Vem har tillgång till den information som Hälsobyn behandlar? (medborgare)

​Vem har tillgång till dina uppgifter och till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Egenvårdsprogram i servicekanalen Min vårdväg

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utan separat samtycke eller din begäran. Vi använder dock tjänsteleverantörer för att underhålla systemen och dessa aktörer har begränsad tillgång till dina personuppgifter på grund av sin uppgift.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter utanför EU/EES.

Digitala vårdvägar

Tillgången till dina personuppgifter är begränsad utifrån ditt samtycke så att endast den hälso- och sjukvårdsenhet som deltar i din vård har tillgång till dina uppgifter. Tillgång till dina uppgifter förutsätter alltså alltid en vårdrelation.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter utanför EU/EES.

Hur länge förvarar vi dina uppgifter?

Egenvårdsprogram i servicekanalen Min vårdväg

Dina klientuppgifter sparas i fem år från den sista inloggningen.

Digitala vårdvägar

Behandlingen av dina personuppgifter på de digitala vårdvägarna omfattas av lagstadgade lagringsskyldigheter. Dina patientjournaler lagras i patientdatasystemen hos respektive vårdinstans. Den vanligaste förvaringstiden för journalhandlingar är 12 år efter dödsfallet eller 120 år efter födelsen.

Dagböcker och andra blanketter för datainsamling förvaras i 12 år från det att de upprättats eller tills uppgifterna har överförts till patientdatasystemet.

Uppdaterad  4.2.2022

Kyllä