Gå till sidans innehåll

Centrala aktörer inom tredje sektorn för sällsynta sjukdomar

Organisationer och föreningar kompletterar de tjänster som samhället erbjuder personer med sällsynta sjukdomar. Organisationerna stöder och främjar välbefinnandet i livets olika situationer.

Personer med sällsynta sjukdomar har ofta svårt att hitta information och lämpliga tjänster för att stödja deras dagliga liv. Den tredje sektorn, dvs. organisationer och föreningar, kan hjälpa till att hitta information och stöd när det saknas tydliga tjänster eller vårdvägar. Föreningsverksamheten stöder och skyddar inkluderingen av och jämlikheten för personer med sällsynta sjukdomar.

Frågor som rör personer med sällsynta sjukdomar främjas genom samarbete. Sammanslutningarna av organisationer och föreningar arbetar för att bedriva nationell lobbyverksamhet i frågor som rör personer med sällsynta sjukdomar. Nätverken samarbetar också med ministerier, offentliga myndigheter samt yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Nätverkandet ger styrka och kraft åt framför allt små föreningars verksamhet.

HARSO ry är en patientledd paraplyorganisation för föreningar för personer med sällsynta sjukdomar och funktionsnedsättningar, och har 28 föreningar för sällsynta sjukdomar som medlemmar. Du kan gå med i HARSO som stödmedlem om du inte kan hitta en lämplig diagnosförening eller om diagnosen ännu inte är känd. HARSO:s volontärer får stöd av en avlönad organisationschef, regionarbetare och organisationarbetare.

HARSO organiserar ett brett utbud av tjänster och utbildningar för sina medlemmar. Medlemmarna kan till exempel utbildas till erfarenhetsaktörer i fråga om sällsynta sjukdomar och till kamratstödjare. Genom HARSO:s arbetsgrupper har medlemmarna regionalt och diagnosgruppsspecifikt inflytande på frågor om sällsynta sjukdomar som är viktiga för dem.

Man kan höra sig för om utbildade talare och kamratstödjare för olika behov från HARSO.

HARSO främjar frågor som rör personer med sällsynta sjukdomar och funktionsnedsättningar i hemlandet och internationellt genom aktiv lobbyverksamhet och idogt lagstiftningsarbete. Samarbetet med t.ex. Institutet för hälsa och välfärd (THL), FPA och enheter för sällsynta sjukdomar gör det möjligt att överföra erfarenheter till myndigheter och beslutsfattare. Internationellt är HARSO medlem i det nordiska nätverket för sällsynta sjukdomar SBONN och en röstande medlem i den europeiska paraplyorganisationen Eurordis.

STEA stöder HARSO ry:s verksamhet.

Du hittar mer information på föreningens webbplats.

Nätverket Harvinaiset är ett riksomfattande samarbetsnätverk för social- och hälsovårdsorganisationer som arbetar för sällsynta sjukdomar. Nätverket arbetar för att främja välbefinnandet hos personer med sällsynta sjukdomar.

Nätverket Harvinaiset erbjuder ett mångsidigt och brett utbud av erfarenhetsbaserad och yrkesmässig kunskap. Nätverket omfattar 19 nationella paraplyorganisationer med sammanlagt nästan 100 diagnos- eller sjukdomsgruppsspecifika föreningar. Harkko-arbetsgruppen, som består av personer med sällsynta sjukdomar och deras närstående, bidrar med sin erfarenhet till nätverket. Nätverket samarbetar aktivt med bland annat hälsoministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och enheterna för sällsynta sjukdomar vid universitetssjukhusen.

På Harvinaiset-nätverkets webbplats harvinaiset.fi finns information om ämnen som rör sällsynta sjukdomar och sätt att hitta kamratstöd. Webbplatsen innehåller information om mer än 400 sällsynta diagnoser, kontaktuppgifter till föreningar för sällsynta sjukdomar och nät- och kamratstödsdiskussionsgrupper för personer med sällsynta sjukdomar, samt länkar till informationssidor i hemlandet och utomlands.

Harvinaiset-nätverket har två anställda. Dess verksamhet finansieras av STEA. Nätverket är medlem i Eurordis, den europeiska paraplyorganisationen för föreningar för sällsynta sjukdomar.

Du hittar mer information på organisationens webbplats

Harvinaiskeskus Norio erbjuder information och stöd till personer med sällsynta och ärftliga sjukdomar, deras närstående och vårdpersonalen.

På webbplatsen för Harvinaiskeskus Norio, som är en del av Kehitysvammaisten Tukiliitto, finns information om många sällsynta sjukdomar och ärftlighet. Samtalsstöd och rådgivning med låg tröskel finns tillgängligt för alla som behöver det. Harvinaiskeskus Norio upprätthåller ett kamratstödsregister för att göra det lättare att hitta kamratstöd. Registret innehåller mer än 200 olika diagnoser.

Varje år anordnas kamratstödsmöten, kurser, seminarier och evenemang för familjer, syskon, ungdomar, mor- och farföräldrar, familjer som förlorat sina barn och vårdpersonal. Harvinaiskeskus Norio erbjuder särskilt familjearbete för familjer som har ett barn med en sjukdom som uppkommit i småbarnsåldern, är framskridande och leder till en tidig död.

För mer information om Norios verksamhet för sällsynta sjukdomar, besök Kehitysvammaisten Tukiliittos webbplats och avsnittet om Harvinaiskeskus Norio

Folkhälsan ger information och stöd om sällsynta och ärftliga hälsotillstånd. De svenskspråkiga tjänsterna är avsedda för personer som själva har en sjukdom, deras närstående och för vårdpersonal. På Folkhälsans webbplats finns information om sällsynta diagnoser och på klarspråk om ärftlighet. Samtalsstöd och rådgivning med låg tröskel är till för alla som berörs av sällsynta diagnoser. Folkhälsans kamratstödsregister är till hjälp för dig då du vill hitta kamratstöd.

Folkhälsan ordnar kamratstödsträffar för olika målgrupper, t.ex. för vuxna syskon, för föräldrar som har ett barn med en sällsynt sjukdom eller som har förlorat ett barn, samt för vuxna som själva har en sällsynt diagnos. Folkhälsan ordnar också seminarier och föreläsningar i anslutning till sällsynta diagnoser och ärftlighet.

Mer information om Folkhälsans verksamhet för sällsynta sjukdomar finns på Folkhälsans webbplats

EURORDIS är en allmän europeisk samarbetsorganisation för patientorganisationer inom sällsynta sjukdomar. Dess mål är att förbättra livskvaliteten för de som har en sällsynt sjukdom och öka den allmänna kunskapen om sällsynta sjukdomar.

EURORDIS organiserar bl.a. årligen en internationell dag för sällsynta sjukdomar, erbjuder möjligheter till nätverksaktiviteter för sjuka och deras organisationer samt stöder vetenskaplig forskning och utveckling av behandlingsmetoder.

Mer information om Eurordis och dess verksamhet finns på dess engelska webbplats

Uppdaterad 7.9.2022