Dataskydd och datasäkerhet

Producenter och anordnare av social- och hälsovårdstjänster ska enligt lagen ordna dataskyddet och informationssäkerheten så att klient- och patientuppgifterna är skyddade.

​Inom hälso- och sjukvården är dataskyddet mycket viktigt eftersom vårdrelationerna är konfidentiella och känsliga uppgifter behandlas i dem. Hälsobyn följer alla dataskydds-, informationssäkerhets- och GDPR-krav.

Dataskydd och datasäkerhet innebär olika saker men är nära förknippade med varandra. De gäller såväl elektronisk, skriftlig som muntlig information.

Dataskydd är varje persons grundläggande rättighet enligt vilket skyddet av personuppgifter vid behandlingen tryggas. Personuppgifter är alla uppgifter från vilka en person kan identifieras, dvs. även klient- och patientuppgifter. Enligt dataskyddet ska de alltså behandlas och samlas in utan att personens integritet äventyras.

I dataskyddet ingår dessutom patientens självbestämmanderätt och konfidentiella förhållande till vårdpersonalen. Enligt dataskyddet har personen bland annat också rätt att själv få tillgång till sina egna uppgifter.

Datasäkerheten är ett sätt att genomföra dataskydd och den övervakas noggrant. Datasäkerhet innebär att viktiga uppgifter, såsom hälsouppgifter, skyddas för utomstående genom tekniska och eventuellt andra åtgärder.

I och med datasäkerheten bevaras informationens konfidentialitet, dvs. endast de som verkligen har rätt att få tillgång till informationen kan få tillgång till den. Dessutom är kravet att uppgifterna ska vara enhetliga, dvs. uppgifterna kan inte ändras utan att de som har rätt till dem ändrar dem. Även systemens användbarhet ska garanteras: uppgifterna ska vara tillgängliga för rätt personer vid behov. Inom hälso- och sjukvården är detta viktigt för att patienten ska kunna vårdas så bra som möjligt i alla situationer.

Uppdaterad  18.3.2022

Kyllä