Gå till sidans innehåll

Skadlig läkemedelsanvändning och hjärnan

De vanligaste läkemedlen som missbrukas är lugnande läkemedel som används för att behandla ångest och sömnlöshet, eller preparat som av avsedda för smärtlindring.

Med läkemedelsmissbruk avses nöjesanvändning eller användning av läkemedel som berusningsmedel och självmedicinering. När till exempel sömntabletter, lugnande läkemedel eller starka smärtstillande läkemedel används utan läkares ordination, i högre doser eller för andra ändamål än vad som ordinerats. Ofta är läkemedelsmissbruk kopplat till ett missbruks- eller beroendeproblem.

Läkemedelsmissbruk kan också vara oavsiktligt om man missförstått läkarens anvisningar eller kommer ihåg dem fel. Om du är osäker på den korrekta doseringen av ett läkemedel ska du kontakta din vårdenhet.

Effekter av missbruk på informationsbearbetning

De vanligaste lugnande läkemedlen, bensodiazepiner, är tröttande, utsätter för olyckor och kan orsaka perceptuella störningar, minnessvårigheter och till och med förvirring. Vid överdriven användning är biverkningarna mer uttalade. Långvarig användning av lugnande medel kan försämra funktionerna för informationsbearbetning i stor utsträckning.

En för hög dos av vissa sömnmedel orsakar dagtrötthet och koncentrationssvårigheter samt försämrar finmotoriken och minnet. Missbruk av sömnmedel kan vara förknippat med förvirring och glömskhet som förekommer på morgnarna.

Psykofarmaka som används vid psykiatrisk behandling kan orsaka till exempel minnesstörningar, förvirring och okontrollerat beteende om de används fel.

Nödsituationer

Vid felaktig användning kan läkemedel utsätta för förgiftning och olyckor. Ring det allmänna nödnumret 112 i nödsituationer.

Uppdaterad 12.3.2021