Rättigheter i anslutning till personuppgifter i Hälsobyn (medborgare)

Vilka är dina rättigheter?

Egenvårdsprogram i servicekanalen Min vårdväg

Om du har loggat in på Min vårdväg utan vårdrelation och vill använda dina rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter gällande personuppgift kan du kontakta HUS centralregistratorskontor per brev.

  • Kontaktuppgifter: HUS Centralregistratur, PB 200, 00029 HUS.

Digitala vårdvägar

Om du använder tjänsten som en del av en vårdrelation är det sjukvårdsdistrikt som ansvarar för din vård registeransvarig. Då kan du kontakta det aktuella sjukvårdsdistriktet per brev.

  • HUS kontaktuppgifter: HUS Centralregistratur, PB 200, 00029 HUS.
  • Kontaktuppgifter till Birkalands sjukvårdsdistrikt: Tammerfors universitetssjukhus, Potilaskertomuskeskus, PB 2000, 33521 Tammerfors Birkalands sjukvårdsdistrikt Registratorskontoret, PB 2000, 33521 Tammerfors
  • Kontaktuppgifter till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt: Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, Registratorskontoret, PB 100, 70029 KYS
  • Kontaktuppgifter till Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt: Uleåborgs universitetssjukhus, potilaskertomusarkisto, PB 50, 90029 OYS Uleåborgs universitetssjukhus, Registratorskontoret PB 10, 90029 OYS
  • Kontaktuppgifter till Päijät-Häme välfärdssamkommun (PHHYKY): Mari Kallinen, dataskyddsombud tfn 044 482 8241 e-post: Mari.kallinen@phsotey.fi Päijät-Häme välfärdssamkommun HALL K1 våning Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahtis
  • Kontaktuppgifter till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts och Åucs registratorskontor, PB 52, 20521 Åbo
Haitarin otsikkotaso2
Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och rätt att få se dessa uppgifter. Dessutom har du rätt att veta vem som har behandlat dina personuppgifter under de senaste två åren.

Rätt att kräva att dina uppgifter korrigeras

Det är vår skyldighet att hålla dina personuppgifter uppdaterade. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga har du rätt att kräva att dina uppgifter korrigeras. Du kan också korrigera dina personuppgifter självständigt i samband med inloggningen.

Rätt att kräva att dina uppgifter raderas

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas (rätten att bli bortglömd). I enlighet med anvisningarna från de organisationer som vårdar dig. Observera att det inte nödvändigtvis är möjligt att radera dina uppgifter från Min Vårdväg på grund av våra lagstadgade lagringsskyldigheter (94/2022).

Uppgifter som finns på Mina Vårdväg förvaras pseudonymiserade och uppgifterna kan inte direkt kopplas till en enskild person. Pseudonymiserad information kan utifrån lagen om sekundär användning av social- och hälsouppgifter (552/2019) användas bl.a. för planering av kunskapsbaserad ledning.

Rätt att få dina uppgifter överförda

Du har rätt att begära att dina uppgifter i maskinläsbar form och om detta är tekniskt möjligt, rätt att få uppgifterna överförda direkt till en annan tjänsteleverantör. Denna rättighet gäller till exempel dina journalanteckningar eller andra uppgifter som du har matat in.

Rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas

Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta innebär att vi bara har rätt att förvara personuppgifter, men inte att använda dem på annat sätt. Du kan kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du kräver att dina personuppgifter raderas eller korrigeras. Behandlingen av uppgifterna begränsas då tills det har kontrollerats att dina uppgifter är aktuella eller tills ett beslut om att radera uppgifterna har fattats.

Besvärsrätt till tillsynsmyndigheten

Dataskydd är viktigt för oss och vi hoppas att du kontaktar oss om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Om du anser att dina lagstadgade rättigheter har kränkts eller att behandlingen av personuppgifter strider mot gällande lagstiftning har du också rätt att lämna in ett klagomål till den nationella dataskyddsmyndigheten. Mer information om dina rättigheter finns på webbplatsen Dataombudsmannens byrå.

Uppdaterad  25.5.2022

Kyllä