Gå till sidans innehåll

Medfödda hjärtfel

Medfödda hjärtfel hos vuxna kräver i regel livslång uppföljning. Lindriga medfödda hjärtfel hos vuxna kan ofta korrigeras med kateterteknik.

Det första besöket till vuxenkardiologin bokas i allmänhet enligt barnkardiologens rekommendation. Om hjärtats tillstånd är stabilt och inga särskilda symtom förekommer, förlängs kontrollintervallet eller så behövs inga kontroller alls.

En del av patienterna följs upp på det universitets- eller centralsjukhus som ligger närmast hemorten och för en del planeras samuppföljning, varvid vartannat besök görs på det egna sjukhuset och vartannat på en specialpoliklinik för medfödda hjärtfel. De patienter som har samuppföljning har i regel de svåraste hjärtfelen (enkammarhjärta, patienter för vilka hjärttransplantation övervägs osv.)

Alla operationer av medfödda hjärtfel och de mest krävande kateterburna ingreppen samt en del av undersökningarna har koncentrerats till HUCS Mejlans sjukhus, eftersom de är så sällsynta.

Vid följande symtom ska kontakt tas med hälso- och sjukvården:

  • Ny, frekvent uppträdande rytmrubbning, andnöd, bröstsmärta, svullnader, ovanlig trötthet utan någon annan förklarande orsak, yrsel, svimningskänsla eller svimning.

  • Kontakta i första hand den närmaste behandlande enheten som sköter uppföljningen av ditt hjärtfel. Om du inte har regelbunden uppföljning ska du söka dig till hälsovårdscentralen eller företagshälsovården, varifrån du vid behov remitteras till fortsatta undersökningar.

  • Om symtomen är kraftiga eller långvariga ska du uppsöka den närmaste jourmottagningen eller ringa 112.

Uppdaterad 10.9.2020