Gå till sidans innehåll

Störningar i räkneförmågan

Räknesvårigheter hos vuxna är ofta multifaktoriella. Det kan handla om en enskild störning, men det kan också vara ett delområde av svårigheter med informationsbearbetning.

Akalkyli är när de redan förvärvade räknefärdigheterna försämras och det är svårt att utföra beräkningsprocesser. Vid en svår störning förekommer svårigheter med att känna igen tal och siffror och förstå grundläggande aritmetik. I mildare fall går det att göra själva beräkningen, men funktionen är felaktig.

Räknesvårigheter är ofta förknippade med talstörningar (afasi). Afasi kan innebära svårigheter att känna igen, läsa eller skriva siffror, felaktig benämning av siffror och svårigheter att förstå matematiska begrepp.

Det primära problemet kan vara den visuella perceptionen. En visuospatial störning kan ta sig uttryck genom att personen förväxlar kolumner i additions- och subtraktionsberäkningar eller blandar ihop siffror. Hen kan skriva siffrorna åt fel håll, eller byta plats på siffrorna. Visuospatial perception behövs för att förstå beräkningsanvisningar, tallinjen, avstånd och kvoter. Vid neglekt kan en uppgift lämnas oavslutad när personen bara räknar ena sidan av en beräkningsuppgift.

Minnessvårigheter kan göra det svårt att komma ihåg beräkningsreglerna eller att hålla reda på de olika stegen i uppgiften. Vid funktionsstörningar i arbetsminnet kan huvudräkning vara svår.

Problem med de exekutiva funktionerna kan göra det svårt att starta eller slutföra beräkningar. I sådana fall kan utförandet lämnas oavslutat eller så kan steg i beräkningen som redan har utförts upprepas i onödan.

Uppmärksamhetssvårigheter kan leda till obetänksamhet, felaktigheter och felberäkningar.

Uppdaterad 12.3.2021