Gå till sidans innehåll

Hälsosocialarbete som stöd för personer med sällsynta sjukdomar

En sällsynt sjukdom, dess behandling och rehabilitering kan ha en betydande inverkan på den insjuknades funktionsförmåga och ekonomi. Då kan social trygghet och sociala tjänster vara till hjälp.

Hälsosocialarbete är en del av den övergripande vården och rehabiliteringen av patienten. Sjukhusets socialarbetare, dvs. hälsosocialarbetaren hjälper vid behov patienterna att ansöka om social trygghet och sociala tjänster och stöder dem i den förändrade livssituationen.

En sällsynt sjukdom ger inte i sig rätt till en viss form av sociala tjänster eller social trygghet. Även med samma sällsynta diagnos kan funktionsförmågan hos olika individer vara mycket annorlunda, vilket innebär att behov, förmåner och stöd också skiljer sig åt. FPA bedömer till exempel det funktionshinder som sjukdomen orsakar och patientens funktionsförmåga från fall till fall när de beslutar om rätten till sociala förmåner och rehabiliteringstjänster.

På FPA sköts ärendena med ansökningar. Handläggaren träffar vanligtvis inte patienten eller hens anhöriga när hen bereder ärendet. Den sällsynta sjukdomen kan vara okänd för personen som handlägger ansökningarna. Redan det faktum att klienten är ett barn är sällsynt. I problemsituationer kan hälsosocialarbetaren kontakta FPA eller kommunen på patientens vägnar och motivera varför personen behöver de förmåner och stöd som hen har ansökt om.

Tjänsterna inom hälsosocialarbetet är kostnadsfria för sjukhusets patienter. Hälsosocialarbetaren kan kontaktas via den behandlande enheten.

Vid behov kan hälsosocialarbetaren

  • reda ut patientens sjukdoms- och rehabiliteringssituation.

  • bedöma vilka förmåner och tjänster som är lämpliga för situationen.

  • hjälpa patienterna att ansöka om social trygghet och sociala tjänster.

  • stöda patienten i en förändrad livssituation.

  • ta hänsyn till behoven hos personer med särskilda behov, barn och äldre personer.

Hälsosocialarbetaren samarbetar med patienten och olika aktörer, för att främja patientens situation. På sjukhuset är hen del av ett multidisciplinärt team.

Uppdaterad 3.6.2022