motsatsen till distal.

   Nyckelord: närä

  • Psykiatri

   Psykiatri är ett område inom medicinen som behandlar förebyggande, undersökning och vård av psykiska störningar. En läkare som har specialiserat sig i undersökning och vård av psykiska störningar kallas psykiatriker.

   Nyckelord: psykiatriker, psykisk hälsa

  • Psykologi

   Psykologin är ett vetenskapsområde som behandlar människans beteende, tankar och känsloliv. En psykolog är en legitimerad yrkesperson som undersöker fenomen som handlar om människans beteende, tankar och känslor och behandlar problem och störningar relaterade till dessa.

   Nyckelord: psykologi, psykisk hälsa

  • Pulsoximeter

   En apparat som mäter blodets syremättnad. Används för att ta reda på om patienten är tillräckligt syresatt. Apparaten sätts vanligen på örat eller på ett finger.

   Nyckelord: syremättnad i blodet, syresaturation, övervakning av syremättnad, saturationsmätare

  • PVK

   Liten blodbild är en laboratorieundersökning där hemoglobinvärdet, de röda blodkropparnas andel av blodets totalvolym, antalet röda blodkroppar och antalet vita blodkroppar framkommer.

   Nyckelord: liten blodbild

  • Pyelostomi

   En kateter som förs in i njuren genom huden. Om urinflödet från njuren till urinblåsan av någon andelning är förhindrad, sätts en pyelostomi. Urinen flödar ut fritt och skador i njurvävnaden kan undvikas.

   Nyckelord: njurkateter, nefrostoma

 • R

  • Rehabiliteringssjukhus/-avdelning

   Rehabiliteringssjukhus eller -avdelning koncentrerar sig på att upprätthålla, förbättra och återställa människans funktionsförmåga. Patienter är ofta äldre människor. Rehabiliteringssjukhus samarbetar med hälsovårdscentraler, socialtjänster och hemtjänster. Sjukhuset erbjuder tjänster inom allmänmedicin, geriatri, neurologi, invärtesmedicin och fysiatri.

   Nyckelord: rehabilitering, upprätthållande och stödjande av funktionsförmåga

  • Retledningshinder

   Störning i impulsgången i hjärtats retledningssystem.

   Nyckelord: hjärtblock

  • Rondskål

   Rondskål är en metallisk eller pappersskål som används som kräkskål eller som hjälpmedel vid olika vårdingrepp inom hälsovården.

   Nyckelord: kräkskål

  • ROSC

   ROSC eli return of spontaneous circulation betyder återkomsten av spontan blodcirkulation.

   Nyckelord: blodcirkulation, återkomst av spontan blodcirkulation

  • RR

   RR eli riva rocci härstammar från namnet på uppfinnaren av den första blodtrycksmätaren för kliniskt bruk, Scipione Riva-Rocci. Med blodtryck avses det hydrostatiska tryck som befinner sig i olika delar av blodcirkulationssystemet. Undertrycket eller det diastoliska trycket betyder det lägsta blodtrycket i ådrarna det stora kretsloppet när hjärtat vilar. Övertrycket, dvs. det systoliska trycket är det högsta trycket i ådrarna i det stora kretsloppet i aktivfasen.

   Nyckelord: blodtryck

 • S

  • Sedering

   Lugnande läkemedelsbehandling där patienten får lugnande läkemedel eller starkt smärtstillande läkemedel intravenöst. Meningen med detta är att lindra smärtor, rädsla och ångest. Sedering används exempelvis vid sådana ingrepp som görs i lokalbedövning.

   Nyckelord: smärtlindring, lindring av rädsla, operationsrädsla, operation med lokalbedövning

  • Sjukhusinfektion

   En infektion som man har fått på sjukhuset. En sjukhusinfektion är ofta motståndskraftig mot antimikrobiella läkemedel.

   Nyckelord: infektion, bakterie, sjukhus

  • Sjukhuspräst

   Sjukhuspräster arbetar på sjukhus bland patienter, deras anhöriga och personalen. I sjukhusprästens arbete ingår privata samtal med patienterna, själavårdsgrupper, kyrkliga förrättningar och andakter.

   Nyckelord: sjukhussjälavård, präst, själavård

  • Skiftesansvarig

   Skiftansvarig sjukskötare är skiftets ansvariga sjukskötare som fungerar som skiftets expertsjukskötare och fattar beslut i krävande situationer. Utanför tjänstetid ansvarar den skiftansvariga sjukskötaren för rekrytering av vikarier och förflyttning av personal.

   Nyckelord: ansvarig sjukskötare

  • Skyddsåtgärder

   Inom hälso- och sjukvården är normala försiktighetsåtgärder sådana tillvägagångssätt som är avsedda att stoppa överföringen av mikrober. De normala försiktighetsåtgärderna omfattar en noggrann handhygien, användning av skyddsutrustning vid behov, samt korrekta arbetssätt. Man rekommenderar att normala försiktighetsåtgärder används i allt vårdarbete.

   Utöver de normala försiktighetsåtgärderna kan man i vården av en patient använda försiktighetsåtgärder som gäller vidröring, droppsmitta eller luftisolering. Flera försiktighetsåtgärder kan också användas samtidigt. Försiktighetsåtgärderna väljs enligt mikrobernas överföringssätt.

   Nyckelord: Normala försiktighetsåtgärder, försiktighetsåtgärder när det gäller vidröring och droppsmitta, luftisolering, isolering

  • Skyndsamhetsordning

   På akutmottagningen får patienterna vård i skyndsamhetsordning, inte i ankomstordning. I samband med anmälan gör en erfaren sjukskötare en bedömning om hur brådskande fallet är baserat på triage-anvisningarna (anvisningar för skyndsamhetsordning som har formulerats av yrkeskunniga personer, till exempel läkare inom hälsovården). Patienter som behöver brådskande vård behandlas först.

   Nyckelord: triage, vårdordning

  • Smärtmätare

   Smärtmätaren används för att bedöma hur kraftig smärtan är. Under tillsyn av en sjukskötare kan patienten välja den smärtmätare som passar bäst i situationen.

   Nyckelord: VAS, visual analogue scale, VRS, visual rating scale, NRS, numeral rating scale

  • Snabbprov

   En del av akutmottagningarna använder snabbprov i stället för vanliga laboratorieprov, till exempel snabbprov för CRP. Att få resultaten går snabbare än vid vanliga laboratorieprov, men resultaten är inte lika noggranna.

   Nyckelord: snabbtest

  • Specialist inom inre medicin

   Specialist inom inre medicin.

   Internmedicin omfattar hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i matspjälkningssystemet, sjukdomar i det endokrina systemet eller i det metaboliska systemet (t. ex. diabetes), njursjukdomar, reumasjukdomar, blodsjukdomar, infektionssjukdomar och en del av cancersjukdomarna.

   Nyckelord: internmedicin, inre sjukdomar, medicinsk

  • Specialsjukvård

   Specialsjukvård (ssv) betyder den undersökning och vård som genomförs av specialistläkare i sjukhuset, till exempel en kirurgisk operation.

   Nyckelord: ssv

  • Stelkramp

   Stelkramp är en infektionssjukdom. Dess symptom är huvudvärk, stelhet i musklerna och kraftiga muskelkramp. Bakterien är vanlig i jord. Tetanusvaccinet hör till det nationella vaccinationsprogrammet och är kostnadsfritt. Vaccinet ska förnyas vart tionde år.

   Nyckelord: tetanus

  • Steril

   Helt ren, bakteriefri. Operationsmiljön ska vara steril.

   Nyckelord: ren, bakteriefri

  • Stomi

   En öppning på buken. En konstgjord väg från ett hålorgan till ett annat eller ut från kroppen.

   Nyckelord: öppning på buken

  • Sugillation

   Blödning under ögats bindhinna, en hematom, en mindre blodutgjutning.

   Nyckelord: blödning i ögat

  • Suturering

   Tillslutning av sår med en tråd. Beroende på var såret är och hur djupt det är kan det användas olika stygn.

   Nyckelord: tillslutning av sår med stygn, stygn

  • Syre

   Syre behövs för att ämnesomsättningen i vävnaderna skulle fungera normalt. Röda blodkroppar får syre från lungorna och transporterar det till vävnaderna. Tilläggssyre kan ges med syremask eller näsgrimma.

   Nyckelord: tilläggssyre, extra syre, syremask, näsgrimma

  • Syremask

   Syremask är en mask som ger tilläggssyre till patienter med syrebrist.

   Nyckelord: mask, syre, syrebrist

 • T

  • Takykardi

   Snabb hjärtrytm, hjärtat slår 120-180 slag i minuten.

   Nyckelord: hjärtrusning

  • Terminalvård

   Symptomlindrande vård av en döende patient.

   Nyckelord: palliativ vård, döden närmar sig

  • Thorax

   Den del av kroppen som befinner sig mellan halsen och magen och består av bröstkotor, revben och bröstbenet. När man talar om thorax hänvisar man ofta till lungröntgen.

   Nyckelord: bröstkorg, lungor

 • U

  • Uppvakningsrum

   En postoperativ övervakningsavdelning i anslutning till operationssalen där patientens tillstånd kan övervakas strax efter operationen. I uppvakningsrummet görs det även förberedelser inför operationen och genomförs olika vårdingrepp.

   Nyckelord: postoperativ övervakningsavdelning, postoperativ övervakning, postoperativ vård

  • Urinflaska

   En urinflaska som är avsedd för män.

   Nyckelord: urinflaska

  • Urinkateter

   En tunn, flexibel slang som förs in i urinblåsan för att få den tömd. Används för att mäta urinmängden eller i situationer där patienten av någon anledning inte kan urinera.

   Nyckelord: slang, flexibel slang, tunn slang, urinering

 • V

  • VB

   Kalium, Natrium ja Kreatin -laboratorieprovvärden.

   Nyckelord: vätskebalans, blodprov, venprov, laboratorieprov

  • Venkanyl

   En tunn slang som sätts vanligen in i en ven i armen i syfte att tillföra läkemedel eller vätska i kroppen.

   Nyckelord: venkanyl, kanyl, viggo, dropp

  • Viskeral

   Som kommer från inre organ, till exempel viskeralt fett eller viskeral smärta.

   Nyckelord: invärtes, med avseende på inre organ

  • Värmetäcke

   Ett värmetäcke används för att upprätthålla vanlig kroppstemperatur. Dessutom kan olika olika slags värmemadrasser, varmluftstäcken och varma vätskor användas.

   Nyckelord: värmemadrass, varmluftstäcke, värmning, varma vätskor

  • Vårdavdelning

   I hälsovårdscentralens eller sjukhusets vårdavdelning vårdas patienter som måste övervakas och vårdas över natten. Avdelningen kan vara specialiserad på vissa typer av sjukdomar (t.ex. canceravdelningar).

   Nyckelord: avdelning

  • Vårdjournal

   Patientens vårdjournal som finns i hälsovårdens informationssystem och innehåller texter om patienten skrivna av yrkeskunniga personer inom hälsovården, information om de sjukdomar som patienten har, de undersökningar som har gjorts och deras resultat och den vård som patienten har fått.

   Nyckelord: sjukjournal

 • Y

  • Ytbedövning

   Ytbedövning av huden eller slemhinnan antingen med spray, droppe, kräm eller gel.

   Nyckelord: hudbedövning, slemhinnebedövning

 • Å

  • Återupplivning

   Återställning av livsfunktioner genom att konstgjort upprätthålla patientens blodcirkulation och andning.

   Nyckelord: resuskitation

Uppdaterad 1.5.2021