Parternas ansvar i Hälsobyn

Tjänsteleverantörens ansvar

​Tjänsterna och innehållet i Hälsobyn har sammanställts utgående från tillförlitlig, säker och forskningsbaserad information. Innehållet som har producerats av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården har granskats av ansvariga aktörer inom Finlands universitetssjukvårdsdistrikts specialområden och kliniker och utgörs av säker hälsoinformation av hög kvalitet.

Informationen i Hälsobyn är granskad och korrekt, men för den enskilda användaren av webbplatsen är informationen endast riktgivande. Därmed ersätter innehåll och anvisningar som finns i den öppna delen av Hälsobyn inte bedömningar av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården eller diagnoser ställda av läkare, vilka grundar sig på en klinisk bedömning av den aktuella situationen.

Finlands universitetssjukvårdsdistrikt eller andra serviceproducenter inom hälso- och sjukvården är inte skyldiga att följa det innehåll eller de principer som nämns på webbplatsen för en enskild patients del, utan vårdansvaret kvarstår alltid hos den behandlande parten. Sjukvårdsdistrikten tar inte heller ansvar för hur innehållet i tjänsten förstås, tillämpas, följs eller tolkas av den enskilda läsaren.

Hälsobyn ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som beror på användningen av denna webbplats eller dessa elektroniska tjänster eller att användningen förhindras eller för skada som anknyter till detta. Hälsobyn garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott och felfritt. Den elektroniska information som publiceras på Hälsobyns webbplats har producerats endast i informationssyfte, om man inte separat och uttryckligen har avtalat om annat.

Information levererad av tredje part

Hälsobyn ansvarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part och till vilket det eventuellt finns en länk på denna webbplats.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för att de uppgifter som han eller hon lämnar via webbplatsen är riktiga och kommer fram. Användaren försäkrar och ansvarar för att han eller hon inte lämnar lagstridigt eller osakligt material på denna webbplats. Användaren ska med alla rimliga metoder försäkra sig om att det levererade materialet inte innehåller skadlig programvara eller är skadligt på något annat sätt.​

Personuppgifter

Personuppgifter samlas inte på Hälsobyns öppna webbplats. För Hälsobyns tjänster där registrering eller inloggning krävs finns separata registerbeskrivningar.

Uppdaterad  4.2.2022

Kyllä