Plötslig försämring av synskärpan

Med snabb synförsämring avses synförsämring som sker inom några minuter, timmar eller dagar. Synförsämringen kan vara övergående eller permanent.

Om du eller en närstående uppvisar något av följande symptom ska du genast kontakta sjukvården:

Dimsyn tillsammans med kraftiga ögonsmärtor och illamående

Mycket kraftiga ögonsmärtor och illamående som uppstår inom några timmar är tecken på ett plötsligt och kraftigt förhöjt ögontryck, som obehandlat kan leda till snabb (till och med inom några dygn) synförlust.

Vid akut glaukom är symptomen mycket kraftiga ögonsmärtor som kan åtföljas av huvudvärk och illamående samt uppkastning. Smärtorna och symptomen kan vara så omfattande att orsakskopplingen till ögat ibland kan vara svår att diagnosticera.

I början av det akuta glaukomet kan det hända att du ser regnbågsfärgade ringar runt lampor.

Ögat är vanligtvis rött, hornhinnan matt, pupillen utvidgad och synen nedsatt.

Vårdåtgärderna för högt ögontryck vid akut glaukom består av trycksänkande ögondroppar, mediciner som ges intravenöst och ingrepp i ögat. Vården bestäms från fall till fall baserat på ögonläkarens undersökning.

Läs mer:

Övergående synförlust

Symptomet där det ena ögats synförmåga försvinner plötsligt, men återkommer snabbt (inom några sekunder eller minuter) till normal syn kallas för amaurosis fugax.

Bakomliggande orsaker till detta symptom kan vara en blodcirkulationsstörning i hjärnan eller ögat, och om du råkar ut för detta rekommenderas du genast kontakta sjukvården.

Plötslig, smärtfri synförlust i ena ögat

Blodcirkulationsrelaterade orsaker

Blodcirkulationen i näthinnan kan störas på grund av proppar i artären eller venen. En störning i den arteriella cirkulationen kan orsaka fullständig synförlust. Synförlust på grund av en störning i den venösa cirkulationen är oftast lindrigare.

Näthinnesjukdomar

Många näthinnesjukdomar kan orsaka försämrad syn. Symptomen på glaskroppsavlossning är vanligtvis snabba ljusglimtar (blixtrande) i mörkret och flytande grumlingar i synfältet eller trådar i starkt ljus.

Om detta är förknippat med en mörk skugga i synfältet som växer och är ogenomtränglig är det möjligt att glaskroppsavlossningen dessutom orsakat näthinneavlossning. näthinneavlossning i ögat. I sådana fall ska du utan dröjsmål uppsöka läkare.

Blödning i gula fläcken kan vara ett tecken på till exempel våt åldersbetingad makuladegeneration eller diabetesrelaterad ögonsjukdom.

Olika inflammationsförändringar på näthinnan och i synnerven kan orsaka snabba förändringar i synförmågan.

Övertäckande av ett friskt öga av en slump

Ibland kan det uppstå en upplevelse av snabb synförsämring också då det ena ögats synförmåga av en eller annan anledning sakteligen försämrats (till exempel starr) och när det friska ögat av en slump täcks över, kan man märka att synen på det andra ögat har försämrats.

Vården bestäms baserat på en undersökning som görs av sjukvårdspersonal.

Läs mer:

Snabb synförlust och smärtor i tinningarna

Inflammation i den temporala artären kan till följd av en störning i ögats blodcirkulation orsaka synstörningar och till och med plötslig blindhet.

Ohimovaltimon tulehduksen oireet

Vanligtvis förknippas sjukdomen med allmänna symptom, såsom feber, viktnedgång, muskelsmärtor, huvudvärk och temporal värk samt så kallad klaudikation i käken där käklederna blir sjuka när man äter. (Suomenkielisessä tekstissä lukee että leukanivelet kipeytyvät syödessä) Infektionsvärdena är förhöjda. Sjukdomen är en form av polymyalgia rheumatica, där inflammationen särskilt sätter sig i den temporala artären. Vårdåtgärden är en behandling med höga doser av kortison som ska påbörjas så snart som möjligt

Läs mer:

Försämrad syn och smärtor efter en ögonoperation eller -skada

Om ögat börjar göra ont och synen försämras betydligt inom 1–2 veckor efter en ögonoperation eller en ögonskada kan det vara fråga om en intraokulär inflammation.

Inflammation inne i ögat, det vill säga endoftalmit, är ett allvarligt följdtillstånd efter ögonoperation eller en allvarlig ögonskada. Symptomen består vanligtvis av kraftig svullnad i ögonlocket och snabb synförsämring. Dessutom kan ögat vara extremt mycket

Akutvårdåtgärden består av att antibiotika doseras in i ögat. Antibiotika kan även doseras och ges såväl intravenöst som oralt. Vid behov utförs en operationsåtgärd i ögat.

Mörk skugga i synfältet

När en mörk, ogenomtränglig skugga som sakteligen blir större dyker upp i kanten av synfältet kan det beror på näthinneavlossning, som obehandlad leder till blindhet. Näthinneavlossning kan behandlas med en operation och det är viktigt med tidig diagnosticering av sjukdomen.

När glaskroppen lossnar kan den orsaka rupturer på näthinnan, vilket kan ge upphov till näthinneavlossning. Glaskroppsavlossning är ett vanligt besvär som är förknippat med ljusglimtar, det vill säga blixtar i synfältet i mörker och vid starkt ljus vadd- eller trådliknande förändringar.

Vanligtvis lossnar glaskroppen utan problem, men eftersom risken finns att det uppstår näthinnerupturer i samband med detta, rekommenderas undersökning av ögonläkare. En obehandlad näthinneruptur kan leda till näthinneavlossning. Näthinnerupturer kan skötas med lokal laserbehandling.

Vid blödning i glaskroppen kommer blod till glaskroppen som gör synfältet snabbt grumligt. Även detta kan vara förknippat med näthinneruptur och kräver undersökning av ögonläkare. Grumlig syn orsakad av en ögonskada eller en dimridå i synfältet kan även bero på en blödning i glaskroppen och kräver att ögat undersöks snabbt. När det är fråga om en ögonskada bör man genast kontakta hälsovårdspersonal.

Läs mer:

Dimridå som plötsligt dyker upp i synfältet

En dimridå som dyker upp snabbt och smärtfritt i synfältet och som rör sig när huvudet eller ögonen rör sig kan ha orsakats av en blödning i glaskroppen. Skuggor som rör sig separat i synfältet kan vara koaguleringar förknippade med en blödning.

En blödning i glaskroppen kan försämra synskärpan. Försämringen av synskärpan beror på hur stor blödningen är.

Om du upplever symptom på blödning i glaskroppen till följd av en skada på ögat ska du genast kontakta sjukvården.

Om det inte finns något tydligt skäl till blödningen, såsom en skada, ska du uppsöka akutmottagning senast följande morgon.

En stor del av blödningar i glaskroppen återställs av sig själv. Sjukvårdspersonalen avgör behovet av fortsatta åtgärder.

Läs mer:

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019