Gå till sidans innehåll

Talidentifiering

Vid talaudiometri utreds hörselsystemets förmåga att identifiera tal.

Som hjälp vid undersökningen används ett förinspelat talmaterial. Vid talförståelsetest i brus (HINT) ökas svårighetsgraden genom att man lägger till ett bakgrundsbrus som försvårar talidentifieringen.

Det högra och vänstra örats förmåga att identifiera tal kan anges i procent och som volymnivåer.

Syftet med en talaudiometrisk undersökning är att utreda hur mycket den undersökta kan tolka rätt av det uppspelade talmaterialet med olika ljudstyrkor. Resultatet kan anges som den ljudstyrka vid vilken den undersökta kan återge hälften av det uppspelade talet korrekt. Denna 50 %-identifieringsnivå kallas för hörseltröskel.

I undersökningen kan man även ta reda på den ljudstyrka vid vilken den undersökta kan identifiera tal så bra som möjligt. Resultatet kan anges som ett talaudiogram som beskriver den procentuella andel man identifierar av det uppspelade talmaterialet vid olika ljudstyrkor.

Talaudiometri används för att bekräfta resultatet från tonaudiometrin och för att bedöma den funktionella störning som hörselnedsättningen ger. Dessutom används talaudiometri som hjälp vid planeringen och uppföljningen av rehabiliteringsåtgärder till exempel när man väljer öra för rehabilitering med hörapparat. Vid behov kan talaudiometri användas för att bedöma hörselkurvans tillförlitlighet.

Vid talaudiometri används stavelser, ord eller meningar. Det använda talmaterialet påverkar undersökningens svårighetsgrad; den undersöktas slutledningsförmåga gör att talaudiometri med meningar är lättare än när talaudiometrin görs med enskilda stavelser.

Talmaterialet spelas upp för den undersökta med hörlurar eller högtalare. I materialet är förekomsten av olika ljud motsvarande som i det språk som personen talar. Den undersökta återger det tal han eller hon har hört och svaren skrivs upp. I vissa fall väljer den undersökta bland olika alternativ.

En talaudiometrisk undersökning görs i den mån det är möjligt alltid på den undersöktas modersmål. Den undersöktas ålder och utvecklingsnivå påverkar också vilken talaudiometrisk undersökning som väljs.

Med talförståelsetest i brus undersöks talidentifieringen i bakgrundsbrus. Testresultatet är en tal-i-brus-tröskel, det vill säga ett signalbrusförhållande (enheten dB SNR), vid vilket den undersökta identifierar hälften av talmaterialet i testet korrekt.

Talförståelsetest i brus beskriver bättre än talaudiogrammet hur man klarar sig i praktiska hörmiljöer. Talförståelsetest i brus spelar en viktig roll för modern diagnostik av hörselnedsättningar och uppföljning av hörselrehabilitering.

Uppdaterad 25.5.2021