Medicinska produkter och CE-märkning i Hälsobyn

En medicinsk produkt kan till exempel vara en apparat eller programvara som används i vården av en patient och som stöd för vårdbeslut.

HUS är det första europeiska sjukhuset som fick rätt att utarbeta CE-märkta medicintekniska produkter och tillämpningar. För klienterna och patienterna i Hälsobyn innebär detta att de kan lita på att applikationerna i Hälsobyn har en hög kvalitet och på patientsäkerheten.

Digitali​seringen har lockat många aktörer till marknaden som ställer hälso- och sjukvårdsapplikationer till människornas förfogande. För att hejda denna vilda marknad har man inom EU skapat ett system för att se till att de medicintekniska produkterna som publiceras är tillförlitliga, kliniskt och tekniskt testade och fungerar enligt sitt syfte. Systemet kräver CE-märkning av medicintekniska produkter och att kvalitetssystemet ISO13485 beaktas.

För att en organisation ska kunna tillverka medicintekniska produkter för användning utanför sin egen organisation måste dess kvalitetssystem utvärderas, dvs. auditeras.

Uppdaterad  18.3.2022

Kyllä