Gå till sidans innehåll

Hur inverkar handeksem på arbetsförmågan?

Många gånger uppkommer handeksem först i vuxen ålder utan tidigare eksem och är därför svårt att förutse.

Atopiskt handeksem uppstår ofta dock redan i barndomen eller ungdomen. Eftersom atopi är en bestående egenskap och atopiskt handeksem förvärras på grund av olika faktorer som irriterar huden rekommenderas det att man beaktar detta redan vid planeringen av kommande studier och yrkesval.

De mest rekommenderade arbetena för en patient med handeksem är arbetsuppgifter där händerna hålls rena och torra, till exempel kontorsarbete.

Faktorer som förvärrar handeksem är vått arbete, hantering av livsmedel, riklig handtvätt, baddande effekt av skyddshandskar, smutsiga och dammiga arbetsuppgifter, hantering av starka ämnen, såsom lösningar, oljor och rengöringsmedel, samt omfattande mekaniska belastning. Dessa faktorer förekommer vanligtvis i till exempel köksarbete, livsmedelsarbete, städarbete, vårdarbete som kräver hög hygiennivå, frisör- och skönhetsbranschen, massagearbete, smutsiga och dammiga arbetsuppgifter inom till exempel byggbranschen, VVS-arbeten, bilmontering, maskinbearbetning och många branscher inom industrin.

Vid behov bör man diskutera yrkesvalet med till exempel TE-byrån (arbets- och näringsbyrån) eller läroinrättningarnas yrkeshandledare.

Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade sjukdomen med hudsymtom. Arbetsrelaterat handeksem kan vara irritationseksem, allergiskt kontakteksem eller proteinkontakteksem.

Det finns skäl att misstänka yrkessjukdom om eksemet har uppstått i en arbetssituation som eventuellt hör samman med ämnen som orsakar handeksem och som patienten hanterar i sitt arbete eller som kommer i kontakt med huden. Ett arbetsrelaterat handeksem blir bättre inom några veckor när man är borta från arbetet i de fall man inte exponeras för ämnet i fråga på fritiden, och förvärras när man återgår till arbetet.

Genom allergiundersökningar utreds eller utesluts eventuell kontaktallergi. Om man kan konstatera kontaktallergi görs en bedömning av om den är arbetsrelaterad och på vilket sätt den är kopplad till de aktuella hudsymtomen. Om man inte kan konstatera kontaktallergi som skulle förklara handeksemet utreds vid behov om eksemet är arbetsrelaterat med hjälp av sjukledighetsuppföljning. Yrkesjsukdomsundersökningarna kan inledas till exempel inom företagshälsovården eller om sådan inte finns, på den egna hälsostationen. Epikutanundersökningarna genomförs vid centralsjukhusens och universitetssjukhusens enheter för hudsjukdomar och vid Arbetshälsoinstitutet. Arbetsgivarens olycksfallsförsäkringsbolag ska informeras om misstanken om yrkessjukdom med en kopia av sjukjournalen eller ett E-utlåtande. Försäkringsbolaget ersätter då kostnaderna för en välgrundad misstanke om yrekssjukdom och ger ett beslut om yrkessjukdom. Det försäkringsskydd som omfattar företagares yrkessjukdomar ingår i företagarens frivilliga olycksfallsförsäkring.

Handeksem kan märkbart begränsa arbetsförmågan. I fall av yrkessjukdom kan patienten ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering som ersätts av olycksfallsförsäkringsbolaget eller arbetspensionsbolaget, såvida de begränsningar som yrkessjukdomen ställer gör det omöjligt att fortsätta i yrket i fråga. I första hand bör man dock sträva efter att anpassa arbetsuppgifterna eller omorganisera arbetsmetoderna i samarbete med arbetsgivaren och företagshälsovården, till exempel genom att förbättra skyddet av händerna eller byta de ämnen som används i arbetet.

Atopiskt handeksem är inte arbetsrelaterat, men kan ändå begränsa arbetsförmågan. Även andra långvariga hudsjukdomar på händerna kan påverka arbetsförmågan. Det viktigaste är att behandla hudsjukdomen på ett vederbörligt sätt. Om arbetsuppgifterna tydligt förvärrar symtomen och behandlingen av huden orsakar oskälig långvarig belastning och eksemet utgör ett hot mot arbetsförmågan kan man med ett B-utlåtande från en läkare ansöka om yrkesinriktad rehabilitering från arbetspensionsbolaget eller FPA. Vanligtvis motsvarar eller kompletterar rehabiliteringen patientens tidigare yrkesexamen. Rehabiliteringen kan också utgöras av arbetsprövning. Patienten ansöker själv om studieplats och rehabiliteringsstödet beviljas när kriterierna för rehabilitering uppfylls.

Uppdaterad 15.8.2018