Gå till sidans innehåll

Undersökning och behandling av sällsynta hjärtsjukdomar

Strukturella hjärtfel skiljer sig betydligt från de hjärtproblem som vuxna hjärtpatienter i huvudsak behandlas för.

Behandling av medfödda hjärtfel kräver specialkompetens både inom diagnostisering och behandling. Vårdpersonalen måste känna till särdragen i fysiologi och hemodynamik.

Ett EKG, dvs. elektrokardiogram, är ett av de grundläggande undersökningarna för hjärtsjukdomar. Vid behov utförs EKG som en långtidsregistrering. Det vanligaste belastningsprovet är belastnings-EKG. Ultraljuds- och magnetundersökningar av hjärtat å sin sida är de vanligaste bilddiagnostiska undersökningarna som används för att undersöka och behandla hjärtsjukdomar.

Särskilt vid behandling av komplicerade hjärtfel är det viktigt att kombinera kateteråtgärder och kirurgisk behandling, vilket gör att det behövs färre operationer under patientens livstid. De kirurgiska och perkutana (kateterbaserade) teknikerna utvecklas ständigt.

En del personer med medfödda hjärtfel behöver långvarig behandling med läkemedel som hindrar att blodet koagulerar. För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att patienten och dennes närstående känner till behandlingsprinciperna och hur man genomför uppföljningen i hemmet.

I videon nedan berättar en barnkardiolog om Marevan-behandlingen och vad man ska beakta. I slutet av videon får du veta hur du genomför INR-uppföljningen.

Videon spelades in på HUS Barnklinik. Vårdenheten är för närvarande i det Nya barnsjukhuset. Innehållet i videon om Marevan-behandlingen är relevant.

Med hjärtkateterisering avses avbildning av hjärtats blodkärl med hjälp av kontrastvätska, dvs. angiografi. Vid behov kan undersökningen även omfatta olika åtgärder, såsom ballongvidgning av en blockerad ven eller insättning av en stent (ett nätrör av metall) i den trånga delen av venen.

Syftet med den elektrofysiologiska undersökningen av hjärtat är att fastställa den exakta orsaken till hjärtrytmrubbningen. Undersökningen görs med kateter.

I videon nedan berättar en barnkardiolog om hjärtkateteriseringsundersökningen, vad som händer och vad man ska tänka på före och efter ingreppet.

Innehållet i videon som rör åtgärden är relevant, även om platsuppgifterna är föråldrade. Videon spelades in på HUS Barnklinik. För närvarande utförs hjärtkateterisering av barn vid HUS Nya barnsjukhus.

Uppdaterad 1.7.2020