Ajankohtainen

Då en person drabbas av psykisk ohälsa löper också de närstående risk att bli sjuka

Publicerad 6.2.2024 10.00

När en person drabbas av psykisk ohälsa påverkar det hela familjens välbefinnande. FinFami Nyland rf erbjuder de anhöriga stöd och metoder för att klara den utmanande livssituationen. Föreningen är verksam inom Nyland.

Enligt Finfamis undersökningar finns det i Finland ungefär en halv miljon anhöriga till personer med psykisk sjukdom, och ungefär hälften av dem löper risk att också själva bli sjuka. När en familjemedlem drabbas av psykisk ohälsa påverkar det hela familjens mående. Att en närstående blir sjuk är en kraftig upplevelse som väcker många slags känslor. Sjukdomen innebär alltid en kris för de närmaste och krisen kan i värsta fall leda till utmattning hos de anhöriga.

Förebyggande stöd och copingmetoder för närstående

FinFami Nyland rf är en förening för närstående till personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Föreningen erbjuder stöd och information för närstående och familjer i Nyland. Målet är att förhindra att familjer blir utmattade och att problemen går i arv samt erbjuda copingmetoder i ett tungt livsskede. Föreningen erbjuder både professionellt stöd och kamratstöd.

Föreningens frivilliga, kamratstödspersoner och erfarenhetsexperter har en viktig roll när det gäller att stödja de närstående och familjen i vardagen samt stärka deras ork och välbefinnande. Frivilligverksamheten skapar framtidstro och ger de anhöriga möjlighet att träffa andra i liknande situationer samt inse att de inte är ensamma om sina problem. Föreningens frivilliga leder olika kamratstödsgrupper själva, i par eller tillsammans med en yrkesperson. Att träffa andra anhöriga bidrar till att inge hopp i en svår livssituation.

Den mångsidiga frivilligverksamheten hjälper både närstående och frivilliga

Frivilligarbetarna inom FinFami Nyland erbjuder samtalshjälp till anhöriga på tumanhand, per telefon samt via chat, Teams eller appen Toivo. Med sina berättelser från den egna livshistorien har erfarenhetsexperterna hjälpt föreningen att stärka medvetenheten hos social- och hälsovårdspersonalen om vikten av att möta de anhöriga på gräsrotsnivå.

Frivilligarbetarna och kamratstödspersonerna ger av sin tid till en annan människa utan att få materiell belöning eller ersättning. Den belöning de får är större: de inger hopp och skapar framtidstro. På samma gång får frivilligarbetarna glädje och en känsla av meningsfullhet. Det stärker i sig välbefinnandet och hälsan hos frivilligarbetaren. Många frivilliga har ju också erfarenhet av en närstående med psykisk sjukdom.

FinFami Nyland rf arbetar för att främja välbefinnandet hos närstående till personer med psykisk ohälsa. När en person blir sjuk förändras världen också för många andra – men i bästa fall är det förebyggande stödet till hjälp och den närstående hittar metoder för att klara av en svår situation. Då har föreningen lyckats i sin uppgift och den värsta krisen har kunnat undvikas.

Text: Eetu Karppanen, organisationsexpert, FinFami Nyland rf.

Bild: Vilho Malmi, ansvarig för kommunikation, FinFami Nyland rf.

Bli inte ensam med dina problem – det finns stöd

FinFami Nyland rf finns bland föreningarna i Kamrathusets sökmaskin. Med hjälp av sökmaskinen kan du hitta information om nästan 500 föreningars kamratstödstjänster. Kamrathuset erbjuder information, kamratstöd och erfarenhetsberättelser för personer som drabbats av sjukdom och deras närstående.