Gå till sidans innehåll

Vanliga frågor om e-hälsotjänsterna

Har du funderat över användningen av e-hälsovårdstjänster, men du behöver ännu mer information om hur de tjänster du använder fungerar. På webbplatsen finns svar på frågor och bekymmer om e-hälsotjänsterna. 

Nej, alla medborgare kan använda tjänsterna. En hög ålder är inget hinder för användning - tvärtom har många äldre Hälsobyns användare upplevt tjänsterna som mycket nyttiga och nödvändiga. När det gäller barn under 12 år kan vårdnadshavaren alltid uträtta ärenden för barnet i ärenden som gäller vården av barnet.

Användningen av e-hälsovårdstjänsterna är säker. E-hälsovårdstjänster som används som en del av vården, såsom Hälsobyns digitala vårdvägar eller Mina Kanta-sidor, förutsätter stark autentisering såsom till exempel med nätbankskoder. Med stark autentisering säkerställer man att just du loggade in. Ingen utomstående kan se dina hälsouppgifter.

I e-hälsotjänsterna kan du också uträtta ärenden på någon annans vägnar, om du har officiellt tillstånd för det. Till exempel ger vårdnad, fullmakt eller intressebevakningsbeslut dig en möjlighet att uträtta ärenden på någon annans vägnar. Av personer som är över 12 år krävs alltid ett samtycke för att uträtta ärenden för dem.

Hälsobyns e-hälsotjänster har gjorts så lättanvända som möjligt och därför är de inte svåra att använda. De är formade med tanke på användaren tillsammans med personal och erfarenhetsexperter.

Om du använder någon av Hälsobyns tjänster, såsom den digitala vårdvägen som öppnats för dig i och med remiss, kan du be om hjälp av vårdpersonalen.

Om du har något annat bekymmer kopplad till användningen av Hälsobyn får du hjälp när du kontaktar oss via responskanalen, ber om hjälp och väljer alternativet "Jag vill att du kontaktar mig per e-post".

Om ditt ärende gäller din egen vård ska du kontakta din egen vårdenhet eller de regionala hälsovårdstjänsterna direkt.

Det är alltid möjligt att behålla möten ansikte mot ansikte även om e-hälsotjänsten som du använder gör det möjligt att ordna vården digitalt.

För att behandlingen ska lyckas behövs också möten ansikte mot ansikte med hälso- och sjukvårdspersonal för att behandla många sjukdomar och upprätthålla hälsan och de kommer inte att försvinna. När e-hälsovårdstjänsterna planeras funderar man noggrant tillsammans med personal och klienter i vilka situationer det lönar sig att erbjuda vård eller klientjänst via nätet eller chatt och när till exempel besök som distansmottagning ska ordnas.

E-hälsotjänsterna är utformade för att stöda vården av din hälsa på bästa möjliga sätt. Ofta används de parallellt med den traditionella hälso- och sjukvården. I lämpliga situationer kan de även användas i stället för traditionell vård, om klienten också anser att det är ett lämpligt alternativ.

På Hälsobyns e-vårdstigar sker all verksamhet via webben medan personal följer med och vägleder klienten på distans. Detta har varit enligt många klienter en utmärkt möjlighet på grund av att den är så enkel, eftersom det inte är nödvändigt att träffa vårdpersonal ansikte mot ansikte. Om de digitala tjänsterna ändå inte räcker till blir klienten aldrig ensam, utan då ändras vårdplanen. Alla e-hälsovårdstjänster måste alltså inte användas och det är alltid möjligt att återgå till den traditionella vården om du upplever att e-hälsotjänsterna, såsom distansmottagningar, inte passar dig.

I bästa fall underlättar e-hälsotjänsterna kontakten med vårdpersonalen och minskar antalet resor till sjukhuset och anvisningar i pappersform som skickas hem. Behovet av telefonsamtal kan minska till exempel tack vare spalten Vanliga frågor eller chattbotar.

När du använder e-hälsovårdstjänster har hälso- och sjukvårdspersonalen sannolikt till och med mer tid att diskutera frågor som är viktiga för dig.

E-hälsovårdstjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården är tills vidare kostnadsfria för klienterna. De faktiska kostnaderna för vården betalas av din hemkommun.

Information som är öppen för alla är helt gratis och du kan söka och utnyttja information i till exempel Hälsobyns hus var och när som helst.

E-hälsotjänsterna stöder verksamhet som är förenlig med hållbar utveckling på många sätt.

Genom att automatisera rutinarbetet i patientvården kan vi minska miljökonsekvenserna. Till exempel om skötaren, sekreteraren och läkaren behöver skriva ut färre patientanvisningar, infobrev och annan patientpost, minskar pappersförbrukningen.

Å andra sidan sparar distansvården tid för klientens resor när resandet minskar och därmed minskar även utsläppen från trafiken.

Vårdpersonalens möjlighet till flexibelt distansarbete effektiverar bland annat användningen av mottagningslokaler. Senare i framtiden behövs det till exempel färre parkeringsplatser, då många saker i allt större utsträckning inte längre kräver resor till hälso- och sjukvårdens verksamhetsställe, utan ärendet kan skötas hemifrån.

Distansvården har effekt och är effektiv. Det finns många olika typer av tjänster och de medför också många sådana fördelar som inte har kunnat uppnås i de traditionella tjänsterna.

E-hälsotjänsterna utvecklas kontinuerligt så att både klienter och social- och hälsovårdspersonal samt organisationer inom social- och hälsovård drar nytta av dem.

Hälsobyns digitala vårdvägar har planerats med beaktande av vilka hälsofördelar klienterna inom motsvarande e-hälsotjänster har fått ute i världen. Även den befintliga vetenskapliga forskningen har beaktats i planeringen av Hälsobyns digitala vårdvägar.

Vetenskapliga undersökningar görs och information samlas kontinuerligt in för att e-hälsotjänsterna ska vara så effektiva som möjligt. Många av de undersökningar som har gjorts hittills har gett uppmuntrande resultat. I undersökningar har man konstaterat att de internetterapier som leds av terapeuter och som finns på Psykporten i Hälsobyn har gett lika goda resultat som vid den traditionella behandlingen av depressions- och ångestsjukdomar.

Inom flera digitala vårdvägar pågår vetenskapliga undersökningar som kan förväntas ge resultat under de kommande åren. Om du ombeds delta i undersökningen av den digitala vårdvägen uppmuntrar vi dig att delta. Det är ett värdefullt sätt att få mer forskningsdata om distansbehandlingens effektivitet.

Uppdaterad 18.3.2022