Gå till sidans innehåll

Den psykiska hälsan efter fetmaoperationen

Det är normalt att uppleva känslor som känns främmande när man går igenom stora förändringar i livet. Det finns flera ställen att vända sig till för att få hjälp och kamratstöd vid behov.

Perioden efter viktnedgången kan vara full av förväntningar. Du kanske har nekat dig själv något för att du är överviktig, eller tänkt "när jag har gått ner i vikt, då...". Du kanske också tror att livets bitar kommer att falla på plats när vikten går ner. Förändringen är oftast positiv, men det är bra att se kritiskt på förväntningarna.

Vid stora förändringar i livet är det normalt att uppleva känslor som tidigare var främmande. Förändringar går sällan smidigt, ofta kan det uppstå svackor på vägen och tron kan sättas på prov.

En eventuell besvikelse kan bero på att vikten inte går ner som förväntat, att den börjar stiga igen eller att viktminskningen inte löser utmaningarna på andra områden i livet. Oro för viktuppgång är också vanligt efter operationen. Känsloätande kan vara ett sätt att hantera livets utmaningar, men i stället är det värt att söka hjälp till exempel hos hälso- och sjukvården eller en patientförening.

Kom ihåg att du kan ta upp frågor om det psykiska välbefinnandet med kirurgen, läkaren i inremedicin eller på näringsterapeutens mottagning under dina uppföljningsbesök efter operationen. Ibland kan några bedömnings- och stödbesök hos vårdpersonal inom psykiatrin lösa problemen, ibland kan man också behöva vidare stöd på hemortens psykiatriska poliklinik.

Man kan alltid kontakta den egna hälsocentralen i ärenden gällande det psykiska välbefinnandet eller psykiska symtom. Hälsocentralerna erbjuder utredningar och psykisk första hjälp i krissituationer. På hälsocentraler behandlas lindrigare psykiska störningar, t.ex. lindrig till måttlig depression och ångeststörningar. Vid behov hänvisar hälsocentralen dig med remiss till den specialiserade sjukvården inom psykiatrin. Företagshälsovården erbjuder också utredningar och psykisk första hjälp i krissituationer.

HUS upprätthåller webbportalen Psykporten.fi, där det finns verktyg för det psykiska välbefinnandet, guider för egenvård, en symtomnavigator och en mängd kontaktuppgifter.

I avsnittet Egenvård i Hälsoviktshuset hittar du Motivationsvågen, som innehåller övningar som stöder din livsförändring och hanteringen av sammanhängande tankar och känslor.

Kamratstöd är värdefullt och är till nytta både före och efter operationen. Kamratstöd handlar om att dela med sig av sina erfarenheter med en annan person som gått igenom samma sak. Dess viktigaste element är att berätta och lyssna.

Kamratstöd kan fås från många källor, t.ex. bekantskapskretsen, en viktkontrollgrupp eller föreningar som erbjuder stöd. Ibland är det lättare att prata med en främling än med en familjemedlem eller vän. Mer information om kamratstöd finns på Kamrathuset i Hälsobyn.

LILE ry är en registrerad nationell patientförening för patienter som genomgått en fetmaoperation, där du kan få adekvat information och stöd i olika livssituationer. LILE ry har mycket verksamhet och möten både regionalt och nationellt.

Mer information om LILE ry:s verksamhet finns på föreningens webbplats.

De närstående kan i bästa fall utgöra ett värdefullt nätverk av stöd under operationen och efter den. För att detta ska fungera är det viktigt att vännerna förstår vad det är fråga om. Hur öppen har du varit mot dina närstående om operationen och dina tankar och känslor kring den? Hur ser ditt stödnätverk ut?

Uppdaterad 10.11.2020