Gå till sidans innehåll

Njursjukdomar vid diabetes

Långvarigt förhöjt blodsocker och blodtryck samt förträngning av njurartärerna kan skada njurarna. Högt blodsocker gör också att man löper större risk för att utveckla urinvägsinfektioner.

Störningar i njurarnas funktion är ganska vanligt vid diabetes. Det finns många anledningar till det – en del är kopplade till diabetes, en del inte. Bakom en diabetesrelaterad njurskada finns en ärftlig predisponerande faktor samt oftast blodsockervärden och blodtryck som länge har varit förhöjt eller en förträngning av artären.

En del av det ökade insjuknandet i njursjukdomar förklaras också med ålder, eftersom ungefär 45 procent av allapersoner med diabetes är över 70 eller äldre. Det är vanligt med njursjukdomar hos äldre.

Att ha för högt blodtryck under lång tid kan orsaka njurskador även hos personer som inte har diabetes. Å andra sidan gör ett högt blodtryck också att en njursjukdom progredierar snabbare, oavsett om den beror på diabetes eller något annat.

Personer med diabetes har oftare än andra förträngningar i de artärer som transporterar blod till njurarna. Förträngda njurartärer gör att blodtrycket stiger och försämrar njurfunktionen ytterligare. Det är viktigt att förebygga och behandla artärförträngningar genom livsstilsbehandling och genom att hålla nivåerna av blodsocker, blodtryck och blodfetter så nära det normala som möjligt, samt att sluta röka om man gör det.

En person med diabetes drabbas oftare än andra av urinvägsinfektioner. En infektion i urinblåsan behandlas vanligtvis med en kort kur av mikrobläkemedel. Vid upprepade infektioner kan man vid sidan om egenvård använda sig av förebyggande mikrobbehandling. En infektion i urinblåsan sprider sig lättare till njurarna om sockerbalansen är hög. En njurinfektion kräver noggrann behandling, oftast i form av intravenös antibiotikabehandling.

Man gör inte någon särskild urinprovsscreening för förekomst av bakterier om personen inte uppvisar symtom. Ibland kan dock en dold infektion vara anledningen till en “oförklarlig" höjning av blodsockret. Då kan man göra en mätning i urinen med remsa och vid behov fastställa bakterier via ett prov.

Uppdaterad 30.9.2023