Gå till sidans innehåll

Ordlista för e-hälsotjänster

Med hjälp av ordlistan för e-hälsovårdstjänster får du koll på termerna för e-hälsotjänster och lär dig mer om olika tjänster.

​Med hjälp av den här sökfunktionen får du koll på termerna i e-hälsotjänsterna och lär dig mer om olika tjänster!​​

 • A

  • Apotti

   Apotti är ett regionalt enhetligt klient- och patientdatasystem för social- och hälsovårdstjänster. I Apotti ingår HUS Helsingfors universitetssjukhus, Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla, Kervo, Tusby, Lovisa, Ingå och Sjundeå. Syftet med Apotti är bland annat enhetliga verksamhetssätt samt en klientorienterad, kostnadseffektiv och högklassig verksamhet.

 • C

  • Chatt

   Chatten är en webbtjänst där en människa svarar på skrivna frågor i realtid. Om frågorna besvaras av ett datorprogram är det fråga om ett chattbot.

  • Chattbot

   Datorprogrammet som finns på webbplatsen, "roboten" svarar diskussionsmässigt på dialoger som är programmerade i förväg. Chattboten kan vara rådgivande eller ge dig vårdanvisningar eller den kan samla information eller hänvisa till rätt vårdplats. I chattboten för vissa e-hälsotjänster är det möjligt att övergå till att diskutera med en klientrådgivare om klienten ännu önskar mer information efter att ha diskuterat med chattboten.

 • D

  • Datalager för egna uppgifter

   Datalager för egna uppgifter är ett datalager i anslutning till Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor, där medborgaren kan spara sina hälsouppgifter med hjälp av hälsoapplikationer (hälsoappar).

  • Dataskydd

   Dataskyddet garanterar att personuppgifter, såsom patient- och klientuppgifter, skyddas vid behandlingen av uppgifterna. Alla producenter och anordnare av social- och hälsovårdstjänster ska enligt lagen ordna ändamålsenlig insamling och behandling av konfidentiell information.

  • Datasäkerhet

   Genom datasäkerhet säkerställs att personuppgifterna skyddas för utomstående genom tekniska och eventuellt andra åtgärder. Datasäkerheten förhindrar informationsläckage, garanterar att systemen fungerar och bevarar informationens konfidentialitet. Datasäkerheten är ett sätt att genomföra dataskydd. Enligt lagen ska varje producent och anordnare av social- och hälsovård ordna ändamålsenlig datasäkerhet.

  • Distansmottagning

   Distansmottagningen är en mottagning med vårdpersonal som genomförs på internet. Vårdpersonal och patienten möts via en videoförbindelse. Distansmottagningen lämpar sig väl för många olika typer av situationer där fysiska möten mellan patienten och den yrkesutbildade personen inte behövs.

  • Distansvård

   Distansvården inom e-hälsotjänsterna ger säker och interaktiv vård av hälsa eller sjukdom med hjälp av digitala kanaler. Klienten får information och stöd i anslutning till sin sjukdom eller dess vård, till exempel kamratstöd och träning samt kan följa med hur hans eller hennes vård framskrider. Dessutom kan han eller hon hålla kontakt med sin egen vårdplats och sin vårdpersonal till exempel via meddelanden, chatt eller distansmottagning.

 • E

  • E-hälsotjänster

   E-hälsotjänsterna är mångsidiga tjänster som tillhandahålls via digitala kanaler inom hälso- och sjukvården och som utnyttjar mobila apparater, dvs. datorer, mobiltelefoner eller surfplattor, samt internetuppkoppling. E-hälsotjänsterna har gjorts för alla medborgare och patienter och utformats så att de är så enkla och uppenbara att använda som möjligt.

   Ofta kompletterar e-hälsotjänsterna den traditionella hälso- och sjukvården samt mottagningsbesöken samt erbjuder tillförlitlig information som produceras av yrkesutbildade personal. E-hälsotjänsten kan också innehålla elektroniska tjänster. E-bokstaven framför ordet kommer från ordet "electronic" och betyder digitalisering.

  • E-vårdprogram

   Den digitala vårdvägen är Hälsobyns digitala tjänst som kompletterar den traditionella sjukvården och mottagningsbesöken. På den digitala vårdvägen får patienten information, stöd, kamratstöd och träning med anknytning till sin sjukdom eller vård och kan hålla kontakt med vårdpersonal till exempel via meddelanden, chatt eller distansmottagning. Internetterapier är också digitala vårdvägar. Den digitala vårdvägen kan tas i bruk inom den specialiserade sjukvården i samband med vård, terapi eller ingrepp via remiss. De digitala vårdvägarna är ofta lågtröskeltjänster. Patienten använder dem kostnadsfritt.

  • Egenvård

   Egenvård, dvs. egenvård som en del av e-hälsotjänsterna, innebär vård och främjande av den egna hälsan enligt digitalt tillgänglig information och tjänster, kurser och anvisningar som planeras för självständig vård. Egenvården kan genomföras på egen hand på egen tid, utan vårdrelation till hälso- och sjukvårdpersonal. I Hälsobyn finns många egenvårdsprogram och olika guider som ger information, anvisningar och stöd.

  • Egenvårdsprogram

   Med egenvårdsprogram avses en öppen webbkurs i Hälsobyn. Egenvårdsprogrammen är tjänster som har planerats för att stöda självständiga hälsofrämjande åtgärder. Du kommer till dem genom att skapa ett konto och logga in i tjänsten Min vårdväg. Det behövs ingen remiss till egenvårdsprogrammen, utan de är tillgängliga för alla.

  • Elektroniska ärenden

   Elektronisk ärendehantering innebär att ärenden sköts via internet och ingår i e-hälsovårdstjänsterna. Den elektroniska ärendehanteringen inom hälso- och sjukvård är till exempel tidsbokning, ombokning eller avbokning, förnyande av recept, granskning av resultat från laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar, ifyllande av blanketter och sändande av meddelanden.

 • H

  • Hälsobyn

   En webbtjänst för den specialiserade sjukvården som har utvecklats av experter i samarbete med patienter. Vi erbjuder information och stöd för alla, vård för patienter och verktyg för professionella. Inom tjänsten finns virtuella hus för olika livssituationer och symtom.

 • I

  • Internetterapi

   Psykportens nätterapier är digitala vårdvägar som produceras av HUS. Internetterapi är en effektiv vårdform med låg tröskel som grundar sig på självständigt arbete när en nätterapeut, det vill säga vårdpersonal, följer med och styr framskridandet. Internetterapi kan genomföras när det passar en själv och var som helst. Internetterapierna är kostnadsfria för personer som bor i Finland.

 • K

  • Kamratstöd

   Kamratstöd betyder att man delar erfarenheter med någon som varit med om samma sak. Personer som gått igenom samma sak kan berätta om sina egna erfarenheter av hur man klarar av sjukdomen eller av hur man lever med sjukdomen. Kamratstöd kan fås från många olika tjänster både elektroniskt och ansikte mot ansikte.

 • M

  • Maisa

   Maisa är klient- och patientdatasystemet Apottis portal för elektronisk ärendehantering mellan yrkesutbildad personal och en medborgare. I Maisa kan en medborgare sköta sina egna social- och hälsovårdsärenden var som helst och när som helst. Från och med slutet av 2020 är det möjligt att använda Maisa på alla HUS verksamhetsställen.

   I Maisa-portalen kan du:

   • be om råd av yrkesutbildad personal eller lämna en kontaktbegäran

   • granska och komplettera dina social- och hälsouppgifterv

   • titta på undersökningsresultaten

   • boka och avboka tider

   • besvara enkäter före mottagningen

   • spara mätresultat för uppföljning av egenvård

   • utnyttja distansmottagning, dvs. videobesök

   • be om förnyelse av recept genom att gå till Mina Kanta-tjänsten utan ny inloggning.

   Du kan förbereda dig för besöket hemma genom att fylla i preciserande förhandsinformations- och enkätblanketter i lugn och ro i förväg.

  • Min vårdväg

   Min vårdväg i Hälsobyn är en digital servicekanal för hälso- och sjukvården som innehåller e-hälsotjänster och e-tjänster. På Min vårdväg kan patienten vara aktiv i frågor som gäller den egna vården 24/7. Patientens hälsouppgifter och vårdanvisningar följer alltid med. Patienten använder tjänsten kostnadsfritt.

  • Mina Kanta-sidor

   Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarnas egna hälsouppgifter och recept, via vilken man kan bland annat förnya recept och granska sina egna hälsouppgifter. Alla recept ordineras och expedieras numera via Kanta-tjänsterna, till vilka även Mina Kanta-sidor ingår.

 • O

  • Omaolo

   Omaolo är en nationell digital tjänst. Den är en elektronisk service- och kommunikationskanal inom social-, hälso- och mun- och tandvården som stöder egenvård och hänvisar vid behov till ändamålsenlig hjälp. Esbo, Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Siun Sote, Tavastehus, Kuopio, Päijät-Häme välfärdssamkommun, Borgå, Sodankylä, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt samt Mellersta Finlands och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ingår.

  • Omavointi

   En tjänst genom vilken patienterna kan delta i sin vård genom att förmedla information om sitt tillstånd till den behandlande läkaren och vårdpersonalen. Tjänsten finns på adressen omavointi.fi och används i följande:

   • EKSOTE - Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt

   • HUS - Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

   • KSSHP - Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

   • KYS - Kuopio universitetssjukhus

   • LPSHP - samkommunen Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt

   • OYS - Uleåborgs universitetssjukhus

   • ÅUCS - Åbo universitetscentralsjukhus

   • Soite - Mellersta Österbottens samkommun för social- och hälsovårdstjänster

   • Kymsote - samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen

   • Satasairaala - Satakunta sjukvårdsdistrikt

   • PHHYKY - Päijät-Häme välfärdssamkommun

   • LSHP - Lapplands sjukvårdsdistrikt

 • P

  • Primärvård

   Primärvården i Finland är en hälso- och sjukvårdstjänst som är tillgänglig för alla och vars syfte är att stöda och främja befolkningens hälsa. Primärvård tillhandahålls bland annat av hälsovårdscentraler, rådgivningsbyråer, skol- och företagshälsovård samt tandvård. Vid behov kan patienten remitteras från primärvården till fortsatta undersökningar eller till den specialiserade sjukvården.

 • R

  • Remiss

   Remissen är ett elektroniskt dokument som har utfärdats av en läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och med vilket patienten remitteras vidare till vård eller undersökningar. En remiss behövs till exempel för den specialiserade sjukvården.

 • S

  • Specialiserad sjukvård

   Den specialiserade sjukvården är en tjänst inom medicinska och odontologiska specialiteter enligt hälso- och sjukvårdslagen, som ges på sjukhus och som kräver remiss. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av den specialiserade sjukvården. Den specialiserade sjukvårdens tjänster ordnas av sjukvårdsdistrikten, men även privata aktörer kan erbjuda tjänster inom den specialiserade sjukvården.

  • Stark autentisering

   Stark autentisering innebär i e-hälsotjänsterna att klienten identifieras på ett tillförlitligt sätt i tjänster som kräver inloggning genom elektroniska metoder som fastställts på förhand. Vid inloggningen kan man använda till exempel mobilcertifikat, nätbankskoder eller elektroniskt identitetskort. Alla tjänster, såsom information som är öppen för alla medborgare och chattbotar, kräver dock ingen inloggning.

 • T

  • Tillgänglighet

   Tillgänglighet innebär att digitala tjänster tillhandahålls så att de är så användbara som möjligt för alla användare. Tillgänglighet i webbtjänster är som tillgänglighet i den fysiska världen:

   • Webbtjänsten kan användas med tekniska hjälpmedel, den är felfritt kodad och följer standarder.

   • Webbtjänstens innehåll är begriplig och lätt att till sig.

 • U

  • Uträttande av ärenden på någon annans vägnar

   I e-hälsovårdstjänster avses uträttande av ärenden på någon annans vägnar att man uträttar ärenden för en annan persons räkning. Vårdnad, fullmakt eller intressebevakningsbeslut berättigar till uträttande av ärenden på någon annans vägnar.

   Följande personer kan uträtta ärenden på någon annan persons vägnar:

   • vårdnadshavare till minderårigt barn

   • nära anhörig som har fullmakt att uträtta ärenden för en äldre förälders räkning

   • intressebevakare