Gå till sidans innehåll

Orsaker till neuropsykologiska symtom

Svårighetsgraden av neuropsykologiska symtom kan variera från lindriga och övergående störningar till permanenta och svåra förändringar i funktionsförmågan. Orsaken kan vara en hjärnsjukdom eller en skada i hjärnan, men det är inte alltid fallet.

Det neuropsykologiska syndromet är alltid individuellt. Symtomen varierar från svårigheter att bearbeta information till problem med känsloreglering och beteendemässiga problem. Hjärnsjukdomens eller hjärnskadans typ och svårighetsgrad, var hjärnskadan sitter, hjärnans utvecklingsstadium och det allmänna hälsotillståndet påverkar alla hur störningarna kommer till uttryck.

Olika hjärnfunktioner är koncentrerade till olika delar av hjärnan. För att få en helhetsbild av de neuropsykologiska störningarna är det viktigt att veta vilken del av hjärnan skadan sitter i och hur omfattande den är. Det spelar också roll om funktionsstörningen i hjärnan är relaterad till utvecklingen i barndomen, om den uppstod i vuxen ålder eller senare i livet.

Orsaken till ett neuropsykologiskt symtom är inte alltid neurologisk. Symtomet kan också vara resultatet av en vanlig stressfaktor i livet eller brist på sömn, vilket gör det svårt att koncentrera sig och verksamheten blir ineffektiv. I detta fall är det fråga om en övergående störning.

Med utvecklingsrelaterade avvikelser i det centrala nervsystemet avses omfattande utvecklingsförseningar eller begränsade specifika svårigheter att bearbeta information och inlärningssvårigheter, som vanligtvis konstateras redan i barndomen. Sådana är bland annat dyslexi och aktivitets- och uppmärksamhetsstörningar (ADHD). En intellektuell funktionsnedsättning och autism är exempel på mer omfattande avvikelser i hjärnans utveckling.

De neuropsykologiska symtomen i samband med en plötslig neurologisk sjukdom, såsom cirkulationsstörning i hjärnan, hjärninflammation eller hjärnskada till följd av en olycka, är mest uttalade omedelbart efter hjärnhändelsen. Vanliga symtom är svårigheter med minne, uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Afasisymtom i samband med tal och en ensidig uppmärksamhetsstörning, dvs. neglekt, är vanligtvis resultatet av en cirkulationsstörning i hjärnan. Symtom som börjar plötsligt lindras ibland snabbt när återhämtningen börjar. En del av störningarna kan vara permanenta.

OBS! Vid plötsligt uppträdande symtom på cirkulationsstörning i hjärnan, t.ex. hängande mungipa, kraftlöshet eller domningar i ena armen eller benet, talstörningar, synrubbningar (dubbelseende eller synfältsbortfall), samt balansproblem, gångsvårigheter och yrsel, ska man omedelbart söka hjälp. Ring då nödnumret 112.

De neuropsykologiska symtom som är förknippade med affektiva och andra psykiska störningar varierar beroende på tillståndet och lindras, till exempel vid depression, i takt med återhämtningen från sjukdomen. På samma sätt tenderar koncentrations- och minnesproblem som orsakas av stress, sömnbrist eller trötthet att försvinna när den belastande situationen lättar.

Symtomen på progressiva demenssjukdomar börjar vanligtvis så småningom och blir allt svårare med tiden. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Vaskulär demenssjukdom är också vanligt förekommande. Den är förknippad med olika typer av cirkulationsstörningar i hjärnan.

Uppdaterad 12.3.2021