Gå till sidans innehåll

Uppföljning av symtomen vid hjärtsvikt

Symtomen vid hjärtsvikt orsakar kan variera individuellt. Det är viktigt att du vet vilka symtom som kan förekomma och att du känner igen dem i din egen kropp.

Genom att observera symtomen kan man utvärdera läkemedelsbehandlingens effekt, hjärtsjukdomens svårighetsgrad och behovet av att göra ändringar i behandlingen.

Vet du vad du ska göra om symtomen förvärras?

Om du inte har:

 • andnöd

 • svullnad

 • viktökning

 • svårigheter att klara av fysisk ansträngning på din egen prestationsnivå

kan du fortsätta:

 • ta dina mediciner enligt anvisningarna

 • följa din vikt regelbundet

 • äta kost med låg salthalt

 • göra dina kontroller enligt överenskommelse

Om:

 • vikten har ökat med över 2 kg på 3–7 dagar

 • du har ökad andnöd

 • ökad yrsel

 • torrhosta

 • nya rytmrubbningar eller

 • du är orolig

Detta innebär följande:

 • Dina symtom tyder på att din läkemedelsbehandling måste justeras.

 • Om du har fått anvisningar om att ändra doseringen av vätskedrivande läkemedel, följ anvisningarna.

 • Kontakta din egen skötare eller läkare eller ring Jourhjälpen på numret 116 117.

Om:

 • du drabbas av kraftig eller plötslig andnöd som inte lindras i vila eller

 • bröstsmärtor som inte lindras med nitro

OBS!

 • Kontakta genast läkaren eller akutmottagningen!

 • Ring 112

Hjärtsvikt gör att det lätt samlas vätska i kroppen, vilket syns i form av svullnad i de nedre extremiteterna och viktökning.

Svullnad i de nedre extremiteterna kan lätt observeras genom att trycka med tummen på underbenets framsida i några sekunder. Har man svullnad i benet, orsakar trycket en grop som kvarstår.

Sömnen har en stor betydelse för människans välbefinnande. Andnöd och andra symtom kan dock göra det svårt att sova eller störa sömnen.

Med hjärtsvikt förknippas insomningssvårigheter eller osammanhängande sömn. Om du upprepade gånger måste lägga till fler kuddar under huvudet för att underlätta andningen, kan detta vara ett tecken på försämring av hjärtsvikten. I detta fall ska du kontakta din egen skötare.

Varför avbryts nattsömnen, varför känner jag mig inte utvilad?

Om din nattsömn avbryts på grund av nattliga trängningar, ska du ta det vätskedrivande läkemedlet på morgonen eller under dagen så att det inte ökar urineringsbehovet nattetid. Trängningar är också ett symtom på hjärtsvikt och hos män kan trängningar orsakas av urologiska orsaker såsom prostatabesvär.

Ibland kan sömnapné vara orsaken bakom trötthet dagtid. Man talar om sömnapné när det förekommer andningsuppehåll och snarkning som varar över tio sekunder under sömnen. Sömnapné försämrar syretillförseln till kroppen och kan försvåra symtomen på hjärtsvikt.

En sjukdom orsakar ofta oro och osäkerhet.

Det är viktigt att du hittar någon som kan lyssna på din oro, eftersom det är bra att prata om den. Förutom närstående och yrkesutbildade personer kan kamratstöd vara till hjälp i olika skeden av sjukdomen.

Även om insjuknandet kan vara en kris och symtomen besvärliga, är det viktigt att du kommer ihåg att du är mycket mer än bara din sjukdom. Det är viktigt att du bevarar din identitet och håller fast vid dina relationer och dina gränser. Det är bra om du orkar upprätthålla meningsfulla rutiner och intressen eller hittar nya alternativ för dem.

Insjuknandet och att livet förändras kan utlösa depression. Om depressionen blir långvarig tar den krafter från behandlingen av hjärtsjukdomen.

Hur känner jag igen depression?

 • trötthet och kraftlöshet

 • ointresse och avsaknad av känslan av lust

 • känslor av värdelöshet och skuld

 • intresset för det egna välbefinnandet har försvunnit

 • sömnstörningar

 • minskad koncentrationsförmåga

 • oro

 • självdestruktiva tankar

Om du känner dig ständigt deprimerad eller om dina symtom har pågått i över två veckor ska du prata om dem med din egen skötare eller läkare.

Uppdaterad 27.12.2022