Gå till sidans innehåll

Hur söker jag mig till en fetmaoperation?

Du bör börja med att söka vård på en hälsocentral eller hos en företagsläkare. Resan från att överväga fetmaoperation till själva operationen tar sin tid.

Fetmaoperationer i Finland

I Finland utförs fetmaoperationer på universitetssjukhusen och på de stora centralsjukhusen.

Det kan finnas regionala skillnader i behandlingspraxis när det gäller att söka till operation. Innan en patient kan remitteras för en bedömning av behovet för en fetmaoperation bör hen prova en livsstilsbehandling mot fetma. Man bör börja med att söka vård på den egna hälsocentralen eller hos företagsläkaren.

Resan från övervägandet av operation till operationsdagen kan ta upp till flera år, eftersom livsstilsbehandlingen av fetma i grupp eller individuellt och patientens egna reflektioner om förändring tar tid.

Den primära behandlingsformen av fetma är alltid livsstilshandledning.

Vikthantering i grupp eller individuellt

Det första steget i den kirurgiska behandlingen av fetma är individuell, grupp- eller internetbaserad viktkontroll, om den inte redan har prövats. Behandlingen kan ges på din egen hälsocentral, inom företagshälsovården eller på en privat läkarmottagning. Programmet för hälsosam bantning i Hälsoviktshuset är också ett bra alternativ.

Gruppbehandlingen eller den individuella behandlingen

  • måste pågå i minst sex månader

  • målet är att förlora minst fem procent av utgångsvikten.

När kriterierna för operativ behandling av fetma är uppfyllda och en lämplig konservativ behandling har genomförts kan läkaren remittera patienten till internmedicinska kliniken för att träffa en läkare i inre medicin eller en endokrinolog för en bedömning om fetmaoperation.

Läs mer:

Bedömning om en fetmaoperation

Möjligheten till fetmakirurgi som behandling av fetma bedöms individuellt för varje patient. Bedömningen utförs av en läkare i inremedicin eller en endokrinolog och en kirurg, som samråder med experter från en multidisciplinär arbetsgrupp för fetmabehandling. Utöver de ovan nämnda deltar minst en näringsterapeut i teamet och vid behov konsulteras en psykolog eller psykiater.

En läkare i inremedicin eller en endokrinolog bedömer behovet av och fördelarna med en fetmaoperation, eventuella hinder eller nackdelar med operationen och patientens lämplighet för operationen. Ett besök hos en specialist innebär blodprover och en bedömning av behovet av gastroskopi och andra undersökningar. Sömnapné undersöks och behandlas. Detta bör helst ha gjorts innan remissen för operation görs inom primärvården.

Om man beslutar om operativ behandling remitterar läkaren i inremedicin eller endokrinologen patienten till en kirurg som utför fetmaoperationer. Om det inte finns några hinder för fetmaoperationen fattar fetmakirurgen operationsbeslutet och man väljer det lämpligaste operationssättet för patienten.

Längden på operationsköerna varierar. Det tar vanligtvis 2–3 månader från det att man första gången träffat kirurgen tills operationen genomförs.

Uppdaterad 16.6.2022