Hälsobyn och forskning i allmänhet

I Hälsobyn kan man bedriva till exempel medicinsk, vårdvetenskaplig och digital forskning.

Hälsobyns forsknings- och utvecklingsverksamhet är systematisk verksamhet för att öka kunskapen och för att hitta nya tillämpningar. Målet med verksamheten är att producera något nytt eller stärka befintliga funktioner.

​I forsknings- och utvecklingsverksamheten ingår grundforskning, tillämpad forskning, tvärvetenskaplig forskning och utvecklingsarbete. Resultatet från utvecklingsarbetet i Hälsobyn och informationen från det används för att åstadkomma nya produktionsprocesser, metoder och system eller för att väsentligt förbättra befintliga processer information.

Det viktigaste målet med Hälsobyns forskningsverksamhet är att hjälpa forskare att bedriva högklassig forskning och att lyfta fram forskningens samhälleliga genomslagskraft. Hälsobyns tjänster byggs upp och utvecklas som ett samarbete mellan fem universitetssjukvårdsdistrikt och forskarna deltar i alla skeden av utvecklingen av tjänsterna. Hälsobyn stöder samarbetet mellan utvecklare och forskare.

Forskningspraxis och -tillstånd

I forskningspraxis följs de egna anvisningarna och besluten från respektive universitet och sjukvårdsdistrikt. Forskaren behöver forskningstillstånd och organisationen ska utse en kontaktperson. Om det är fråga om en interventions- eller intervjuundersökning, dvs. undersökningen riktar sig till patienter, ska forskningsplanen och forskningsuppställningen bedömas i den etiska kommittén. Forskningstillståndet beviljas per patientgrupp av linjeorganisationen för specialiserad sjukvård.

Uppdaterad  13.7.2021

Kyllä