ÅUCS Center för reumatologi och klinisk immunologi

​Personal

Vid ÅUCS center för reumatologi och klinisk immunologi undersöker vi och behandlar sjukdomar som beror på inflammatoriska sjukdomar i muskel- och bensystemet, systemiska bindvävssjukdomar och blodkärlsinflammationer. Den största delen av vår verksamhet sker polikliniskt vid ÅUCS A-sjukhus. Vår enhet har även en bäddavdelningen med tre platser samt en dagsjukhusenhet, där läkemedelsdropp administreras.

Vi arbetar i ett vårdteam med mångsidig kompetens. Därför deltar förutom reumatolog och reumaskötare även vid behov fysioterapeuter, ergoterapeuter och socialarbetare i patientens vård. Vår enhet ansvarar för utbildningen av nya specialister i reumatologi.

I egenskap av universitetssjukhusklinik har vi ett nära samarbete med andra inremedicinska specialområden. För att upprätthåööa en högklassig vård har vi ett kontinuerligt samarbete med enheterna för radiologi och reumaortopedi, som har sakkunskap om särdragen för just de reumatologiska sjukdomarna. De största patientgrupperna vi benhandlar är ledgångsreumatism, ryggradsreuma, ledpsoriasis, bindvävssjukdomar och vaskuliter. Vi har specialkunskap i synnerhet om biologiska mediciner mot muskelinflammationer, sklerodermi och reumatiska sjukdomar.

Omfattande problem i samband med bindvävssjukdomar hanteras tillsammans med andra specialområden. Vi uppskattar att personalen kontinuerligt utbildar sig, så att vi kan erbjuda den bästa evidensbaserade vården.

Behandlingsvägar ur patienters perspektiv

De flesta patienter kommer för vård via remiss av läkare inom den öppna hälsovården. En liten del av patienterna kommer till vårt center via jouren eller andra specialområden. Utifrån remissen programmerar specialister i reumatologi blodprovs- och bilddiagnostiska undersökningar, som patienten genomgår före mottagningen. Ifall läkaren konstaterar en reumatisk sjukdom hos patienten, ger reumaskötaren handledning i sjukdomen och sådant som gäller medicinerinen. Vid behov kan en handledningstid bokas även till fysioterapeuten, ergoterapeuten och socialarbetaren. Uppföljningsbesöken på läkarens mottagning sker med 3-12 månaders mellanrum. I samband med besöken fyller patienten i en enkät om sitt (GTI), som hjälper vid uppföljningen av behandlingssvaret. Beroende på sjukdomen fortgår behandlingen på reumapolikliniken i några års tid, varefter uppföljningen för de flesta patienter fortsätter i den öppna vården enligt reumaklinikens instruktioner . Mellan mottagningarna har patienterna möjlighet att hålla kontakt med reumapolikliniken till exempel genom att ringa reumaskötaren.

Sakkunniga

Ett vårdteam med mångsidig sakkunskap jobbar på ÅUCS Center för reumatologi och klinisk immunologi. Våra reumatologer handhar diagnostiken av sjukdomar, planeringen av helhetsvården och uppföljningen av behandlingssvaret. I samband med mottagningen undersöks lederna med ultraljud och vid behov administreras lokalbehandlingar. Reumaskötarna jobbar både på polikliniken och bäddavdelningen. Reumaskötaren har även självständig mottagning, där patienterna bl.a. får sjukdomshandledning eller påbörjar läkemedelsbehandlingar som administreras genom injektioner. Våra skötare har en omfattande sakkunskap om olika reumatiska sjukdomar och läkemedel mot reumatism. En viktig del av arbetet är att handleda patienterna och motivera dem till egenvård. I fysioterapin bedöms patientens rörlighet, funktionsförmåga och funktionsnedsättningar i hans eller hennes verksamhetsmiljö. Fysioterapin är patientcentrerad och evidensbaserad. Den omfattar bland annat handledning som främjar hälsa och funktionsförmåga, terapeutisk träning, planering av fortsatt fysioterapi och hjälpmedelstjänst. Målet med fysioterapin är en så självständig, handlingskraftig patient som möjligt som är motiverad till egenvård. Man kommer till fysioterapi via läkarremiss. Ergoterapeuten hjälper att upprätthålla och förbättra funktionsförmågan så att patienten klarar av sina vardagliga aktiviteter så självständigt som möjligt. Man kan ge handledning i hur man tar hand om sig själv och aktiviteter som anknyter till jobb, fritid och vila. Ergoterapeuten prövar och tillverkar vid behov olika ortoser (spjälor, stöd) för händer och halskotpelaren samt ger handledning i hur man skonar lederna och använder små hjälpmedel. Ergoterapin är en evidensbaserad verksamhet och man kommer till ergoterapi via läkarremiss. Socialarbetaren ger råd om socialskyddets olika delområden, till exempel yrkesmässig och medicinsk rehabilitering, FPA:s förmåner, tjänster för funktionshindrade, ärenden som anknyter till utkomststöd, tjänster som erbjuds av organisationer, hemvård och serviceboende. Socialarbetaren deltar också i handledningen av nya reumatiker.

Kontaktuppgifter

ÅUCS, A-sjukhuset, ingång 4 A, A-delen 1. våningen (polikliniken) ÅUCS, A-sjukhuset, ingång 4 A, A-delen 8. våningen (bäddavdelningen) Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Uppdaterad  15.8.2019

Kyllä